Category Archives: Gods almacht

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Commemoration of Brazilia's 50th anniversary

Weet je wel hoe soeverein Dé God eigenlijk is?

Wist je al dat God:

 • Alles heeft bedacht en ontworpen?
 • Alles heeft gecreëerd?
 • Alles bij elkaar houdt?
 • Alles regisseert en plaatst?

Alles betekent trouwens ALLES – van het universum en de allergrootste melkwegstelsels daarin tot de kleinste atomaire deeltjes die er bestaan! En het geldt uiteraard ook voor de tijd en alles wat daarmee samenhangt! En – het geldt ook voor alle leven dat er bestaat in het universum!

Over Hem staat het volgende geschreven:

Handelingen 17: 25 => Hij Zelf geeft aan allen:

 1. Leven,
 2. Adem, en
 3. Alles!

Handelingen 17: 28 => In Hem:

 1. Leven wij,
 2. Bewegen wij, en
 3. Bestaan wij!

Zie je die mooie structuur?

 1. Hij zelf geeft leven aan allen, daarom leven allen in Hem.
 2. Hij zelf geeft adem aan allen, daarom bewegen allen in Hem.
 3. Hij zelf geeft alles aan allen, daarom bestaan allen in Hem.

Gods sovereignty 01

Dit is een absoluut feit! Simpel toch? Elementaire feiten zijn dit… dus informatie van het niveau “babyvoeding”! Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. En het ZAL eens vanzelfsprekend zijn voor iedereen, by the way!

Daarbij mogen we ook weten dat God de tijd niet alleen heeft ontworpen en gemaakt, maar deze ook in één keer overziet, volledig onder controle heeft, en alles wat daarbinnen plaatsvindt reeds lang geleden bepaald heeft… ALLES! Voor IEDEREEN!

Kortom: net zoals het verleden “in beton gegoten” is en dus vaststaat, zo is IN FEITE ook de toekomst “in beton gegoten” en staat dus volledig vast (Jesaja 46:10)!

Weet je wat het mooie hiervan is, ALS je dit echt gelooft?

We leven in een relatieve wereld, en zijn relatieve wezens. Daardoor mogen we gewoon onszelf zijn, onszelf accepteren, en leven – plannen, ondernemen, etc – alsof het allemaal van ons afhangt.

En dit mogen we in alle rust en zekerheid doen! Waarom?

Nadat we “ons ding” hebben gepland, ondernomen, etc – indien de afloop nou geslaagd of mislukt is – mogen we namelijk ook altijd weten dat het niet anders had kunnen aflopen!

Bijkomend voordeel is tevens dat we weten dat God alles regisseert vanuit Zijn liefde, dus met het doel dat deze afloop het beste is voor ons, al zien we het grote plaatje nog niet!

Zoals ons leven loopt, zo MOET het lopen, tot in de kleinste bizarre details! Waarom? Omdat die afloop altijd het beste is voor ons.

Ronduit geweldig om ons dát te mogen realiseren!

Verleden => BETON <= Toekomst

future past 02

Dit zou je kunnen verrassen:

Zoals je weet is het verleden in beton gegoten.
Welnu, op dezelfde manier is de toekomst in beton gegoten!

God Zelf zegt:
“Ik, die vanaf het begin de afloop afkondig en vanouds wat nog niet heeft plaatsgevonden; Ik, die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden, en alles wat Ik verlang zal Ik doen…” – Jesaja 46:10 (NBG±)

Wat verlangt God dan?
… onze Redder, God, Die wil dat ALLE MENSEN gered worden en komen in de bewustwording van de waarheid. – 1Timotheüs 2:3-4

Hoe vind je dit, lieve lezer? Dé God, Die Liefde is, heeft ALLES onder volledige controle…

Dit betekent dat heel Gods schepping een schitterende toekomst tegemoet gaat!

Dit is de basis:
Zo dan, zoals het door één misstap [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot in veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad [van Jezus Christus] voor ALLE MENSEN tot in rechtvaardiging van leven. – Romeinen 5:18

En dit is het gevolg:
Want net zoals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. – 1Korinthiërs 15:22

Zóóó geruststellend!! 😀

Wie is Dé Baas? – deel 2 van 2

Bewustwording 02

“God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest…”

Zo heeft iedereen het geleerd… iedereen die ook maar een beetje Christendom heeft meegekregen, zowel van huis uit als van school uit.

