De geschiedenis herhaalt zich => andere tijden, zelfde patroon… TOTDAT…!!

HISTORY REPEATS ITSELF 02

Hier is wat stof tot nadenken voor je:

In de menselijke geschiedenis is altijd hetzelfde patroon te zien: een MINDERHEID van waarheidsgelovigen wordt vervolgd door de gevestigde MEERDERHEID.

In de dagen van de profeten werden zij verworpen en vaak vermoord door… de religieuze gevestigde meerderheid!

In de dagen van Jezus op aarde werd Hij continue bekritiseerd, verworpen en uiteindelijk vermoord door…de religieuze gevestigde meerderheid!
In de dagen van Paulus werd hij regelmatig bekritiseerd en verworpen door…de religieuze gevestigde meerderheid! Uiteindelijk lukte het ze zelfs om hem terecht te laten stellen door de Romeinen.

In onze dagen is het niet anders. Er is een MINDERHEID van gelovigen die wordt vervolgd door de religieuze gevestigde MEERDERHEID – maar nu op een “sociaal subtiele en geaccepteerde” wijze.

Wie is vandaag de religieuze gevestigde meerderheid? Dat is vooral het Christendom met ruim 2 miljard volgelingen, en daarbinnen de zeer populaire en snelst groeiende Evangelische stroming – en hun leiders – met nu ruim 650 miljoen volgelingen. Hun “Jezus” is veel populairder dan de Beatles ooit waren, en dát in een tijdperk dat door God Zelf is ontworpen om boos te zijn en ook zo wordt genoemd (Galaten1:4).
Ooops… dan klopt er iets niet, denk ik dan. Sterker nog, iets stinkt hevig!

Tijden zijn veranderd, net zoals omstandigheden, maar de symptomen zijn dezelfde gebleven. Dat is de herkenbare geest die erachter zit, totdat… wat?
Het einde van dit tijdperk is dichtbij en zal een markering vormen die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van mensen. Dan zal God alles omkeren, en dan zal duidelijk worden wat waarheid was en wat leugen was. Alles verloopt volgens Zijn meesterlijk Plan! 😉

Wie een oor heeft, die luistert hopelijk…

Een bekend misverstand…

Tegenstrijdig 02

Dit is een onderwerp dat nog wel eens wat vragen en discussie oproept. Daarom wil ik dit graag behandelen in deze blog.

Houd hierbij svp altijd in gedachten dat Gods Woord Zichzelf nooit tegenspreekt, omdat God Zichzelf nooit tegenspreekt!

Laten we eerst Romeinen 5:18 in een structuur bekijken =>

 • één overtreding[sdaad] => veroordeling voor alle mensen
 • één rechtvaardige daad => rechtvaardiging van leven voor alle mensen

En nu hetzelfde voor Romeinen 5:19 =>

 • de ene mens is ongehoorzaam => de velen worden tot zondaren aangesteld
 • Eén is gehoorzaam => de velen worden tot rechtvaardigen aangesteld

Vervolgens staat geschreven in Romeinen 5:20-21 =>

Maar de wet is er bij gekomen, zodat de overtreding zou toenemen. Maar waar zonde toeneemt, overstijgt de genade,
opdat, zoals de zonde heerst in de dood, zo ook de genade zal heersen door rechtvaardigheid, in aionisch leven, door Jezus Christus, onze Heer.

Dus:
tussendoel = toename van de overtreding
middel = de wet wordt gegeven

uiteindelijk doel = tonen van overstijgende genade!
middel = toename van de zonde

Schematisch zien we dit:

WET => produceert meer OVERTREDING dus ZONDE =>
ZONDE => produceert véél meer (= OVERSTIJGENDE) GENADE!

Zie je Gods geniale doel in werking?
Hij wil niets liever dan Zich over jou ontfermen en je overladen met Zijn overstijgende genade… helemaal gratis! Daar hoef je dus niets voor te doen!

Nu komt de religieuze angel. Sommigen hebben meteen de neiging om te wijzen naar de volgende passage in Romeinen 6:1-2 =>

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij blijven bij de zonde, opdat de genade zou toenemen? Moge het daar niet van komen! Wij, die stierven aan de zonde, hoe zullen wij daarin nog leven?

