Category Archives: Gods wijsheid

De twee instellingen

setting business 01

De “zakelijke” instelling =>
Als je werk levert voor een dag, krijg je betaald voor het werk dat je gedaan hebt.
Waarom? Omdat je het loon hebt verdiend waar je voor hebt gewerkt!

Niets aan de hand… heel normaal als je het vanuit die denkhouding, die mindset, bekijkt…

Setting family 01

De “familie” instelling =>
Stel nu dat je naar een familiediner gaat bij je moeder thuis, met dezelfde mindset als hierboven: je trekt na afloop je portemonnee om haar te betalen voor het diner, wat denk je dat er zal gebeuren???
Ik denk dat je een goed pak slaag van je moeder ontvangt, mentaal en/of fysiek! 😀
Waarom? Omdat het aanbod om te BETALEN voor haar maaltijd een klap is in haar gezicht!!!

Dit is namelijk een heel andere setting! Dit is de mindset van Gods genade!
Hier past geen menselijke betaling, in welke vorm dan ook! Immers, God Zelf rechtvaardigt de goddeloze… wowww!
Het diner is om van te genieten, waardoor vanzelf grote vreugde en dankbaarheid ontstaat in alle ontspanning! 😀

De “zakelijke” instelling => produceert druk, stress, binding! – #nietgelukkig
Nu, aan de werknemer wordt het loon niet toegerekend als een gunst, maar als een schuld – Romeinen 4:4.

De “familie” instelling => produceert vrijheid, opluchting, en maakt ontspannen, je kunt echt jezelf zijn! – #gelukkig
Maar aan hem die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de oneerbiedige (= ongelovigen) rechtvaardigt, zijn geloof wordt toegerekend als rechtvaardigheid – Romeinen 4:5.

Gods rechtvaardiging is gratis in Zijn genade, door de verlossing die is in Christus Jezus – Romeinen 3:24.

Hoe duidelijk wil je het hebben? 😉

De drie groepen

three-groups-people 02

Er zijn 3 groepen mensen in deze wereld met betrekking tot het evangelie van het kruis van Jezus Christus:

1.
Wereldse mensen, voor wie het kruis van Jezus Christus een domheid is! Waarom? Omdat ze simpelweg niets kunnen begrijpen van wat er gebeurde door de hele Schrift heen (bijv. in de hof van Eden), laat staan aan het kruis, waar ik het over heb!

2.
Religieuze mensen, voor wie het kruis van Jezus Christus een struikelblok is! Waarom? Omdat ze niet kunnen begrijpen dat de REDDING door Jezus Christus NIET slechts “mogelijk” is gemaakt, maar daadwerkelijk is BEREIKT zonder enig menselijk werk!

Ze hebben de waarheid niet lief, maar scheppen genoegen in onrecht (2Thessalonicenzen 2:11).

Welk onrecht? Het verschil tussen deze religieuze mensen die volgens hen “voor eeuwig gered zijn”, en de meerderheid van de mensen die volgens hen “voor eeuwig verdoemd” zijn.

3.
Gelovigen, voor wie het kruis van Jezus Christus de kracht van God en de wijsheid van God is, Die het grootste kwaad gebruikt om het grootste goed te bereiken! 😀

Waarom? Gewoon omdat aan gelovigen het geloof is GESCHONKEN om te kunnen geloven dat dit voor IEDEREEN geldt!

Deze mensen zijn de huidige ekklesia, de UITgeroepenen! Waaruit dan? Ze zijn geroepen (1) uit de wereld èn (2) uit het religieuze systeem!!

Lees het zelf in 1Korinthiërs 1:18-25.

Dit zou je kunnen verbazen, maar: Jezus is GEEN Christen! 😉

BIJBELVERTALINGEN EN HUN CONSEQUENTIES

vertalingen 02

Traditioneel wordt er in de Christelijke kerken gelezen en bestudeerd uit vertalingen van de bijbel.

Waar het mijns inziens aan schort is het schromelijke gebrek aan besef dat een vertaling NIET Gods Woord is, maar slechts een menselijke poging om dat te benaderen. Sterker nog, het is vrij gemakkelijk aan te tonen dat er in legio gevallen sprake is van grove fouten, vooral door de hardnekkigheid van traditie maar ook door ordinaire fraude in opdracht van de kerkleiding.

En dat alles heeft ten doel om een bepaalde traditionele leer, onderwijs – of angst & schuldgevoel – koste wat kost in stand te kunnen houden. En dat komt dan weer door allerlei achterliggende motieven als macht, invloed en geld. “Lekker” hè?

De laatste decennia wordt in de kerken vooral gebruik gemaakt van:

– de NBG-vertaling, oftewel de “NIET-BEPAALD-GEZOND” vertaling, en de laatste jaren van

– de NBV-vertaling, oftewel de “NIET-BIJ-VERSTAND” vertaling; en dan heb ik het nog niet eens over

– “Het Boek”, oftewel “HARTSTIKKE BEDONDERD”!

