Een bekend misverstand…

Tegenstrijdig 02

Dit is een onderwerp dat nog wel eens wat vragen en discussie oproept. Daarom wil ik dit graag behandelen in deze blog.

Houd hierbij svp altijd in gedachten dat Gods Woord Zichzelf nooit tegenspreekt, omdat God Zichzelf nooit tegenspreekt!

Laten we eerst Romeinen 5:18 in een structuur bekijken =>

  • één overtreding[sdaad] => veroordeling voor alle mensen
  • één rechtvaardige daad => rechtvaardiging van leven voor alle mensen

En nu hetzelfde voor Romeinen 5:19 =>

  • de ene mens is ongehoorzaam => de velen worden tot zondaren aangesteld
  • Eén is gehoorzaam => de velen worden tot rechtvaardigen aangesteld

Vervolgens staat geschreven in Romeinen 5:20-21 =>

Maar de wet is er bij gekomen, zodat de overtreding zou toenemen. Maar waar zonde toeneemt, overstijgt de genade,
opdat, zoals de zonde heerst in de dood, zo ook de genade zal heersen door rechtvaardigheid, in aionisch leven, door Jezus Christus, onze Heer.

Dus:
tussendoel = toename van de overtreding
middel = de wet wordt gegeven

uiteindelijk doel = tonen van overstijgende genade!
middel = toename van de zonde

Schematisch zien we dit:

WET => produceert meer OVERTREDING dus ZONDE =>
ZONDE => produceert véél meer (= OVERSTIJGENDE) GENADE!

Zie je Gods geniale doel in werking?
Hij wil niets liever dan Zich over jou ontfermen en je overladen met Zijn overstijgende genade… helemaal gratis! Daar hoef je dus niets voor te doen!

Nu komt de religieuze angel. Sommigen hebben meteen de neiging om te wijzen naar de volgende passage in Romeinen 6:1-2 =>

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij blijven bij de zonde, opdat de genade zou toenemen? Moge het daar niet van komen! Wij, die stierven aan de zonde, hoe zullen wij daarin nog leven?

Eerst vragen we onszelf af: is deze passage tegenstrijdig met wat net daarvoor werd vermeld? Natuurlijk niet! Immers, hoe kan Gods Woord Zichzelf tegenspreken? Dus is er iets anders aan de hand…

Laten we teruggaan naar wat de wet is: een aantal geboden die uitgevoerd moeten worden. Het gaat hier om werken.
Daartegenover staat genade: gratis en in overvloed door God gegeven vanwege het geloof van Jezus Christus in Zijn God en Vader! Daardoor is iedereen gerechtvaardigd!

Tegenstrijdig 03

In Romeinen 4:4-5 zie je deze tegenstelling tussen:
– wet (werken voor loon) en
– genade (door geloof gerekend tot rechtvaardigheid).

Als genade tegenover wet staat, dan heeft de realisatie van Gods genade ook het tegenovergestelde effect van de wet, namelijk MINDER zondigen!

Het komt hierop neer =>

Feit is: ruim 2000 jaar geleden geloofde Jezus de belofte van Zijn Vader. Hij stierf daarna aan het kruis voor onze zonden, werd begraven en op de derde dag opgewekt door Zijn Vader!

Dit feit heeft gemaakt dat iedereen gerechtvaardigd (= volkomen onschuldig verklaard) is. Maar bijna niemand WEET dit!
Elk mens aan wie geloof is geschonken – door God! – om dát feit te geloven, mag genieten van het effect dat dit besef met zich meebrengt!
Romeinen 3:22 =>
… rechtvaardigheid echter van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen [= iedereen dus!], en op allen die geloven [= voorlopig alleen gelovigen], want er is geen onderscheid.

Als een mens zich dit realiseert – dus het kwartje valt écht – dan wordt die mens zó enorm blij en dankbaar: er valt een grote last van die schouders af! Dát is wat genade doet.

Welnu, als je vervuld bent van blijdschap over Iemand die jou zo’n overvloeiende genade schenkt, dan heb je toch geen trek meer om die Persoon pijn te doen? Jouw neiging om te zondigen wordt dus vanzelf minder. Het proces gaat stap voor stap: eerst binnen in jou, daarna uit het zich naar buiten toe.

Je bent dan ook dood voor de zonde, d.w.z. dat je de zonde negeert en er dus niet mee bezig bent in je gedachten. Nee, je bent juist bezig met wat God gedaan heeft door Jezus Christus, via Zijn Woord! Dit is wat Paulus uitlegt in Romeinen 6 =>

3 Of zijn jullie onwetend dat wij, die allen gedoopt zijn in Christus, gedoopt zijn in Zijn dood?
4 Wij dan werden tezamen begraven met Hem door de doop in de dood, zodat, zoals Christus werd opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.
5 Want indien wij samen-geplant zijn geworden in de gelijkenis van Zijn dood, dan zullen ook wij van de opstanding zijn,
6 dit wetend, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn.
7 Want wie sterft is gerechtvaardigd geworden van de zonde.
8 Want als wij sterven met Christus, geloven wij ook dat wij samen met Hem zullen leven,
9 waargenomen hebbend dat Christus, opgewekt zijnde uit doden, niet meer stervend is. De dood heerst niet langer over Hem,
10 Die eens en voor altijd stierf aan de zonde, maar toch leeft; Hij leeft voor God.
11 Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

Kortom =>

  • WET leidt tot MEER OVERTREDING, dus toename van ZONDE!
  • GENADE leidt tot DANKBAARHEID, wat leidt tot afname van ZONDE!

Vaar dus niet mee in de stroom van de werkende religieuze meerderheid, maar onderzoek wat God echt zegt in Zijn Woord.

Tegenstrijdig 04

Wees hierdoor opgebouwd en gesterkt in de realisatie dat onze werken zinloos zijn en dat het dus altijd Dé God is Die alles regisseert zodat we het alleen van Hem mogen verwachten.