All posts by Peter

De twee instellingen

setting business 01

De “zakelijke” instelling =>
Als je werk levert voor een dag, krijg je betaald voor het werk dat je gedaan hebt.
Waarom? Omdat je het loon hebt verdiend waar je voor hebt gewerkt!

Niets aan de hand… heel normaal als je het vanuit die denkhouding, die mindset, bekijkt…

Setting family 01

De “familie” instelling =>
Stel nu dat je naar een familiediner gaat bij je moeder thuis, met dezelfde mindset als hierboven: je trekt na afloop je portemonnee om haar te betalen voor het diner, wat denk je dat er zal gebeuren???
Ik denk dat je een goed pak slaag van je moeder ontvangt, mentaal en/of fysiek! 😀
Waarom? Omdat het aanbod om te BETALEN voor haar maaltijd een klap is in haar gezicht!!!

Dit is namelijk een heel andere setting! Dit is de mindset van Gods genade!
Hier past geen menselijke betaling, in welke vorm dan ook! Immers, God Zelf rechtvaardigt de goddeloze… wowww!
Het diner is om van te genieten, waardoor vanzelf grote vreugde en dankbaarheid ontstaat in alle ontspanning! 😀

De “zakelijke” instelling => produceert druk, stress, binding! – #nietgelukkig
Nu, aan de werknemer wordt het loon niet toegerekend als een gunst, maar als een schuld – Romeinen 4:4.

De “familie” instelling => produceert vrijheid, opluchting, en maakt ontspannen, je kunt echt jezelf zijn! – #gelukkig
Maar aan hem die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de oneerbiedige (= ongelovigen) rechtvaardigt, zijn geloof wordt toegerekend als rechtvaardigheid – Romeinen 4:5.

Gods rechtvaardiging is gratis in Zijn genade, door de verlossing die is in Christus Jezus – Romeinen 3:24.

Hoe duidelijk wil je het hebben? 😉

DANKBAARHEID

dankbaarheid 03

Vandaag denk ik weer aan wat mijn Pa, Dé God, Dé Bedenker, Ontwerper en Schepper van alles, voor mij heeft gedaan door Jezus Christus, Zijn geliefde Zoon.

Iedere keer kan ik het maar amper bevatten hoe omvangrijk het offer is dat Jezus heeft voltooid aan het kruis! Wat een vertoning van gigantische liefde voor ons allen!

En Hij is niet in mijn plaats gestorven, want anders zou ik niet gestorven zijn met Hem… Maar ik ben juist WEL gestorven mét Hem! Weet je wat Hij namelijk deed? Hij stond op uit de dood! En omdat ik met Hem stierf, ben ik dus ook in nieuwheid van leven met Hem opgestaan, nu nog geestelijk, straks ook fysiek… woww! Zijn opstanding is trouwens ook de garantie dat uiteindelijk de dood zal zijn afgeschaft en iedereen zal LEVEN!

Dat Hij van iedereen houdt zonder enige voorwaarde te stellen, dat Hij iedereen zal redden, gewoon omdat Hij dat wilt uit liefde… wat een privilege om dát “deep down” te mogen realiseren!

Zijn liefde dreef Hem er zelfs toe om Zijn enige Zoon op te offeren… voor Zijn vijanden!!

Als ik denk aan de genialiteit van Gods Plan, waarin Hij zo’n enorme wijsheid demonstreert door een contrast op te zetten en te hanteren waar je “U” tegen zegt…

Als ik denk aan wat op stapel staat in de komende grote tijdperken, aan wat een enorme heerlijkheid me te wachten staat, dan denk ik: “Waarom ik? Waarom heeft U mij uitgekozen?” Dan realiseer ik me weer dat Hij in Zijn wijsheid juist hen uitkiest die niets voorstellen, om de VIP’s belangrijke lessen in nederigheid en liefde te leren!

Als ik dan denk aan het heerlijke heilzame effect van dat contrast voor iedereen, voor IEDEREEN!

dankbaarheid 01

Wat een ongelooflijk succes komt eraan wanneer iedereen ten diepste overtuigd zal zijn van Gods allesomvattende liefde en dat zal erkennen… Wat een helende kracht zal daarvan uitgaan!

