Category Archives: Redding door Jezus Christus

Breaking News waar je “U” tegen zegt!

Breaking News 01

Wist je dat God al Zijn schepselen redt door overweldigende liefde? Geen uitzonderingen! Je wist het nog niet? Dan weet je het nu!

Het fundament hiervoor was ongeveer 2000 jaar geleden gelegd – met succes! – door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En dit was de voorwaarde voor Zijn opstanding uit de doden, drie dagen later, met een lichaam dat de dood nooit meer zal meemaken!
Dit creëerde het FEIT van de redding, en de garantie dat ALLEN gered zullen worden!

Wist je dat God al Zijn schepselen met Zichzelf heeft verzoend door hen te veranderen van vijanden naar liefhebbers? Geen uitzonderingen! Je wist het nog niet? Dan weet je het nu!
Hoe doet Hij dat? Het fundament hiervoor was ongeveer 2000 jaar geleden gelegd – met succes! – door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En dit was de voorwaarde voor Zijn opstanding uit de doden, drie dagen later, voor altijd Levend!

Cross 02

Dit maakt Jezus Christus de Redder van de wereld, en Heer (= Eigenaar) van allen; bovendien wordt God, Zijn Vader, hierdoor geëerd!

Het volledige proces was al vanaf het begin gepland door God, en wordt uitgevoerd in diverse stadia. Nieuwsflash: Gods Masterplan is exact op schema!

Hopelijk begin je je een beetje te realiseren wat een prachtige, geweldige en glorieuze toekomst in het verschiet ligt voor jou… en voor de HELE schepping!

Hopelijk begin je je een beetje te realiseren dat dit alles NIET ons werk is (of kán zijn), maar voor 100% GODS WERK!

Jezus Christus kwam om ZONDAREN te redden; dat is dus iedereen! En… het lukte Hem!

Hoezo? Door Zijn dood nam Hij ALLE zonden van de wereld met Zich mee, van zowel verleden, heden als toekomst, en stond na drie dagen op uit de doden, ZONDER een enkele zonde, in een volledig nieuwe schepping!

Hij was de Eerste… en Zijn opstanding is de garantie dat de rest van de schepping uiteindelijk ZAL volgen!

Een bekend misverstand…

Tegenstrijdig 02

Dit is een onderwerp dat nog wel eens wat vragen en discussie oproept. Daarom wil ik dit graag behandelen in deze blog.

Houd hierbij svp altijd in gedachten dat Gods Woord Zichzelf nooit tegenspreekt, omdat God Zichzelf nooit tegenspreekt!

Laten we eerst Romeinen 5:18 in een structuur bekijken =>

 • één overtreding[sdaad] => veroordeling voor alle mensen
 • één rechtvaardige daad => rechtvaardiging van leven voor alle mensen

En nu hetzelfde voor Romeinen 5:19 =>

 • de ene mens is ongehoorzaam => de velen worden tot zondaren aangesteld
 • Eén is gehoorzaam => de velen worden tot rechtvaardigen aangesteld

Vervolgens staat geschreven in Romeinen 5:20-21 =>

Maar de wet is er bij gekomen, zodat de overtreding zou toenemen. Maar waar zonde toeneemt, overstijgt de genade,
opdat, zoals de zonde heerst in de dood, zo ook de genade zal heersen door rechtvaardigheid, in aionisch leven, door Jezus Christus, onze Heer.

Dus:
tussendoel = toename van de overtreding
middel = de wet wordt gegeven

uiteindelijk doel = tonen van overstijgende genade!
middel = toename van de zonde

Schematisch zien we dit:

WET => produceert meer OVERTREDING dus ZONDE =>
ZONDE => produceert véél meer (= OVERSTIJGENDE) GENADE!

Zie je Gods geniale doel in werking?
Hij wil niets liever dan Zich over jou ontfermen en je overladen met Zijn overstijgende genade… helemaal gratis! Daar hoef je dus niets voor te doen!

