Category Archives: Gods genade

De twee instellingen

setting business 01

De “zakelijke” instelling =>
Als je werk levert voor een dag, krijg je betaald voor het werk dat je gedaan hebt.
Waarom? Omdat je het loon hebt verdiend waar je voor hebt gewerkt!

Niets aan de hand… heel normaal als je het vanuit die denkhouding, die mindset, bekijkt…

Setting family 01

De “familie” instelling =>
Stel nu dat je naar een familiediner gaat bij je moeder thuis, met dezelfde mindset als hierboven: je trekt na afloop je portemonnee om haar te betalen voor het diner, wat denk je dat er zal gebeuren???
Ik denk dat je een goed pak slaag van je moeder ontvangt, mentaal en/of fysiek! 😀
Waarom? Omdat het aanbod om te BETALEN voor haar maaltijd een klap is in haar gezicht!!!

Dit is namelijk een heel andere setting! Dit is de mindset van Gods genade!
Hier past geen menselijke betaling, in welke vorm dan ook! Immers, God Zelf rechtvaardigt de goddeloze… wowww!
Het diner is om van te genieten, waardoor vanzelf grote vreugde en dankbaarheid ontstaat in alle ontspanning! 😀

De “zakelijke” instelling => produceert druk, stress, binding! – #nietgelukkig
Nu, aan de werknemer wordt het loon niet toegerekend als een gunst, maar als een schuld – Romeinen 4:4.

De “familie” instelling => produceert vrijheid, opluchting, en maakt ontspannen, je kunt echt jezelf zijn! – #gelukkig
Maar aan hem die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de oneerbiedige (= ongelovigen) rechtvaardigt, zijn geloof wordt toegerekend als rechtvaardigheid – Romeinen 4:5.

Gods rechtvaardiging is gratis in Zijn genade, door de verlossing die is in Christus Jezus – Romeinen 3:24.

Hoe duidelijk wil je het hebben? 😉

Een bekend misverstand…

Tegenstrijdig 02

Dit is een onderwerp dat nog wel eens wat vragen en discussie oproept. Daarom wil ik dit graag behandelen in deze blog.

Houd hierbij svp altijd in gedachten dat Gods Woord Zichzelf nooit tegenspreekt, omdat God Zichzelf nooit tegenspreekt!

Laten we eerst Romeinen 5:18 in een structuur bekijken =>

  • één overtreding[sdaad] => veroordeling voor alle mensen
  • één rechtvaardige daad => rechtvaardiging van leven voor alle mensen

En nu hetzelfde voor Romeinen 5:19 =>

  • de ene mens is ongehoorzaam => de velen worden tot zondaren aangesteld
  • Eén is gehoorzaam => de velen worden tot rechtvaardigen aangesteld

Vervolgens staat geschreven in Romeinen 5:20-21 =>

Maar de wet is er bij gekomen, zodat de overtreding zou toenemen. Maar waar zonde toeneemt, overstijgt de genade,
opdat, zoals de zonde heerst in de dood, zo ook de genade zal heersen door rechtvaardigheid, in aionisch leven, door Jezus Christus, onze Heer.

Dus:
tussendoel = toename van de overtreding
middel = de wet wordt gegeven

uiteindelijk doel = tonen van overstijgende genade!
middel = toename van de zonde

Schematisch zien we dit:

WET => produceert meer OVERTREDING dus ZONDE =>
ZONDE => produceert véél meer (= OVERSTIJGENDE) GENADE!

Zie je Gods geniale doel in werking?
Hij wil niets liever dan Zich over jou ontfermen en je overladen met Zijn overstijgende genade… helemaal gratis! Daar hoef je dus niets voor te doen!

Nu komt de religieuze angel. Sommigen hebben meteen de neiging om te wijzen naar de volgende passage in Romeinen 6:1-2 =>

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij blijven bij de zonde, opdat de genade zou toenemen? Moge het daar niet van komen! Wij, die stierven aan de zonde, hoe zullen wij daarin nog leven?