Jeetje, wat word ik dan blij en dankbaar in mijn hart! Wat wil ik dit dan vieren… met iedereen! Wat voel ik me dan veilig en geborgen! Wat verlang ik dan om ZSM met Hem te zijn, dicht bij Zijn Vaderhart… voor altijd!

Graag deel ik met jou wat ik op deze dag voel…
Hopelijk inspireert het je en maakt het je hart ook zo blij!

De drie groepen

three-groups-people 02

Er zijn 3 groepen mensen in deze wereld met betrekking tot het evangelie van het kruis van Jezus Christus:

1.
Wereldse mensen, voor wie het kruis van Jezus Christus een domheid is! Waarom? Omdat ze simpelweg niets kunnen begrijpen van wat er gebeurde door de hele Schrift heen (bijv. in de hof van Eden), laat staan aan het kruis, waar ik het over heb!

2.
Religieuze mensen, voor wie het kruis van Jezus Christus een struikelblok is! Waarom? Omdat ze niet kunnen begrijpen dat de REDDING door Jezus Christus NIET slechts “mogelijk” is gemaakt, maar daadwerkelijk is BEREIKT zonder enig menselijk werk!

Ze hebben de waarheid niet lief, maar scheppen genoegen in onrecht (2Thessalonicenzen 2:11).

Welk onrecht? Het verschil tussen deze religieuze mensen die volgens hen “voor eeuwig gered zijn”, en de meerderheid van de mensen die volgens hen “voor eeuwig verdoemd” zijn.

3.
Gelovigen, voor wie het kruis van Jezus Christus de kracht van God en de wijsheid van God is, Die het grootste kwaad gebruikt om het grootste goed te bereiken! 😀

Waarom? Gewoon omdat aan gelovigen het geloof is GESCHONKEN om te kunnen geloven dat dit voor IEDEREEN geldt!

Deze mensen zijn de huidige ekklesia, de UITgeroepenen! Waaruit dan? Ze zijn geroepen (1) uit de wereld èn (2) uit het religieuze systeem!!

Lees het zelf in 1Korinthiërs 1:18-25.

Dit zou je kunnen verbazen, maar: Jezus is GEEN Christen! 😉

Breaking News waar je “U” tegen zegt!

Breaking News 01

Wist je dat God al Zijn schepselen redt door overweldigende liefde? Geen uitzonderingen! Je wist het nog niet? Dan weet je het nu!

Het fundament hiervoor was ongeveer 2000 jaar geleden gelegd – met succes! – door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En dit was de voorwaarde voor Zijn opstanding uit de doden, drie dagen later, met een lichaam dat de dood nooit meer zal meemaken!
Dit creëerde het FEIT van de redding, en de garantie dat ALLEN gered zullen worden!

Wist je dat God al Zijn schepselen met Zichzelf heeft verzoend door hen te veranderen van vijanden naar liefhebbers? Geen uitzonderingen! Je wist het nog niet? Dan weet je het nu!
Hoe doet Hij dat? Het fundament hiervoor was ongeveer 2000 jaar geleden gelegd – met succes! – door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En dit was de voorwaarde voor Zijn opstanding uit de doden, drie dagen later, voor altijd Levend!

Cross 02

Dit maakt Jezus Christus de Redder van de wereld, en Heer (= Eigenaar) van allen; bovendien wordt God, Zijn Vader, hierdoor geëerd!

Het volledige proces was al vanaf het begin gepland door God, en wordt uitgevoerd in diverse stadia. Nieuwsflash: Gods Masterplan is exact op schema!

Hopelijk begin je je een beetje te realiseren wat een prachtige, geweldige en glorieuze toekomst in het verschiet ligt voor jou… en voor de HELE schepping!

Hopelijk begin je je een beetje te realiseren dat dit alles NIET ons werk is (of kán zijn), maar voor 100% GODS WERK!

Jezus Christus kwam om ZONDAREN te redden; dat is dus iedereen! En… het lukte Hem!

Hoezo? Door Zijn dood nam Hij ALLE zonden van de wereld met Zich mee, van zowel verleden, heden als toekomst, en stond na drie dagen op uit de doden, ZONDER een enkele zonde, in een volledig nieuwe schepping!