Nu komt de religieuze angel. Sommigen hebben meteen de neiging om te wijzen naar de volgende passage in Romeinen 6:1-2 =>

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij blijven bij de zonde, opdat de genade zou toenemen? Moge het daar niet van komen! Wij, die stierven aan de zonde, hoe zullen wij daarin nog leven?

Eerst vragen we onszelf af: is deze passage tegenstrijdig met wat net daarvoor werd vermeld? Natuurlijk niet! Immers, hoe kan Gods Woord Zichzelf tegenspreken? Dus is er iets anders aan de hand…

Laten we teruggaan naar wat de wet is: een aantal geboden die uitgevoerd moeten worden. Het gaat hier om werken.
Daartegenover staat genade: gratis en in overvloed door God gegeven vanwege het geloof van Jezus Christus in Zijn God en Vader! Daardoor is iedereen gerechtvaardigd!

Tegenstrijdig 03

In Romeinen 4:4-5 zie je deze tegenstelling tussen:
– wet (werken voor loon) en
– genade (door geloof gerekend tot rechtvaardigheid).

Als genade tegenover wet staat, dan heeft de realisatie van Gods genade ook het tegenovergestelde effect van de wet, namelijk MINDER zondigen!

Het komt hierop neer =>

Feit is: ruim 2000 jaar geleden geloofde Jezus de belofte van Zijn Vader. Hij stierf daarna aan het kruis voor onze zonden, werd begraven en op de derde dag opgewekt door Zijn Vader!

Dit feit heeft gemaakt dat iedereen gerechtvaardigd (= volkomen onschuldig verklaard) is. Maar bijna niemand WEET dit!
Elk mens aan wie geloof is geschonken – door God! – om dát feit te geloven, mag genieten van het effect dat dit besef met zich meebrengt!
Romeinen 3:22 =>
… rechtvaardigheid echter van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen [= iedereen dus!], en op allen die geloven [= voorlopig alleen gelovigen], want er is geen onderscheid.

Als een mens zich dit realiseert – dus het kwartje valt écht – dan wordt die mens zó enorm blij en dankbaar: er valt een grote last van die schouders af! Dát is wat genade doet.

Welnu, als je vervuld bent van blijdschap over Iemand die jou zo’n overvloeiende genade schenkt, dan heb je toch geen trek meer om die Persoon pijn te doen? Jouw neiging om te zondigen wordt dus vanzelf minder. Het proces gaat stap voor stap: eerst binnen in jou, daarna uit het zich naar buiten toe.

Je bent dan ook dood voor de zonde, d.w.z. dat je de zonde negeert en er dus niet mee bezig bent in je gedachten. Nee, je bent juist bezig met wat God gedaan heeft door Jezus Christus, via Zijn Woord! Dit is wat Paulus uitlegt in Romeinen 6 =>

3 Of zijn jullie onwetend dat wij, die allen gedoopt zijn in Christus, gedoopt zijn in Zijn dood?
4 Wij dan werden tezamen begraven met Hem door de doop in de dood, zodat, zoals Christus werd opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.
5 Want indien wij samen-geplant zijn geworden in de gelijkenis van Zijn dood, dan zullen ook wij van de opstanding zijn,
6 dit wetend, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn.
7 Want wie sterft is gerechtvaardigd geworden van de zonde.
8 Want als wij sterven met Christus, geloven wij ook dat wij samen met Hem zullen leven,
9 waargenomen hebbend dat Christus, opgewekt zijnde uit doden, niet meer stervend is. De dood heerst niet langer over Hem,
10 Die eens en voor altijd stierf aan de zonde, maar toch leeft; Hij leeft voor God.
11 Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

Kortom =>

 • WET leidt tot MEER OVERTREDING, dus toename van ZONDE!
 • GENADE leidt tot DANKBAARHEID, wat leidt tot afname van ZONDE!

Vaar dus niet mee in de stroom van de werkende religieuze meerderheid, maar onderzoek wat God echt zegt in Zijn Woord.

Tegenstrijdig 04

Wees hierdoor opgebouwd en gesterkt in de realisatie dat onze werken zinloos zijn en dat het dus altijd Dé God is Die alles regisseert zodat we het alleen van Hem mogen verwachten.