Maar wat zegt Gods Woord over de juiste verhoudingen, zoals Hij, de Vader, dat heeft ontworpen?

A.
1Timotheüs 2:5 =>
Want er is één God en één Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus, …

Het is nooit anders geweest! De Middelaar is toch niet Dezelfde als Dé God?

B.
1Korinthiërs 8:6 =>
… er is voor ons maar één God, de Vader, uit Wie het al is en wij in Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem.

Dit is de verhouding:
Dé God is Dé Bron van ALLES; alles is dus uit Hem!
De Zoon – het vleesgeworden Woord – is het Kanaal waardoorheen ALLES is geschapen en bestaat.

Peter Meye 20141004 - Reis door essentie Gods Plan 28

C.
Kolossenzen 1:15 =>
… Die het beeld is van God, de Onzichtbare, Eerstgeborene van heel de schepping.

Zie je hoe het werkt? Jezus is NIET Dé God, maar het Beeld van Dé God. Denk bijvoorbeeld aan een muntstuk met de afbeelding van een Koning. Is dat soms de Koning? Nee, het is zijn afbeelding!

Dáárom zei Hij tegen Filippus: “Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien” (Johannes 14:9).

Echter, sinds Zijn opstanding uit de doden mag Jezus als God worden geëerd, totdat Hij het Koninkrijk teruggeeft aan Zijn God en Vader (1Korinthiërs 15:24).
Waarom mag Jezus als God worden geëerd? Omdat het God de Vader Zelf is, Die Jezus heeft verhoogd en Hem dus de Naam boven alle naam heeft geschonken (Filippenzen 2:9)!

D.
2Korinthiërs 4:4 =>
… in wie de god van deze aion* het denken van de ongelovigen verblindt, zodat het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die beeld is van God, hen niet bestraalt.

Dit is nogmaals een bevestiging van het feit dat Jezus Christus niet God Zelf is, maar het Beeld van God.

Wie niet op de hoogte is van dit feit, kent het evangelie van de heerlijkheid van Christus ook niet omdat het denken van zo iemand wordt verblind door… de god van deze aion*! En dat is uiteraard satan.

* Een aion (Grieks) is een relatief lang tijdperk – met zowel een begin als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de 3e aion. Er volgen hierna nog 2 aionen waarin Jezus zal heersen.

E.
1Korinthiërs 11:3 =>
Maar ik wil dat jullie dit waarnemen: dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man is het hoofd van de vrouw, en God is het hoofd van Christus.

Wat??? Het stáát er gewoon keihard, helder en duidelijk!
GOD – is – het – Hoofd – van – Christus!

Neem svp de tijd… en laat dit tot je doordringen…

drie of een 01

Welnu, laat je niet verblinden en verbinden door de kracht van religie en traditie.

Denk zelf na, en… het mag! Sterker nog, het is – nogmaals, ten overvloede – heel goed om LOGISCH na te denken!

Hieronder volgt dus een LOGISCHE bonus voor jou:

Wat zegt Gods Woord over de bevruchting van Maria? Wie, o Wie, heeft haar bevrucht? Precies… Heilige Geest! Dat staat – héél logisch – geschreven in Lukas 1:35 =>
En antwoordend zei de boodschapper tot haar: “Heilige Geest zal op jou komen en kracht van de Hoogste zal jou overschaduwen. Daarom ook zal het heilige, dat verwerkt wordt, Zoon van God genoemd worden.

Nu stel ik je wederom de vraag: Wie is de Vader van Jezus?
Heeft Hij soms TWEE Vaders… God de Vader EN heilige Geest??? 😉

Natuurlijk niet! Zie je nou wat gebrek aan logica kan doen? Het creëert hersenspoeling en dus fantasie!
Maar als je logisch denkt, zul je al snel zien dat het begrip “Drie-eenheid” niet bestaat in Gods Woord en komt uit de koker van kerkelijke traditie. Gods Woord leert echter het volgende:

1.
Heilige Geest is de Vader Zelf in Zijn operationele kracht;

2.
Jezus is Gods eniggeboren Zoon die niets anders wilt dan doen wat de wil is van Zijn God en Vader. Dát is Zijn heerlijkheid!