Hij was de Eerste… en Zijn opstanding is de garantie dat de rest van de schepping uiteindelijk ZAL volgen!

De geschiedenis herhaalt zich => andere tijden, zelfde patroon… TOTDAT…!!

HISTORY REPEATS ITSELF 02

Hier is wat stof tot nadenken voor je:

In de menselijke geschiedenis is altijd hetzelfde patroon te zien: een MINDERHEID van waarheidsgelovigen wordt vervolgd door de gevestigde MEERDERHEID.

In de dagen van de profeten werden zij verworpen en vaak vermoord door… de religieuze gevestigde meerderheid!

In de dagen van Jezus op aarde werd Hij continue bekritiseerd, verworpen en uiteindelijk vermoord door…de religieuze gevestigde meerderheid!
In de dagen van Paulus werd hij regelmatig bekritiseerd en verworpen door…de religieuze gevestigde meerderheid! Uiteindelijk lukte het ze zelfs om hem terecht te laten stellen door de Romeinen.

In onze dagen is het niet anders. Er is een MINDERHEID van gelovigen die wordt vervolgd door de religieuze gevestigde MEERDERHEID – maar nu op een “sociaal subtiele en geaccepteerde” wijze.

Wie is vandaag de religieuze gevestigde meerderheid? Dat is vooral het Christendom met ruim 2 miljard volgelingen, en daarbinnen de zeer populaire en snelst groeiende Evangelische stroming – en hun leiders – met nu ruim 650 miljoen volgelingen. Hun “Jezus” is veel populairder dan de Beatles ooit waren, en dát in een tijdperk dat door God Zelf is ontworpen om boos te zijn en ook zo wordt genoemd (Galaten1:4).
Ooops… dan klopt er iets niet, denk ik dan. Sterker nog, iets stinkt hevig!

Tijden zijn veranderd, net zoals omstandigheden, maar de symptomen zijn dezelfde gebleven. Dat is de herkenbare geest die erachter zit, totdat… wat?
Het einde van dit tijdperk is dichtbij en zal een markering vormen die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van mensen. Dan zal God alles omkeren, en dan zal duidelijk worden wat waarheid was en wat leugen was. Alles verloopt volgens Zijn meesterlijk Plan! 😉

Wie een oor heeft, die luistert hopelijk…

Een bekend misverstand…

Tegenstrijdig 02

Dit is een onderwerp dat nog wel eens wat vragen en discussie oproept. Daarom wil ik dit graag behandelen in deze blog.

Houd hierbij svp altijd in gedachten dat Gods Woord Zichzelf nooit tegenspreekt, omdat God Zichzelf nooit tegenspreekt!

Laten we eerst Romeinen 5:18 in een structuur bekijken =>

  • één overtreding[sdaad] => veroordeling voor alle mensen
  • één rechtvaardige daad => rechtvaardiging van leven voor alle mensen

En nu hetzelfde voor Romeinen 5:19 =>

  • de ene mens is ongehoorzaam => de velen worden tot zondaren aangesteld
  • Eén is gehoorzaam => de velen worden tot rechtvaardigen aangesteld

Vervolgens staat geschreven in Romeinen 5:20-21 =>

Maar de wet is er bij gekomen, zodat de overtreding zou toenemen. Maar waar zonde toeneemt, overstijgt de genade,
opdat, zoals de zonde heerst in de dood, zo ook de genade zal heersen door rechtvaardigheid, in aionisch leven, door Jezus Christus, onze Heer.

Dus:
tussendoel = toename van de overtreding
middel = de wet wordt gegeven

uiteindelijk doel = tonen van overstijgende genade!
middel = toename van de zonde

Schematisch zien we dit:

WET => produceert meer OVERTREDING dus ZONDE =>
ZONDE => produceert véél meer (= OVERSTIJGENDE) GENADE!

Zie je Gods geniale doel in werking?
Hij wil niets liever dan Zich over jou ontfermen en je overladen met Zijn overstijgende genade… helemaal gratis! Daar hoef je dus niets voor te doen!