Eerst vragen we onszelf af: is deze passage tegenstrijdig met wat net daarvoor werd vermeld? Natuurlijk niet! Immers, hoe kan Gods Woord Zichzelf tegenspreken? Dus is er iets anders aan de hand…

Laten we teruggaan naar wat de wet is: een aantal geboden die uitgevoerd moeten worden. Het gaat hier om werken.
Daartegenover staat genade: gratis en in overvloed door God gegeven vanwege het geloof van Jezus Christus in Zijn God en Vader! Daardoor is iedereen gerechtvaardigd!

Tegenstrijdig 03

In Romeinen 4:4-5 zie je deze tegenstelling tussen:
– wet (werken voor loon) en
– genade (door geloof gerekend tot rechtvaardigheid).

Als genade tegenover wet staat, dan heeft de realisatie van Gods genade ook het tegenovergestelde effect van de wet, namelijk MINDER zondigen!

Het komt hierop neer =>

Feit is: ruim 2000 jaar geleden geloofde Jezus de belofte van Zijn Vader. Hij stierf daarna aan het kruis voor onze zonden, werd begraven en op de derde dag opgewekt door Zijn Vader!

Dit feit heeft gemaakt dat iedereen gerechtvaardigd (= volkomen onschuldig verklaard) is. Maar bijna niemand WEET dit!
Elk mens aan wie geloof is geschonken – door God! – om dát feit te geloven, mag genieten van het effect dat dit besef met zich meebrengt!
Romeinen 3:22 =>
… rechtvaardigheid echter van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen [= iedereen dus!], en op allen die geloven [= voorlopig alleen gelovigen], want er is geen onderscheid.

Als een mens zich dit realiseert – dus het kwartje valt écht – dan wordt die mens zó enorm blij en dankbaar: er valt een grote last van die schouders af! Dát is wat genade doet.

Welnu, als je vervuld bent van blijdschap over Iemand die jou zo’n overvloeiende genade schenkt, dan heb je toch geen trek meer om die Persoon pijn te doen? Jouw neiging om te zondigen wordt dus vanzelf minder. Het proces gaat stap voor stap: eerst binnen in jou, daarna uit het zich naar buiten toe.

Je bent dan ook dood voor de zonde, d.w.z. dat je de zonde negeert en er dus niet mee bezig bent in je gedachten. Nee, je bent juist bezig met wat God gedaan heeft door Jezus Christus, via Zijn Woord! Dit is wat Paulus uitlegt in Romeinen 6 =>

3 Of zijn jullie onwetend dat wij, die allen gedoopt zijn in Christus, gedoopt zijn in Zijn dood?
4 Wij dan werden tezamen begraven met Hem door de doop in de dood, zodat, zoals Christus werd opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.
5 Want indien wij samen-geplant zijn geworden in de gelijkenis van Zijn dood, dan zullen ook wij van de opstanding zijn,
6 dit wetend, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn.
7 Want wie sterft is gerechtvaardigd geworden van de zonde.
8 Want als wij sterven met Christus, geloven wij ook dat wij samen met Hem zullen leven,
9 waargenomen hebbend dat Christus, opgewekt zijnde uit doden, niet meer stervend is. De dood heerst niet langer over Hem,
10 Die eens en voor altijd stierf aan de zonde, maar toch leeft; Hij leeft voor God.
11 Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

Kortom =>

 • WET leidt tot MEER OVERTREDING, dus toename van ZONDE!
 • GENADE leidt tot DANKBAARHEID, wat leidt tot afname van ZONDE!

Vaar dus niet mee in de stroom van de werkende religieuze meerderheid, maar onderzoek wat God echt zegt in Zijn Woord.

Tegenstrijdig 04

Wees hierdoor opgebouwd en gesterkt in de realisatie dat onze werken zinloos zijn en dat het dus altijd Dé God is Die alles regisseert zodat we het alleen van Hem mogen verwachten.

Weer een nieuw artikel geplaatst!

Op deze site, in het menu item “ARTIKELEN”, zijn er inmiddels nieuwe artikelen geplaatst die – net als de vorige – kunnen worden gebruikt als korte studies. Bij het bestuderen van deze artikelen is het van fundamenteel belang dat GODS WOORD ernaast wordt gelegd als enige geldige referentie… niet vergeten!