Eerst vragen we onszelf af: is deze passage tegenstrijdig met wat net daarvoor werd vermeld? Natuurlijk niet! Immers, hoe kan Gods Woord Zichzelf tegenspreken? Dus is er iets anders aan de hand…

Laten we teruggaan naar wat de wet is: een aantal geboden die uitgevoerd moeten worden. Het gaat hier om werken.
Daartegenover staat genade: gratis en in overvloed door God gegeven vanwege het geloof van Jezus Christus in Zijn God en Vader! Daardoor is iedereen gerechtvaardigd!

Tegenstrijdig 03

In Romeinen 4:4-5 zie je deze tegenstelling tussen:
– wet (werken voor loon) en
– genade (door geloof gerekend tot rechtvaardigheid).

Als genade tegenover wet staat, dan heeft de realisatie van Gods genade ook het tegenovergestelde effect van de wet, namelijk MINDER zondigen!

Het komt hierop neer =>

Feit is: ruim 2000 jaar geleden geloofde Jezus de belofte van Zijn Vader. Hij stierf daarna aan het kruis voor onze zonden, werd begraven en op de derde dag opgewekt door Zijn Vader!

Dit feit heeft gemaakt dat iedereen gerechtvaardigd (= volkomen onschuldig verklaard) is. Maar bijna niemand WEET dit!
Elk mens aan wie geloof is geschonken – door God! – om dát feit te geloven, mag genieten van het effect dat dit besef met zich meebrengt!
Romeinen 3:22 =>
… rechtvaardigheid echter van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen [= iedereen dus!], en op allen die geloven [= voorlopig alleen gelovigen], want er is geen onderscheid.

Als een mens zich dit realiseert – dus het kwartje valt écht – dan wordt die mens zó enorm blij en dankbaar: er valt een grote last van die schouders af! Dát is wat genade doet.

Welnu, als je vervuld bent van blijdschap over Iemand die jou zo’n overvloeiende genade schenkt, dan heb je toch geen trek meer om die Persoon pijn te doen? Jouw neiging om te zondigen wordt dus vanzelf minder. Het proces gaat stap voor stap: eerst binnen in jou, daarna uit het zich naar buiten toe.

Je bent dan ook dood voor de zonde, d.w.z. dat je de zonde negeert en er dus niet mee bezig bent in je gedachten. Nee, je bent juist bezig met wat God gedaan heeft door Jezus Christus, via Zijn Woord! Dit is wat Paulus uitlegt in Romeinen 6 =>

3 Of zijn jullie onwetend dat wij, die allen gedoopt zijn in Christus, gedoopt zijn in Zijn dood?
4 Wij dan werden tezamen begraven met Hem door de doop in de dood, zodat, zoals Christus werd opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.
5 Want indien wij samen-geplant zijn geworden in de gelijkenis van Zijn dood, dan zullen ook wij van de opstanding zijn,
6 dit wetend, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn.
7 Want wie sterft is gerechtvaardigd geworden van de zonde.
8 Want als wij sterven met Christus, geloven wij ook dat wij samen met Hem zullen leven,
9 waargenomen hebbend dat Christus, opgewekt zijnde uit doden, niet meer stervend is. De dood heerst niet langer over Hem,
10 Die eens en voor altijd stierf aan de zonde, maar toch leeft; Hij leeft voor God.
11 Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

Kortom =>

  • WET leidt tot MEER OVERTREDING, dus toename van ZONDE!
  • GENADE leidt tot DANKBAARHEID, wat leidt tot afname van ZONDE!

Vaar dus niet mee in de stroom van de werkende religieuze meerderheid, maar onderzoek wat God echt zegt in Zijn Woord.

Tegenstrijdig 04

Wees hierdoor opgebouwd en gesterkt in de realisatie dat onze werken zinloos zijn en dat het dus altijd Dé God is Die alles regisseert zodat we het alleen van Hem mogen verwachten.