De richting van de Wet

road_block 01

Dit is de weg van de Wet, die leidt tot Gods gerechtigheid…uuhhmmm… ONMOGELIJK voor mensen!

Helaas wordt wet (= werken) door alle religiën gepropageerd. Deze specifieke wet wordt vooral door het Christendom met al haar stromingen – openlijk of verborgen – verkondigd! Diverse stromingen beweren openlijk dat de wet reeds vervuld is, maar via een achterdeur wordt het tóch verkondigd… triest!

De ENIGE weg die tot Gods gerechtigheid leidt is het geloof VAN Jezus Christus!

Maar nu is, los van wet, rechtvaardigheid van God onthuld, (getuigenis gegeven wordend onder de wet en de profeten,) rechtvaardigheid van God nu door het geloof van Jezus Christus, tot in allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid.
– Romeinen 3:21-22

En wat denk je? Het gebeurde al ± 2000 jaar geleden! De enige weg die tot Gods gerechtigheid is dus een FEIT dat door Jezus Christus is GEREALISEERD voor alle mensen. Niemand kan daar iets aan toevoegen of wegnemen!

En nu? Nu is Dé levende God precies op schema met Zijn ontzagwekkende Plan om uiteindelijk IEDEREEN te rechtvaardigen en te verzoenen! Hoe? Door middel van geloof dat Hij schenkt aan Zijn schepselen – ieder op hun beurt – zodat allen in dat eerdergenoemde FEIT geloven, elk op hun eigen tijd!

DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE (2 van 2)

he-has-risen 03

In de vorige blog ben ik vooral ingegaan op aspect 2. hierna: “voor onze zonden, naar de Schriften”.

Daarom ga ik in deze blog nader in op de opstanding van Christus Jezus, en wel in het licht van de 3 andere aspecten.

Maar eerst herhaal ik hieronder de zo belangrijke essentie van het evangelie. Dat kun je dus vinden in 1Korinthiërs 15:1-4 waar staat geschreven:

En nu, broeders, maak ik het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie aanvaard hebben, waarin jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, indien jullie vasthouden aan het woord dat ik jullie evangeliseer, behalve als jullie zonder reden geloven.

Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften, …

De componenten hiervan tref je nogmaals op een rijtje aan:

 1. Christus stierf,
 2. Voor onze zonden, naar de Schriften,
 3. Hij werd begraven,
 4. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften.

Als je deze essentie gelooft, dwz ALLE 4 componenten, dan ben je een gelovige naar de definitie van Gods Woord. Dan geloof je namelijk GOD op Zijn WOORD.

Omdat deze boodschap eigenlijk simpel is maar ook zo essentieel heeft satan niet stilgezeten: hij heeft vóór ELK van deze 4 criteria één of meerdere valstrikken (valse, misleidende leringen) geplaatst zodat je erover ZAL struikelen als je Gods Woord niet serieus neemt en onderzoekt!

 1. Christus stierf

Ten eerste: HIJ stierf ECHT!

Als je gelooft dat alleen Zijn lichaam stierf maar Hij (kennelijk Zijn geest) actief was, en “diverse dingen deed” in de 3 dagen dat Hij dood was, dan geloof je God dus niet op Zijn WOORD.

Dit is de leer van de onsterfelijke ziel, en is zo oud als de Hof van Eden, zoals Genesis 3:4 laat zien: “En de slang zegt tot de vrouw: “Jullie zullen niet sterven om te sterven, …”.

Maar Gods Woord Zegt dat dood = dood (bijvoorbeeld Prediker 9:5, 10).

Waarom is het zo enorm belangrijk om dat te realiseren en te geloven? Omdat het een groot principe is in Gods Plan dat Hij laat zien in ons dagelijks leven: een zaadje moet eerst sterven voordat het nieuw Leven kan voortbrengen!
Dus: als Jezus niet écht gestorven is, dan is Hij ook niet écht opgestaan in nieuw Leven!