De bijnamen reflecteren hoe ik over die vertalingen denk…een pijnlijk hoog gehalte van traditie, vermengd met het tevreden stellen van mensen.

vertalingen 01

Slechts enkele voorbeelden, kort toegelicht:

“Hel”

Wordt gebruikt als vertaling van 3 verschillende woorden die alle 3 iets anders betekenen! Deze zijn:

– Hades => dodenrijk: (denkbeeldige) plaats waar de doden zijn

– Tartarus => plaats waar ongehoorzame geesten gevangen worden gehouden

– Gehenna => plaats in de toekomst, zuidwestelijk van Jeruzalem, waar de lijken van opstandelingen zullen worden verbrand.

“Natuurlijke” mens

1Korinthiërs 2:14 => als de “natuurlijke” mens de geestelijke dingen niet snapt, tja, dan is het logisch dat alleen de “tegennatuurlijke” mens geestelijke dingen snapt! Resultaat? Tegennatuurlijke praktijken in de kerk! En laat nou precies het tegennatuurlijke zondig zijn… wat een drrrrama!

In werkelijk staat er NIET “natuurlijke” mens, maar zielse mens! Dat is iemand die sterk gericht is op zintuiglijke waarnemingen.

“Lucifer/Morgenster”

Jesaja 14:12 => De vertaling van het Hebreeuwse woord “eill”. Dit woord, en vervoegingen daarvan, heeft een betekenis op het terrein van “huilen, klagen, jammeren”.
Hoe is dit woord op andere plaatsen vertaald in de NBG?

Op andere plaatsen vind je de volgende vertalingen:
Jesaja 14:31 => “Jammer, gij poort; …
Zacharia 11:2 => “Jammer, gij cyprus…”
Jeremia 14:2 => “…en al de bewoners van het land jammeren.”
Ezechiël 21:12 => “…en weeklaag, mensenkind, …”
Etc…

Overal goed vertaald… maar uitgerekend dáár, in Jesaja 14:12, staat “morgenster” (Engels: Lucifer)!!

Er hád moeten staan in Jesaja 14:12 =>
“Hoe viel jij van de hemelen! Huil, zoon van de dageraad! Jij werd omgehakt naar het land, overweldiger van natiën!”

Tja… traditie met een oorsprong van fraude? Zeg het maar!

“Eeuwigheid”

Wordt gebruikt als vertaling voor het woord aion. De betekenis van “eeuwig(heid)” is “eindeloos(heid)” in ons taalgebruik. Dit heeft miljarden mensen op het verkeerde been gezet, en zoveel frustratie, pijn en misverstanden veroorzaakt!

Echter, een aion is een wereldtijdperk (met begin en einde). En “eeuwig” zou moeten zijn aionisch => voor de duur van de aion.

Dit verklaart meteen heel wat! Immers, hoe kunnen er meerdere “eeuwigheden” bestaan als “eeuwig” de betekenis van “eindeloos” zou hebben? En toch kraait er geen haan naar!

Indien deze fundamentele info verder wordt uitgewerkt – en de juiste verbanden worden gelegd – is de frustratie geheel verdwenen en maakt plaats voor bewondering en ontzag voor Gods plan en wijsheid!

Er zijn twee zaken tussen de regels te vinden in dit stuk:
– Wat vertalingen allemaal kunnen teweegbrengen!
– De grote hardnekkigheid van traditie!

Tenslotte, een nieuwtje:
Jezus sprak geen Nederlands (of Engels, etc). Derhalve heeft Hij NOOIT in Zijn leven het woord “hel” (of “hell”) geuit, in tegenstelling tot wat diverse kerkleiders verkondigen.

Laat het svp goed tot je doordringen.

OMGEDRAAID! HERKENBAAR?

werkelijkheid omgekeerd 03

“Om welke reden zullen de boosaardige mensen leven? Zij ontwikkelen zich en ook zijn zij krachtig in hun vermogen.
Hun zaad wordt bij hen gevestigd voor hun aangezicht en hun nageslacht voor hun ogen.
Hun huizen hebben vrede, zonder alarm en er is geen knuppel van Eloah [God] over hen.
Hun stier bevrucht en hij is nooit zonder vrucht. Zijn jonge koe kalft en zij geeft geen misdracht.
Zij laten hun peutertjes uit gaan als de kudde, en hun kinderen dansen.
Zij nemen de tamboerijn en de harp ter hand en zij verheugen zich bij het geluid van de herderspijp.
Zij slijten hun dagen in het goede en in een ogenblik vestigen zij zich in het ongeziene.
En zij zeggen tegen El: Ga van ons weg, want wij verlangen niet Uw wegen te kennen!”
– Job 21:7-14

Tot zover een passage uit Gods Woord over kwade mensen! Herkenbaar?