Eerst Licht, dan Vrucht!

Light-Fruit 01

Ooit een boom gezien die vrucht voortbrengt zonder (zon)licht te hebben geabsorbeerd? Absoluut onmogelijk!

Bomen hebben licht nodig VOORDAT ze vrucht kunnen voortbrengen.

Dit principe is universeel en is daarom ook van toepassing op individuen.

Ooit een mens gezien die godsvruchtig probeert of denkt te leven zonder het juiste onderwijs over, en dus de correcte kennis en realisatie van Dé levende God? Yep, dat heb ik (helaas) wél gezien!

Licht komt ALLEEN door correct onderwijs.
Op basis van dit licht (realisatie of besef!) wordt de juiste vrucht (wandel of gedrag!) voortgebracht.

Waar vind je het licht dat de juiste voeding biedt om de juiste God en Zijn schitterende Plan te leren kennen? Precies, alleen in Zijn Woord! En dat is dus NIET de vertaling!
De Schrift, Gods Woord, is immers de enige autoriteit en is door Hem aan ons gegeven zodat wij dat mogen bestuderen.
Het gaat dus om woorden, zwart-op-wit, en stijlfiguren, waarvan de betekenis onderzocht mag worden.

Gods Woord niet onderzoeken (dus onder de oppervlakte!) betekent God niet kennen. En dat leidt tot een levenswandel die LIJKT op godsvrucht maar in feite slechts een uiterlijke vorm is terwijl de kracht daarvan genegeerd wordt. Zie svp 2Timoteüs 3:5.

Titus 2:11-12 =>
“Want de reddende genade van God verscheen aan alle mensen, ons opvoedend, zodat – de oneerbiedigheid en de wereldse verlangens verloochenend – wij verstandig en rechtvaardig en godsvruchtig zouden leven in de huidige aion [= wereldtijdperk]”.

Gratis!

Gratis 01

Waarom hebben zoveel mensen problemen met het ontvangen van een groot geschenk, zonder enige wederdienst? Naar zo’n gunst, zonder voorwaarden, wordt altijd wantrouwend gekeken.

Waarom willen ze het zo graag zelf verdienen? Alleen maar om hun naam op een “prestatielijst” te zien staan?

Elk aspect van Gods redding, inclusief rechtvaardiging, is zo gratis als de zon en de lucht die we inademen. Zelfs “ons” geloof is Zijn geschenk!

Er is GEEN enkele verdienste of “werk” in het geloven. In feite is geloven het tegenovergestelde van werken! Niets is eenvoudiger en meer vanzelfsprekend voor een kind dan geloven in een liefhebbende vader. Op dezelfde wijze geldt dit voor dé liefhebbende Vader in de hemel.

Zijn geschenk van redding en genade is écht gratis. Je kunt niets anders doen dan dit te accepteren. Vroeg of laat ZUL je dit accepteren omdat Hij je het geloof zal schenken óm het je te kunnen realiseren en vervolgens te kunnen accepteren.

Dat grote geschenk wens ik je zo graag toe! 😀

De doorn in het vlees van Paulus… Over Gods genade in overvloed!

Lees svp wat Paulus schrijft in 2Korinthiërs 12:7-9 =>

7 … opdat ik niet verhoogd zou worden vanwege de voortreffelijkheid van de openbaringen, werd mij een doorn in het vlees gegeven, een boodschapper van satan, opdat hij mij zou geselen, zodat ik niet verhoogd zou worden.
8 Voor dit [= deze kwestie] moedigde ik drie maal de Heer aan, dat het van mij weggenomen zou worden.
9 En Hij heeft tot mij gezegd: “Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd.” Dan zal ik met veel voldoening roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus zijn tenten opslaat over mij.

Wat is de context van deze kwestie?