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je mij bereiken via realog700[at]gmail.com.

Veel lees- en leerplezier!

BIJBELVERTALINGEN EN HUN CONSEQUENTIES

vertalingen 02

Traditioneel wordt er in de Christelijke kerken gelezen en bestudeerd uit vertalingen van de bijbel.

Waar het mijns inziens aan schort is het schromelijke gebrek aan besef dat een vertaling NIET Gods Woord is, maar slechts een menselijke poging om dat te benaderen. Sterker nog, het is vrij gemakkelijk aan te tonen dat er in legio gevallen sprake is van grove fouten, vooral door de hardnekkigheid van traditie maar ook door ordinaire fraude in opdracht van de kerkleiding.

En dat alles heeft ten doel om een bepaalde traditionele leer, onderwijs – of angst & schuldgevoel – koste wat kost in stand te kunnen houden. En dat komt dan weer door allerlei achterliggende motieven als macht, invloed en geld. “Lekker” hè?

De laatste decennia wordt in de kerken vooral gebruik gemaakt van:

– de NBG-vertaling, oftewel de “NIET-BEPAALD-GEZOND” vertaling, en de laatste jaren van

– de NBV-vertaling, oftewel de “NIET-BIJ-VERSTAND” vertaling; en dan heb ik het nog niet eens over

– “Het Boek”, oftewel “HARTSTIKKE BEDONDERD”!

De bijnamen reflecteren hoe ik over die vertalingen denk…een pijnlijk hoog gehalte van traditie, vermengd met het tevreden stellen van mensen.

vertalingen 01

Slechts enkele voorbeelden, kort toegelicht:

“Hel”

Wordt gebruikt als vertaling van 3 verschillende woorden die alle 3 iets anders betekenen! Deze zijn:

– Hades => dodenrijk: (denkbeeldige) plaats waar de doden zijn

– Tartarus => plaats waar ongehoorzame geesten gevangen worden gehouden

– Gehenna => plaats in de toekomst, zuidwestelijk van Jeruzalem, waar de lijken van opstandelingen zullen worden verbrand.

“Natuurlijke” mens

1Korinthiërs 2:14 => als de “natuurlijke” mens de geestelijke dingen niet snapt, tja, dan is het logisch dat alleen de “tegennatuurlijke” mens geestelijke dingen snapt! Resultaat? Tegennatuurlijke praktijken in de kerk! En laat nou precies het tegennatuurlijke zondig zijn… wat een drrrrama!

In werkelijk staat er NIET “natuurlijke” mens, maar zielse mens! Dat is iemand die sterk gericht is op zintuiglijke waarnemingen.

“Lucifer/Morgenster”

Jesaja 14:12 => De vertaling van het Hebreeuwse woord “eill”. Dit woord, en vervoegingen daarvan, heeft een betekenis op het terrein van “huilen, klagen, jammeren”.
Hoe is dit woord op andere plaatsen vertaald in de NBG?

Op andere plaatsen vind je de volgende vertalingen:
Jesaja 14:31 => “Jammer, gij poort; …
Zacharia 11:2 => “Jammer, gij cyprus…”
Jeremia 14:2 => “…en al de bewoners van het land jammeren.”
Ezechiël 21:12 => “…en weeklaag, mensenkind, …”
Etc…

Overal goed vertaald… maar uitgerekend dáár, in Jesaja 14:12, staat “morgenster” (Engels: Lucifer)!!

Er hád moeten staan in Jesaja 14:12 =>
“Hoe viel jij van de hemelen! Huil, zoon van de dageraad! Jij werd omgehakt naar het land, overweldiger van natiën!”

Tja… traditie met een oorsprong van fraude? Zeg het maar!

“Eeuwigheid”

Wordt gebruikt als vertaling voor het woord aion. De betekenis van “eeuwig(heid)” is “eindeloos(heid)” in ons taalgebruik. Dit heeft miljarden mensen op het verkeerde been gezet, en zoveel frustratie, pijn en misverstanden veroorzaakt!

Echter, een aion is een wereldtijdperk (met begin en einde). En “eeuwig” zou moeten zijn aionisch => voor de duur van de aion.