Nu komt de religieuze angel. Sommigen hebben meteen de neiging om te wijzen naar de volgende passage in Romeinen 6:1-2 =>

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij blijven bij de zonde, opdat de genade zou toenemen? Moge het daar niet van komen! Wij, die stierven aan de zonde, hoe zullen wij daarin nog leven?

Eerst vragen we onszelf af: is deze passage tegenstrijdig met wat net daarvoor werd vermeld? Natuurlijk niet! Immers, hoe kan Gods Woord Zichzelf tegenspreken? Dus is er iets anders aan de hand…

Laten we teruggaan naar wat de wet is: een aantal geboden die uitgevoerd moeten worden. Het gaat hier om werken.
Daartegenover staat genade: gratis en in overvloed door God gegeven vanwege het geloof van Jezus Christus in Zijn God en Vader! Daardoor is iedereen gerechtvaardigd!

Tegenstrijdig 03

In Romeinen 4:4-5 zie je deze tegenstelling tussen:
– wet (werken voor loon) en
– genade (door geloof gerekend tot rechtvaardigheid).

Als genade tegenover wet staat, dan heeft de realisatie van Gods genade ook het tegenovergestelde effect van de wet, namelijk MINDER zondigen!

Het komt hierop neer =>

Feit is: ruim 2000 jaar geleden geloofde Jezus de belofte van Zijn Vader. Hij stierf daarna aan het kruis voor onze zonden, werd begraven en op de derde dag opgewekt door Zijn Vader!

Dit feit heeft gemaakt dat iedereen gerechtvaardigd (= volkomen onschuldig verklaard) is. Maar bijna niemand WEET dit!
Elk mens aan wie geloof is geschonken – door God! – om dát feit te geloven, mag genieten van het effect dat dit besef met zich meebrengt!
Romeinen 3:22 =>
… rechtvaardigheid echter van God door het geloof van Jezus Christus, tot in allen [= iedereen dus!], en op allen die geloven [= voorlopig alleen gelovigen], want er is geen onderscheid.

Als een mens zich dit realiseert – dus het kwartje valt écht – dan wordt die mens zó enorm blij en dankbaar: er valt een grote last van die schouders af! Dát is wat genade doet.

Welnu, als je vervuld bent van blijdschap over Iemand die jou zo’n overvloeiende genade schenkt, dan heb je toch geen trek meer om die Persoon pijn te doen? Jouw neiging om te zondigen wordt dus vanzelf minder. Het proces gaat stap voor stap: eerst binnen in jou, daarna uit het zich naar buiten toe.

Je bent dan ook dood voor de zonde, d.w.z. dat je de zonde negeert en er dus niet mee bezig bent in je gedachten. Nee, je bent juist bezig met wat God gedaan heeft door Jezus Christus, via Zijn Woord! Dit is wat Paulus uitlegt in Romeinen 6 =>

3 Of zijn jullie onwetend dat wij, die allen gedoopt zijn in Christus, gedoopt zijn in Zijn dood?
4 Wij dan werden tezamen begraven met Hem door de doop in de dood, zodat, zoals Christus werd opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.
5 Want indien wij samen-geplant zijn geworden in de gelijkenis van Zijn dood, dan zullen ook wij van de opstanding zijn,
6 dit wetend, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn.
7 Want wie sterft is gerechtvaardigd geworden van de zonde.
8 Want als wij sterven met Christus, geloven wij ook dat wij samen met Hem zullen leven,
9 waargenomen hebbend dat Christus, opgewekt zijnde uit doden, niet meer stervend is. De dood heerst niet langer over Hem,
10 Die eens en voor altijd stierf aan de zonde, maar toch leeft; Hij leeft voor God.
11 Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

Kortom =>

  • WET leidt tot MEER OVERTREDING, dus toename van ZONDE!
  • GENADE leidt tot DANKBAARHEID, wat leidt tot afname van ZONDE!

Vaar dus niet mee in de stroom van de werkende religieuze meerderheid, maar onderzoek wat God echt zegt in Zijn Woord.

Tegenstrijdig 04

Wees hierdoor opgebouwd en gesterkt in de realisatie dat onze werken zinloos zijn en dat het dus altijd Dé God is Die alles regisseert zodat we het alleen van Hem mogen verwachten.