Ten tweede stierf Jezus omdat Hij mens was.

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat Jezus “de tweede Persoon van de Drie-enige God” is dan is Hij niet echt mens, en kan Hij dus ook niet ECHT gestorven zijn!

Er bestaat in Gods Woord – en dus in werkelijkheid – niet zoiets als “een Drie-eenheid”.

Bestaat niet! Wat dan wel?
Want er is één God en één Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus, …1Timotheüs 2:5.

Zie je dat? Christus Jezus is nog steeds Mens!

Nogmaals, als je dus gelooft in de leer van “de Drie-eenheid” dan geloof je niet dat Christus ECHT stierf, dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

 1. Voor onze zonden, naar de Schriften

Zie vorige blog => als je gelooft dat je toch iets moet doen – al is het maar heel klein, bijvoorbeeld “Jezus accepteren” – om gered te worden, dan geloof je God dus niet op Zijn WOORD. Daarmee maak je Zijn reddingswerk dus afhankelijk van jouw keuze en dus zinloos!

 1. Hij werd begraven

Ook hier zal jou ongetwijfeld de woordkeuze opvallen: HIJ werd begraven, en niet slechts Zijn lichaam!

Lees nogmaals Genesis 2:7 om te zien hoe menselijk leven ontstaat. Dood is het omgekeerde van leven. Simpel toch? Was het Zijn lichaam dat werd begraven, terwijl Zijn geest “op een andere manier leefde”? Volstrekt niet!

Gedurende 3 dagen waren zijn lichaam en geest uit elkaar, dus bestond Hij simpelweg niet! Waarom niet? Er was geen ziel (= bewustzijn), dus was Hij er niet.

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat alleen het lichaam van Jezus Christus begraven werd dan geloof je niet echt dat Hij Zelf begraven werd, dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

 1. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften

Wees ten eerste hier heel bewust van wat er staat geschreven: HIJ werd opgewekt! Niet Zijn lichaam, of Zijn geest, maar Hij Zelf. Dit gaat dus weer om de ziel, Zijn bewustzijn!

Omdat Hij werd opgewekt in Nieuw Leven, dat de dood voorgoed achter zich heeft gelaten, kreeg Hij een daartoe aangepast lichaam. Het is een lichaam van vlees en beenderen (Lukas 24:39), waar geen bloed meer doorheen stroomt, maar (volheid van) geest!

Vergeet niet dat de ziel van het vergankelijk vlees in het bloed zit (Leviticus 17:11, 14)! In een verheerlijkt, onvergankelijk lichaam, dat tot nu toe alleen Christus Jezus heeft aangedaan, is de ziel verankerd in geest die in overvloed, in volheid, door het lichaam stroomt!

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat Zijn alleen lichaam en/of geest werd opgewekt uit de doden, dan kun je ook onmogelijk echt geloven dat HIJ Zelf werd opgewekt uit de doden (omdat Hij Zelf dus 3 dagen lang niet bestond!), dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

Ten tweede vloeit het feit, dat Christus Jezus werd opgewekt op de 3e dag naar de Schriften, met grote kracht voort uit de eerdergenoemde aspecten 1. t/m 3.!

Immers, nogmaals de opmerking: eerst moet een zaadje ECHT sterven voordat het nieuw Leven kan voortbrengen.

he-has-risen 05

Alleen indien Hij echt dood is geweest kan Hij opgewekt zijn in volkomen nieuwheid van LEVEN! En laat dát nou precies op die wijze hebben plaatsgevonden … woww! In Christus Jezus heeft Dé God Nieuw LEVEN aan het licht gebracht, Leven dat de dood voorgoed achter zich gelaten heeft… volkomen onsterfelijk! Nooit meer last van dood, bederf, ziekte, zwakte, etc, maar ongelimiteerde kracht en heerlijkheid!

Als je (zelfs onbewust) de vorige aspecten 1. t/m 3. niet echt gelooft dan kun je ook onmogelijk echt geloven dat HIJ daadwerkelijk is opgestaan uit de doden, dus geloof je God niet op Zijn WOORD!