Dit verklaart meteen heel wat! Immers, hoe kunnen er meerdere “eeuwigheden” bestaan als “eeuwig” de betekenis van “eindeloos” zou hebben? En toch kraait er geen haan naar!

Indien deze fundamentele info verder wordt uitgewerkt – en de juiste verbanden worden gelegd – is de frustratie geheel verdwenen en maakt plaats voor bewondering en ontzag voor Gods plan en wijsheid!

Er zijn twee zaken tussen de regels te vinden in dit stuk:
– Wat vertalingen allemaal kunnen teweegbrengen!
– De grote hardnekkigheid van traditie!

Tenslotte, een nieuwtje:
Jezus sprak geen Nederlands (of Engels, etc). Derhalve heeft Hij NOOIT in Zijn leven het woord “hel” (of “hell”) geuit, in tegenstelling tot wat diverse kerkleiders verkondigen.

Laat het svp goed tot je doordringen.

Prachtige, verrijkende conferentie op 3 oktober 2015!

Op zaterdag 3 oktober 2015 is er weer een schitterende conferentie gehouden! Op deze dag mochten wij nóg meer leren over enkele fundamentele aspecten van Gods geniale Plan met de hele schepping! Meer hierover kun je lezen op:
http://goedbericht.nl/blog2/goedbericht-conferentie-2015-in-garderen/

De studies kun je o.a. beluisteren op deze site via:
http://revago.net/?page_id=292

Daarnaast kun je op deze pagina ook de eerder gehouden studies volgen tijdens vorige conferenties.

Enjoy!

Kerkactiviteiten en –bedieningen… ja hoor!

Church Ministry Structure 02

Bekijk svp bovenstaand schema en verwonder je samen met mij…

Wat een demonstratie van menselijke organisatie en pure afleiding! Herkenbaar? Dat kan maar uit één koker komen…
Er zijn zoveel activiteiten en “bedieningen” in kerken dat men niet meer de kans krijgt om na te denken over de échte vragen in het leven, zoals:

Wie is God eigenlijk?

Waarom is er zoveel kwaad en pijn in deze wereld, en waarom kan/wil God hier niets aan doen?

Als Gods liefde ECHT onvoorwaardelijk is, waarom leert religie dat je er tóch iets voor moet doen, bijv. Hem accepteren?

Church sign 01

Als God ECHT almachtig is, en dus de tijd – verleden en toekomst – in één keer overziet, waarom zou Hij de mens dan een vrije wil geven? Hij WEET immers wat er in de toekomst zou gebeuren met die vrije wil: de meerderheid van de mensen zou Hem uit pure onwetendheid NIET erkennen en accepteren…
In dat geval zou God ook geen Liefde zijn, want geen enkele liefhebbende ouder loopt weg en laat een flesje gif bij zijn/haar onwetende kind staan…

Wat is Gods doel en plan met Zijn schepping? Zou het niet zijn gedreven door liefde???

Waar is mijn ongelovig overleden moeder/vader nu (of waar gaat ze heen)?

De kerk – vooral het christendom – zal alles doen om je af te leiden van het nadenken over deze belangrijke vragen.

Ze duwen liever een donut in je mond, geven je een mooie lange knuffel en verleiden je tot het meedoen in zoveel “bedieningen” als mogelijk, dan dat ze je zelfs de kans geven om echt na te denken over deze ernstige dingen die er werkelijk toe doen en je leven kunnen veranderen!

— Deels geparafraseerd van Martin Zender

Wil je de enige plek weten waar je kunt zoeken voor de échte antwoorden op de belangrijke vragen in ons leven?
Onderzoek dé Schrift. Dáár vind je de antwoorden. Je zult er geen spijt van hebben!

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Commemoration of Brazilia's 50th anniversary

Weet je wel hoe soeverein Dé God eigenlijk is?

Wist je al dat God:

 • Alles heeft bedacht en ontworpen?
 • Alles heeft gecreëerd?
 • Alles bij elkaar houdt?
 • Alles regisseert en plaatst?

Alles betekent trouwens ALLES – van het universum en de allergrootste melkwegstelsels daarin tot de kleinste atomaire deeltjes die er bestaan! En het geldt uiteraard ook voor de tijd en alles wat daarmee samenhangt! En – het geldt ook voor alle leven dat er bestaat in het universum!