Wie is Dé Baas? – deel 1 van 2

drie of een 02

“God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest…”

Zo heeft iedereen het geleerd… iedereen die ook maar een beetje Christendom heeft meegekregen, zowel van huis uit of van school uit.

Als er een machtig systeem is, dan is het religie wel. Een systeem dat ook zo krachtig is, dat het een diepe invloed heeft op bijna de gehele wereldbevolking! En de vaak trieste gevolgen daarvan kunnen we praktisch dagelijks volgen via de media, nietwaar?

Het onderwijs over de Drie-eenheid – want daar gaat het hier over – heeft een fundamentele plek in de geloofsvisie van het Christendom. Dit is al zo sinds het ontstaan van de Katholieke Kerk toen dit onderwijs is geïntroduceerd tijdens de eerste concilie van Nicea in het jaar 325 AD.

In het algemeen zijn er binnen het Christendom 2 visies op “de manier waarop God Zich manifesteert”:

 1. Er is één Persoon, God, Die Zich manifesteert in drie verschillende Vormen: Vader, Zoon en Heilige Geest”.
 2. Er zijn drie verschillende Personen – Vader, Zoon en Heilige Geest – Die samen “God” vormen.

Uiteraard is ook bekend hoe hardnekkig traditie is… helemaal als het zo oud is en tegelijk een zo fundamentele positie heeft in de gehele westerse wereld dankzij het Christendom!

Daarom is het van essentieel belang om ons te wenden tot het Woord van God, namelijk wat God Zelf zegt over Wie Hij is en wat Zijn Plan is met de hele schepping.
Aangezien God Zijn Woord zwart-op-wit aan ons heeft gegeven, is het zaak om erg goed te onderzoeken wat er precies staat geschreven. God serieus nemen en Hem geloven op Zijn Woord zijn aspecten van de houding die nodig is om dat Woord te kunnen onderzoeken.

Mogen we logisch denken bij het bestuderen van Gods Woord? Jazeker! Dat is juist de bedoeling, want zonder logisch en dus ook gestructureerd denken verzandt je al snel in een schemerwereld van menselijke wijs-, vaag- en mogelijkheden. Het is uitsluitend heilige Geest Die “de ogen van het verstand opent” om zaken te realiseren cq beseffen cq in te zien. En laat nou juist Dezelfde Geest werken langs de weg van… gezond verstand (2Timotheüs 1:7)!

Welnu, laten we dan met deze opgedane voorbereiding enkele passages doornemen uit Gods onfeilbare Woord om te zien of de eerdergenoemde visies daarop aansluiten.

1.
De Zoon van God kan niets doen zonder dat Hij het Zijn Vader ziet doen.

Johannes 5:19 =>
Dan antwoordde Jezus en zei tot hen: “Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, de Zoon is niet in staat iets uit Zichzelf te doen, indien Hij het niet de Vader ziet doen. Want wat Die ook zal doen, op gelijke wijze doet ook de Zoon deze dingen.”

2.
Het is de Vader – en niemand anders – Die het aan Zijn Zoon geeft om leven in Zichzelf te hebben.

Johannes 5:26 =>
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo geeft Hij ook aan de Zoon om leven in Zichzelf te hebben.

3.
De Zoon leeft door de Vader! De Zoon is gezonden door Zijn Vader!

Johannes 6:57 =>
Zoals de levende Vader Mij zendt, leef ook Ik door de Vader.

4.
De Vader is groter dan allen! Hij heeft de “schapen” aan de Zoon gegeven.

Johannes 10:29 =>
Mijn Vader, Die hen aan Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand is in staat hen uit de hand van de Vader te grissen.

5.
Als Zoon en Vader één Persoon zijn, dan behoren de leerlingen ook tot dezelfde Persoon! 😉
Of zijn de Vader en de Zoon tóch twee Personen, maar één in Geest en doelstelling? Dan klopt het weer, en geldt dat dus ook voor de leerlingen, nietwaar?