Meer hierover kun je doornemen in artikel 010 op http://revago.net/?page_id=197 =>
“Wanneer is iemand een ware gelovige?”

Hij is de Eerste Die Levend is gemaakt, en de hele mensheid zal volgen in een vooraf bepaalde volgorde – 1Korinthiërs 15:22-24 =>

Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.
Maar ieder in de eigen klasse:
– Eersteling is Christus,
– daarna die van de Christus zijn bij Zijn aanwezigheid,
– daarna de voleinding [waarbij de rest zal volgen], …

Wat een schitterend vooruitzicht voor de hele mensheid… Hopelijk snap je dat ik bijna niet kan wachten!! 😀

DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE (1 van 2)

Jesus savior of the world 01

Deze dagen wordt Pasen herdacht door het Christendom.
Op Goede Vrijdag wordt herdacht dat Jezus Christus stierf aan het kruis.
Dit feit is een belangrijk onderdeel van de essentie van het evangelie (= goed bericht).

Wat IS dan de essentie – het fundament – van het evangelie?
Dat kun je vinden in 1Korinthiërs 15:1-4 waar staat geschreven: 

En nu, broeders, maak ik het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie aanvaard hebben, waarin jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, indien jullie vasthouden aan het woord dat ik jullie evangeliseer, behalve als jullie zonder reden geloven.

Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften, …

Laten we de componenten hiervan op een rijtje zetten:

 1. Christus stierf,
 2. Voor onze zonden, naar de Schriften,
 3. Hij werd begraven,
 4. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften.

Als je deze essentie gelooft, dan ben je een gelovige naar de definitie van Gods Woord.

Omdat deze boodschap eigenlijk simpel is maar ook zo essentieel heeft satan niet stilgezeten: hij heeft vóór ELK van deze 4 criteria één of meerdere valstrikken (valse, misleidende leringen) geplaatst zodat je erover ZAL struikelen als je Gods Woord niet serieus neemt en écht onderzoekt!

Meer hierover kun je doornemen in artikel 010 op http://revago.net/?page_id=197 =>
“Wanneer is iemand een ware gelovige?”

Voor nu beperk ik me tot een belangrijke passage in 1Korinthiërs 1:23 =>
Maar wij verkondigen Christus gekruisigd; voor de Joden een schandaal en voor de natiën een dwaasheid, …

(De Joden waren de religieuze mensen in die dagen.)

Is dát niet interessant? Waarom zou het kruis voor de Joden een schandaal zijn? Hadden ze hun lesje dan niet geleerd nadat Jezus bleek te zijn opgestaan uit de doden?

Guess what? Ook vandaag de dag is het kruis van Christus een schandaal (valstrik, struikelblok) voor religieuze mensen.

Weet je waarom? Vanwege de 100% COMPLEETHEID van het kruis!

Deze compleetheid is een schandaal, een valstrik, voor alle mensen die menen ZELF iets te moeten bijdragen aan hun redding (bijvoorbeeld “Jezus accepteren”!!), terwijl in feite het kruis voor 100% de redding van de wereld heeft bewerkstelligd. Dát is wat “Het is VOL-bracht” werkelijk betekent!

Religieuze mensen kunnen het maar niet verdragen dat ze ECHT NIETS meer hoeven te doen! Waarom ze het niet kunnen verdragen? Vanwege de trots in de schuilhoeken van hun hart waardoor ze toch stiekem willen meedelen in de eer van hun redding.