Over Hem staat het volgende geschreven:

Handelingen 17: 25 => Hij Zelf geeft aan allen:

 1. Leven,
 2. Adem, en
 3. Alles!

Handelingen 17: 28 => In Hem:

 1. Leven wij,
 2. Bewegen wij, en
 3. Bestaan wij!

Zie je die mooie structuur?

 1. Hij zelf geeft leven aan allen, daarom leven allen in Hem.
 2. Hij zelf geeft adem aan allen, daarom bewegen allen in Hem.
 3. Hij zelf geeft alles aan allen, daarom bestaan allen in Hem.

Gods sovereignty 01

Dit is een absoluut feit! Simpel toch? Elementaire feiten zijn dit… dus informatie van het niveau “babyvoeding”! Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. En het ZAL eens vanzelfsprekend zijn voor iedereen, by the way!

Daarbij mogen we ook weten dat God de tijd niet alleen heeft ontworpen en gemaakt, maar deze ook in één keer overziet, volledig onder controle heeft, en alles wat daarbinnen plaatsvindt reeds lang geleden bepaald heeft… ALLES! Voor IEDEREEN!

Kortom: net zoals het verleden “in beton gegoten” is en dus vaststaat, zo is IN FEITE ook de toekomst “in beton gegoten” en staat dus volledig vast (Jesaja 46:10)!

Weet je wat het mooie hiervan is, ALS je dit echt gelooft?

We leven in een relatieve wereld, en zijn relatieve wezens. Daardoor mogen we gewoon onszelf zijn, onszelf accepteren, en leven – plannen, ondernemen, etc – alsof het allemaal van ons afhangt.

En dit mogen we in alle rust en zekerheid doen! Waarom?

Nadat we “ons ding” hebben gepland, ondernomen, etc – indien de afloop nou geslaagd of mislukt is – mogen we namelijk ook altijd weten dat het niet anders had kunnen aflopen!

Bijkomend voordeel is tevens dat we weten dat God alles regisseert vanuit Zijn liefde, dus met het doel dat deze afloop het beste is voor ons, al zien we het grote plaatje nog niet!

Zoals ons leven loopt, zo MOET het lopen, tot in de kleinste bizarre details! Waarom? Omdat die afloop altijd het beste is voor ons.

Ronduit geweldig om ons dát te mogen realiseren!

OMGEDRAAID! HERKENBAAR?

werkelijkheid omgekeerd 03

“Om welke reden zullen de boosaardige mensen leven? Zij ontwikkelen zich en ook zijn zij krachtig in hun vermogen.
Hun zaad wordt bij hen gevestigd voor hun aangezicht en hun nageslacht voor hun ogen.
Hun huizen hebben vrede, zonder alarm en er is geen knuppel van Eloah [God] over hen.
Hun stier bevrucht en hij is nooit zonder vrucht. Zijn jonge koe kalft en zij geeft geen misdracht.
Zij laten hun peutertjes uit gaan als de kudde, en hun kinderen dansen.
Zij nemen de tamboerijn en de harp ter hand en zij verheugen zich bij het geluid van de herderspijp.
Zij slijten hun dagen in het goede en in een ogenblik vestigen zij zich in het ongeziene.
En zij zeggen tegen El: Ga van ons weg, want wij verlangen niet Uw wegen te kennen!”
– Job 21:7-14

Tot zover een passage uit Gods Woord over kwade mensen! Herkenbaar?

“Ik zag het allemaal in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die vergaat in zijn rechtvaardigheid en er is een boosaardige die ondanks zijn kwaad lang leeft.” – Prediker 7:15

Tot zover een passage uit Gods Woord die dit onderwerp mooi samenvat! Herkenbaar?

Mensen die goed doen en daarvoor gestraft worden…
Mensen die kwaad doen en daarmee weg komen…
Mensen die goed doen, ziek worden en vroeg sterven…
Mensen die kwaad doen en lang leven…

Kortom, het lijkt wel de omgekeerde wereld! Niet de goede mensen worden beloond, maar de slechte mensen… Herkenbaar?

Waar komt dit vandaan? Hoe komt dit eigenlijk? En… wat zit erachter?