Johannes 17:22 =>
En Ik heb hen de heerlijkheid gegeven die U Mij heeft gegeven, opdat zij één zullen zijn zoals Wij één zijn, …

6.
Er is NIEMAND goed behalve GOD de Vader!

Mattheüs 19:17 =>
Hij nu zei tot hem: “Wat vraag jij Mij over het goede? Één is De Goede. Maar indien jij het leven in wil gaan, bewaar de voorschriften!”

Markus 10:18 =>
Jezus nu zei tot hem: “Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed, behalve Één: God.

Lukas 18:19 =>
En Jezus zei tot hem: “Waarom noem jij Mij goed? Niemand is goed, uitgezonderd God.”

7.
De Vader heeft Jezus geboden! Ja, je leest het goed: Jezus krijgt opdracht van Zijn Vader!

Johannes 12:49 =>
Want Ik spreek niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die Mij zendt, Hij heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zou zeggen en wat Ik zou spreken.

8.
God de Vader heeft Jezus gezonden!

Johannes 17:3 =>
Dit nu is het aionische* leven, dat zij U zullen kennen, de enig ware God, en Die U zendt: Jezus Christus.

9.
God de Vader is zowel de GOD als de VADER van Jezus Christus!

Johannes 20:17 =>
“Ga nu naar Mijn broeders en zeg tot hen: ‘Ik stijg op naar Mijn Vader en jullie Vader en Mijn God en jullie God.'”

Als je deze passages rustig doorneemt en op je laat inwerken, wat zeggen ze je? Wat is de rode draad die je steeds weer terug ziet komen?

Precies! Niet alleen is hier duidelijk sprake van twee verschillende Personen, maar duidelijk is ook te zien dat er maar Eén de Absoluut Soevereine Majesteit is: Dé God en Vader van onze Heer Jezus Christus!

Wie is gekwalificeerd?

God qualifies 01

Niemand is gekwalificeerd om te voldoen aan Gods standaard; iedereen mist dat doel.

Lees svp Romeinen 3:10-12 en zie daar het bewijs!

… zoals is geschreven: “Niet één is rechtvaardige, zelfs niet één.”
Niet één begrijpt het. Niet één zoekt God.
Allen vermijden zij. Tegelijkertijd werden zij onbruikbaar. Niemand doet vriendelijkheid; er is zelfs niet één!

Het is God, en alleen GOD, Die een persoon kan kwalificeren!

Als jij je dit ECHT realiseert en gaat geloven, dan is er dus ook een logische consequentie: je zult nooit meer denken dat jouw redding afhankelijk is van jouw keuze!

En… yes, Dé God is precies op schema met Zijn geniale Plan van voorbestemming, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking (Romeinen 8:30)!

OORZAAK EN GEVOLG

Cause and effect 05

GOD laat GEEN dingen toe, Hij veroorzaakt dingen! Hij regisseert alles!

Het komt hierop neer:
GOD is de OORZAAK van alles! Maar GOD houdt ook alles bij elkaar! Waarom? Omdat Hij oneindig almachtig is! 😉

En, omdat GOD oneindig Liefde is, kun je NU begrijpen wat het toekomstig EFFECT zal zijn voor alles en iedereen?

ALLES zal weer eindigen bij Dé GOD! 😀

Dit is een korte uiteenzetting van wat geschreven staat in
Romeinen  11:36 =>
ALLES is uit Hem, door Hem en tot Hem!

Bewijs van Gods liefde

Hoe demonstreert God Zijn onvoorwaardelijke liefde voor Zijn hele schepping?

Op deze manier:

TERWIJL mensen zondaren en vijanden zijn, toont God Zijn genade, door de hele schepping te rechtvaardigen en te verzoenen! 😀

Hij doet dit door het kruis (lijden, sterven) en de opstanding van Jezus Christus, Zijn enige geliefde Zoon!

Dát is wat Gods liefde betekent! 😉

nothing Gods love 07

Onthoud dit:

Er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus…NIETS!!