Daarom laat Gods Woord met nadruk zien dat het GOD is Die alles doet en bewerkt naar de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11). En 1Korinthiërs 1:29 zegt toch duidelijk: “zodat geen enkel vlees zou roemen voor God”. Hoe helder wil je het hebben? 😉

Maar Jezus Christus heeft ALLES al gedaan aan het kruis, dat TEGELIJK het dieptepunt van de zonde door de wereld EN het hoogtepunt van Gods liefde voor de wereld vertegenwoordigt – dé essentie van Gods schitterende Plan! 😀

EINDELOZE PIJNIGING? EINDELOZE VERVLOEKING? EINDELOZE HEL?

love never fails 04

 • Hoe kan een almachtige, alwetende, en allen-liefhebbende GOD miljarden mensen bedenken, ontwerpen en creëren terwijl Hij weet dat de meesten van hen zullen worden gepijnigd zonder einde in de hel?
 • Is de kracht van onze zgn. “vrije wil”, om onszelf te verdoemen, groter dan de kracht van Gods vrije wil om ons te redden, Zijn eigendom? “Alle zielen zijn van Mij”, zegt God (Ezechiël 18:4).
  Indien dit waar zou zijn, wie lijdt dan het meeste in die eindeloze pijniging? De mens? Of God, Die liefde is (1Johannes 4:8, 16) en dus van de mens houdt?
 • Hoe kan Christus groter zijn dan Adam als Adam de macht heeft om meer mensen te verdoemen dan Jezus heeft om mensen te redden?

Johannes de Doper zei over Jezus:
“Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”Johannes 1:29
Let wel, hij zei “wereld” en hij zei ook “wegneemt”!
Is het waar of niet?

Jezus Zelf zei:
“En Ik, als Ik verhoogd zal zijn van de aarde, zal allen tot Mij trekken.”Johannes 12:32
Let wel, Hij zei “verhoogd zal zijn van de aarde”, wat reeds bijna 2000 jaar geleden plaatsvond, en Hij zei ook “allen”!
Is dát waar of niet?

love never fails 05

Wil je meer weten over dit intrigerend onderwerp, dat de wereld al eeuwen lang massaal terroriseert via de akelige religie van het Christendom?
Download en lees het boek “Hoop voorbij de hel” op de betreffende site.

Het zal je helpen in je tocht naar de ontdekking en realisatie dat GODS LIEFDE ECHT NOOIT FAALT (1Korinthiërs 13:8)!
Hoe groot de haat ook is, Gods liefde overwint uiteindelijk altijd!

En als je tóch bezig bent, dan kun je meteen enkele korte (intro) video’s van de schrijver, Gerry Beauchemin, bekijken.

Geen ontsnapping mogelijk!

no escape 02

Dit zijn twee voorbeelden van perfecte vergelijkingen in Gods Woord:

Romeinen 5:18 =>
Zo dan, omdat het door één overtreding [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad [van Christus] voor ALLE MENSEN tot rechtvaardiging van leven.

1Korinthiërs 15:22 =>
Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.

 

Er is NIETS wat we kunnen doen om te ontsnappen aan Zonde en Dood vanuit Adam…

Evenzo =>

Er is NIETS wat we kunnen doen om te ontsnappen aan Genade en Leven vanuit de Laatste Adam, Christus Jezus!

Vijanden van het kruis?

enemies 01

Vraag =>
Wat betekent de uitdrukking “vijanden van het kruis van Christus”? – Filippenzen 3:18

Paulus waarschuwt voor degenen die proberen om “verdienende werken” de ecclesia “binnen te smokkelen”, waardoor het evangelie van PURE genade meteen wordt gecorrumpeerd!

Hij waarschuwt o.a. voor de honden, de kwade arbeiders, en de VERsnijdenis! – Filippenzen 3:2

Let op: hij zegt daar niet BEsnijdenis, omdat het hier gaat om corruptie en vervuiling van de zuivere boodschap van (ONzichtbare) genade. Voorbeeld van zulke corruptie is de boodschap die het Christendom brengt, in allerlei variaties.

Van belang is dus ook dat het gaat om GEESTELIJKE (NIET-zintuiglijke, onzichtbare) dienstbaarheid.

Deze vijanden van het kruis van Christus:

a.
richten zich op aardse, zichtbare, dingen (“verdienende werken”, zielse – dus zintuiglijke – sensaties), en

b.
zwakken met hun boodschap de kracht van het kruis af => dat is het succes van het kruis, de omvang daarvan, en het uiteindelijke glorieuze resultaat!