Er staat geschreven dat we in een boos wereldtijdperk leven (Galaten 1:4). Als je bestudeert wat daar nou precies mee bedoeld wordt dan kom je tot de ontdekking dat God enkele fundamentele zaken mbt ons gevoel voor rechtvaardigheid letterlijk heeft omgedraaid in dit tijdperk. Het dieptepunt wordt gekenmerkt door de ergste misdaad en zonde ooit begaan: de vernederende kruisiging en dood van de Zoon van God, Jezus Christus!

Dit alles is namelijk een noodzakelijk onderdeel van Gods geniale Plan om juist mbt deze aspecten grote contrasten (in onze ogen) aan te brengen.

Er komt uiteraard wél een moment – bij aanvang van het volgende wereldtijdperk – dat Hij alles weer omdraait zodat zaken zullen zijn zoals ze zouden moeten zijn, conform ons gevoel voor rechtvaardigheid.

Deze stap draagt er dan ook toe bij dat wij, mensen, de situatie in de toekomstige wereldorde nog veel meer zullen waarderen en God daar dankbaar voor zullen zijn. Dit geldt voor het volgende tijdperk op de herstelde aarde, en vooral in het tijdperk daarna op de volledig nieuwe aarde!

Juist door Gods onmeetbare allesomvattende liefde heeft Hij alles zodanig gearrangeerd dat Zijn schepping – dankzij het contrast van Zijn Plan – op een enorme wijze ZAL genieten van alle heerlijkheid die haar te wachten staat… Het feit dat God dezelfde Jezus Christus heeft opgewekt uit de doden is garantie voor zo’n schitterende toekomstverwachting! Dát is Gods verborgen wijsheid!

De richting van de Wet

road_block 01

Dit is de weg van de Wet, die leidt tot Gods gerechtigheid…uuhhmmm… ONMOGELIJK voor mensen!

Helaas wordt wet (= werken) door alle religiën gepropageerd. Deze specifieke wet wordt vooral door het Christendom met al haar stromingen – openlijk of verborgen – verkondigd! Diverse stromingen beweren openlijk dat de wet reeds vervuld is, maar via een achterdeur wordt het tóch verkondigd… triest!

De ENIGE weg die tot Gods gerechtigheid leidt is het geloof VAN Jezus Christus!

Maar nu is, los van wet, rechtvaardigheid van God onthuld, (getuigenis gegeven wordend onder de wet en de profeten,) rechtvaardigheid van God nu door het geloof van Jezus Christus, tot in allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid.
– Romeinen 3:21-22

En wat denk je? Het gebeurde al ± 2000 jaar geleden! De enige weg die tot Gods gerechtigheid is dus een FEIT dat door Jezus Christus is GEREALISEERD voor alle mensen. Niemand kan daar iets aan toevoegen of wegnemen!

En nu? Nu is Dé levende God precies op schema met Zijn ontzagwekkende Plan om uiteindelijk IEDEREEN te rechtvaardigen en te verzoenen! Hoe? Door middel van geloof dat Hij schenkt aan Zijn schepselen – ieder op hun beurt – zodat allen in dat eerdergenoemde FEIT geloven, elk op hun eigen tijd!

Verleden => BETON <= Toekomst

future past 02

Dit zou je kunnen verrassen:

Zoals je weet is het verleden in beton gegoten.
Welnu, op dezelfde manier is de toekomst in beton gegoten!

God Zelf zegt:
“Ik, die vanaf het begin de afloop afkondig en vanouds wat nog niet heeft plaatsgevonden; Ik, die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden, en alles wat Ik verlang zal Ik doen…” – Jesaja 46:10 (NBG±)

Wat verlangt God dan?
… onze Redder, God, Die wil dat ALLE MENSEN gered worden en komen in de bewustwording van de waarheid. – 1Timotheüs 2:3-4

Hoe vind je dit, lieve lezer? Dé God, Die Liefde is, heeft ALLES onder volledige controle…

Dit betekent dat heel Gods schepping een schitterende toekomst tegemoet gaat!

Dit is de basis:
Zo dan, zoals het door één misstap [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot in veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad [van Jezus Christus] voor ALLE MENSEN tot in rechtvaardiging van leven. – Romeinen 5:18

En dit is het gevolg:
Want net zoals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. – 1Korinthiërs 15:22

Zóóó geruststellend!! 😀