Over welke openbaringen had Paulus het? Dat kun je lezen in de voorgaande passages waaruit blijkt dat hij veertien jaar daarvoor werd weggerukt naar zowel de derde hemel als het paradijs en daar ongelooflijke dingen heeft gezien!

Het wordt dan heel verleidelijk voor een mens om door zo’n ervaring hoogmoedig en/of arrogant te worden, nietwaar?
Welnu, Paulus heeft deze “doorn in het vlees” dus gekregen, juist zodat hij niet hoogmoedig zou worden.

thorn 01

In de loop van de tijd heeft men zich vaak afgevraagd wat Gods Woord nu zou bedoelen met de uitdrukking “doorn in het vlees”. Wat is dat precies?
Hieronder deel ik graag mijn visie hierover met jullie.

Bij het bestuderen van Gods Woord is het altijd van belang om voor ogen te houden dat het uitgangspunt is: een letterlijke opvatting, behalve als het niet letterlijk KAN worden opgevat.

Bovendien is het ook van groot belang om ons te blijven realiseren dat Gods Woord Zichzelf uitlegt!

Allereerst wordt “de doorn in het vlees” in de bovenstaande passage reeds uitgelegd, namelijk: een boodschapper van satan die Paulus geselt (dus pijn doet).
Het Griekse woord voor “boodschapper” is aggelos, wat kan duiden op zowel een hemelse (engel) als een aardse (mens).

Er is geen hard Schriftuurlijk bewijs dat het een hemelse of aardse boodschapper van satan betreft, maar mijns inziens is het veel waarschijnlijker dat het Alexander de kopersmid moet zijn geweest. Deze man vervalste brieven van Paulus waarbij hij een leugenachtige boodschap verspreidde naar de gemeenten. Men dacht dan dat het van Paulus afkomstig was! Smeriger kom je zulke daden weinig tegen, nietwaar? Het was zo gemeen, dat Paulus zelfs aan het eind van zijn leven opmerkt dat de Heer deze man naar zijn werken zal teruggeven (2Timotheüs 4:14).

Ten tweede is het hoogst interessant wat er gebeurt als Paulus aan de Heer vraagt om het van hem weg te nemen. Het opmerkelijke antwoord luidt: “Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd.”

Bij de bestudering van Gods Woord wordt duidelijk dat Gods genade altijd het antwoord blijkt te zijn op… jawel, zonde!

Daarom ben ik ook van mening dat deze herhaaldelijke misselijkmakende streken ieder keer weer een zodanige reactie opriepen bij Paulus dat hij daardoor zondigde. Denk bijvoorbeeld aan onbeheerste woede, etc. Dit is iets wat ik namelijk Paulus zeker zie doen, zo ontzettend gedreven als hij was! 😉

Kun je je dan voorstellen hoe Paulus zich dan moest voelen, iedere keer als het weer zover was? En juist deze voor hem pijnlijke voorvallen bleken steeds weer een belangrijke herinnering te zijn aan het feit dat alles Gods genade is… Een katalysator van toenemende dankbaarheid!

Grace 10

En juist daarom kon Paulus zeggen in vers 9 en 10 =>

9 … Dan zal ik met veel voldoening roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus zijn tenten opslaat over mij.
10 Daarom zal ik een welbehagen hebben in zwakheden, in beledigingen, in gebreken, in vervolgingen, in benauwenissen, alles ten behoeve van Christus, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik krachtig.

Conclusie voor ons:

We weten dat Dé GOD alles regisseert en dus alles in handen heeft.
We weten dat Dezelfde GOD ons zonder voorwaarden liefheeft.

Het maakt dus echt niet uit wat voor “kwaad” God in ons leven brengt. Het dient juist ALTIJD een prachtig doel dat ook ons ten goede komt! En we ons dát realiseren, dan kunnen we er ook een genoegen in hebben als kwaad ons leven raakt. Want juist als we zwak zijn, dan is Christus krachtig door ons!