Weer een nieuw artikel geplaatst!

Op deze site, in het menu item “ARTIKELEN”, zijn er inmiddels nieuwe artikelen geplaatst die – net als de vorige – kunnen worden gebruikt als korte studies. Bij het bestuderen van deze artikelen is het van fundamenteel belang dat GODS WOORD ernaast wordt gelegd als enige geldige referentie… niet vergeten!

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je mij bereiken via realog700[at]gmail.com.

Veel lees- en leerplezier!

BIJBELVERTALINGEN EN HUN CONSEQUENTIES

vertalingen 02

Traditioneel wordt er in de Christelijke kerken gelezen en bestudeerd uit vertalingen van de bijbel.

Waar het mijns inziens aan schort is het schromelijke gebrek aan besef dat een vertaling NIET Gods Woord is, maar slechts een menselijke poging om dat te benaderen. Sterker nog, het is vrij gemakkelijk aan te tonen dat er in legio gevallen sprake is van grove fouten, vooral door de hardnekkigheid van traditie maar ook door ordinaire fraude in opdracht van de kerkleiding.

En dat alles heeft ten doel om een bepaalde traditionele leer, onderwijs – of angst & schuldgevoel – koste wat kost in stand te kunnen houden. En dat komt dan weer door allerlei achterliggende motieven als macht, invloed en geld. “Lekker” hè?

De laatste decennia wordt in de kerken vooral gebruik gemaakt van:

– de NBG-vertaling, oftewel de “NIET-BEPAALD-GEZOND” vertaling, en de laatste jaren van

– de NBV-vertaling, oftewel de “NIET-BIJ-VERSTAND” vertaling; en dan heb ik het nog niet eens over

– “Het Boek”, oftewel “HARTSTIKKE BEDONDERD”!

De bijnamen reflecteren hoe ik over die vertalingen denk…een pijnlijk hoog gehalte van traditie, vermengd met het tevreden stellen van mensen.

vertalingen 01

Slechts enkele voorbeelden, kort toegelicht:

“Hel”

Wordt gebruikt als vertaling van 3 verschillende woorden die alle 3 iets anders betekenen! Deze zijn:

– Hades => dodenrijk: (denkbeeldige) plaats waar de doden zijn

– Tartarus => plaats waar ongehoorzame geesten gevangen worden gehouden

– Gehenna => plaats in de toekomst, zuidwestelijk van Jeruzalem, waar de lijken van opstandelingen zullen worden verbrand.

“Natuurlijke” mens

1Korinthiërs 2:14 => als de “natuurlijke” mens de geestelijke dingen niet snapt, tja, dan is het logisch dat alleen de “tegennatuurlijke” mens geestelijke dingen snapt! Resultaat? Tegennatuurlijke praktijken in de kerk! En laat nou precies het tegennatuurlijke zondig zijn… wat een drrrrama!

In werkelijk staat er NIET “natuurlijke” mens, maar zielse mens! Dat is iemand die sterk gericht is op zintuiglijke waarnemingen.

“Lucifer/Morgenster”

Jesaja 14:12 => De vertaling van het Hebreeuwse woord “eill”. Dit woord, en vervoegingen daarvan, heeft een betekenis op het terrein van “huilen, klagen, jammeren”.
Hoe is dit woord op andere plaatsen vertaald in de NBG?

Op andere plaatsen vind je de volgende vertalingen:
Jesaja 14:31 => “Jammer, gij poort; …
Zacharia 11:2 => “Jammer, gij cyprus…”
Jeremia 14:2 => “…en al de bewoners van het land jammeren.”
Ezechiël 21:12 => “…en weeklaag, mensenkind, …”
Etc…

Overal goed vertaald… maar uitgerekend dáár, in Jesaja 14:12, staat “morgenster” (Engels: Lucifer)!!

Er hád moeten staan in Jesaja 14:12 =>
“Hoe viel jij van de hemelen! Huil, zoon van de dageraad! Jij werd omgehakt naar het land, overweldiger van natiën!”

Tja… traditie met een oorsprong van fraude? Zeg het maar!

“Eeuwigheid”

Wordt gebruikt als vertaling voor het woord aion. De betekenis van “eeuwig(heid)” is “eindeloos(heid)” in ons taalgebruik. Dit heeft miljarden mensen op het verkeerde been gezet, en zoveel frustratie, pijn en misverstanden veroorzaakt!

Echter, een aion is een wereldtijdperk (met begin en einde). En “eeuwig” zou moeten zijn aionisch => voor de duur van de aion.

Dit verklaart meteen heel wat! Immers, hoe kunnen er meerdere “eeuwigheden” bestaan als “eeuwig” de betekenis van “eindeloos” zou hebben? En toch kraait er geen haan naar!

Indien deze fundamentele info verder wordt uitgewerkt – en de juiste verbanden worden gelegd – is de frustratie geheel verdwenen en maakt plaats voor bewondering en ontzag voor Gods plan en wijsheid!

Er zijn twee zaken tussen de regels te vinden in dit stuk:
– Wat vertalingen allemaal kunnen teweegbrengen!
– De grote hardnekkigheid van traditie!

Tenslotte, een nieuwtje:
Jezus sprak geen Nederlands (of Engels, etc). Derhalve heeft Hij NOOIT in Zijn leven het woord “hel” (of “hell”) geuit, in tegenstelling tot wat diverse kerkleiders verkondigen.

Laat het svp goed tot je doordringen.

Prachtige, verrijkende conferentie op 3 oktober 2015!

Op zaterdag 3 oktober 2015 is er weer een schitterende conferentie gehouden! Op deze dag mochten wij nóg meer leren over enkele fundamentele aspecten van Gods geniale Plan met de hele schepping! Meer hierover kun je lezen op:
http://goedbericht.nl/blog2/goedbericht-conferentie-2015-in-garderen/

De studies kun je o.a. beluisteren op deze site via:
http://revago.net/?page_id=292

Daarnaast kun je op deze pagina ook de eerder gehouden studies volgen tijdens vorige conferenties.

Enjoy!

Kerkactiviteiten en –bedieningen… ja hoor!

Church Ministry Structure 02

Bekijk svp bovenstaand schema en verwonder je samen met mij…

Wat een demonstratie van menselijke organisatie en pure afleiding! Herkenbaar? Dat kan maar uit één koker komen…
Er zijn zoveel activiteiten en “bedieningen” in kerken dat men niet meer de kans krijgt om na te denken over de échte vragen in het leven, zoals:

Wie is God eigenlijk?

Waarom is er zoveel kwaad en pijn in deze wereld, en waarom kan/wil God hier niets aan doen?

Als Gods liefde ECHT onvoorwaardelijk is, waarom leert religie dat je er tóch iets voor moet doen, bijv. Hem accepteren?

Church sign 01

Als God ECHT almachtig is, en dus de tijd – verleden en toekomst – in één keer overziet, waarom zou Hij de mens dan een vrije wil geven? Hij WEET immers wat er in de toekomst zou gebeuren met die vrije wil: de meerderheid van de mensen zou Hem uit pure onwetendheid NIET erkennen en accepteren…
In dat geval zou God ook geen Liefde zijn, want geen enkele liefhebbende ouder loopt weg en laat een flesje gif bij zijn/haar onwetende kind staan…

Wat is Gods doel en plan met Zijn schepping? Zou het niet zijn gedreven door liefde???

Waar is mijn ongelovig overleden moeder/vader nu (of waar gaat ze heen)?

De kerk – vooral het christendom – zal alles doen om je af te leiden van het nadenken over deze belangrijke vragen.

Ze duwen liever een donut in je mond, geven je een mooie lange knuffel en verleiden je tot het meedoen in zoveel “bedieningen” als mogelijk, dan dat ze je zelfs de kans geven om echt na te denken over deze ernstige dingen die er werkelijk toe doen en je leven kunnen veranderen!

— Deels geparafraseerd van Martin Zender

Wil je de enige plek weten waar je kunt zoeken voor de échte antwoorden op de belangrijke vragen in ons leven?
Onderzoek dé Schrift. Dáár vind je de antwoorden. Je zult er geen spijt van hebben!