“Ik zag het allemaal in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die vergaat in zijn rechtvaardigheid en er is een boosaardige die ondanks zijn kwaad lang leeft.” – Prediker 7:15

Tot zover een passage uit Gods Woord die dit onderwerp mooi samenvat! Herkenbaar?

Mensen die goed doen en daarvoor gestraft worden…
Mensen die kwaad doen en daarmee weg komen…
Mensen die goed doen, ziek worden en vroeg sterven…
Mensen die kwaad doen en lang leven…

Kortom, het lijkt wel de omgekeerde wereld! Niet de goede mensen worden beloond, maar de slechte mensen… Herkenbaar?

Waar komt dit vandaan? Hoe komt dit eigenlijk? En… wat zit erachter?

Er staat geschreven dat we in een boos wereldtijdperk leven (Galaten 1:4). Als je bestudeert wat daar nou precies mee bedoeld wordt dan kom je tot de ontdekking dat God enkele fundamentele zaken mbt ons gevoel voor rechtvaardigheid letterlijk heeft omgedraaid in dit tijdperk. Het dieptepunt wordt gekenmerkt door de ergste misdaad en zonde ooit begaan: de vernederende kruisiging en dood van de Zoon van God, Jezus Christus!

Dit alles is namelijk een noodzakelijk onderdeel van Gods geniale Plan om juist mbt deze aspecten grote contrasten (in onze ogen) aan te brengen.

Er komt uiteraard wél een moment – bij aanvang van het volgende wereldtijdperk – dat Hij alles weer omdraait zodat zaken zullen zijn zoals ze zouden moeten zijn, conform ons gevoel voor rechtvaardigheid.

Deze stap draagt er dan ook toe bij dat wij, mensen, de situatie in de toekomstige wereldorde nog veel meer zullen waarderen en God daar dankbaar voor zullen zijn. Dit geldt voor het volgende tijdperk op de herstelde aarde, en vooral in het tijdperk daarna op de volledig nieuwe aarde!

Juist door Gods onmeetbare allesomvattende liefde heeft Hij alles zodanig gearrangeerd dat Zijn schepping – dankzij het contrast van Zijn Plan – op een enorme wijze ZAL genieten van alle heerlijkheid die haar te wachten staat… Het feit dat God dezelfde Jezus Christus heeft opgewekt uit de doden is garantie voor zo’n schitterende toekomstverwachting! Dát is Gods verborgen wijsheid!

IN ANONIMITEIT… over VERBORGENHEID en ONTHULLING!

747 behind cessna 02

Jezus was 33 jaren op deze planeet. Als ik het was, zou ik Hem reeds als kind hebben gemaakt tot een publieke figuur. Ik zou hebben gewild dat Jezus zo veel jaren als mogelijk Zijn indruk zou hebben gemaakt. Ik zou een wereldtournee hebben georganiseerd voor Jezus, zodat Hij miljoenen mensen over de hele wereld zou hebben kunnen toespreken!

Maar de wijsheid van Dé GOD lijkt dwaasheid vanuit het menselijke perspectief.

De Vader hield Jezus verborgen tijdens het grootste deel van Zijn leven, om Hem pas tijdens Zijn laatste drie jaren “naar buiten” te brengen. Jezus bracht de meeste tijd van deze drie jaren door met het trekken door het platteland van het gebied Galilea. Er waren daar niet veel mensen in vergelijking met de rest van de wereld in die tijd. Hij bezocht de grote stad een paar keer, maar bracht het meeste van Zijn hele leven door in duisternis. De hele wereld had geen flauw vermoeden dat DE ZOON VAN GOD op dat moment op deze planeet wandelde. Gedurende Jezus’ korte leven verbleef Hij in een straal van ca 170 km van Zijn thuisdorp. Hij bekleedde geen openbare gezagspositie.

Paul Vieira
Jesus Has Left the Building Pages 155, 156

 

TIJD VAN VERBORGENHEID – TIJD VAN ONTHULLING

Neem nu even de tijd om dit op je te laten inwerken. Geeft dit niet te denken? Je zult toch tot de conclusie komen dat hier meer achter zit, nietwaar? Waarom was Jezus zo anoniem hier op aarde? Sterker nog, van Hem staat geschreven in Jesaja 53:2-4 =>
Hij heeft geen vorm en geen eer zodat wij Hem zullen opmerken, en geen voorkomen zodat wij Hem zullen benijden.
Die veracht is en vermeden onder mensen, een man van pijnen en Die ziekten kent, als iemand Die Zijn gezicht verbergt, Die veracht is en wij achtten Hem niet.
Zeker, onze ziekten droeg Hij en met onze pijnen werd Hij beladen, en wij achtten Hem als met een plaag, een door Elohim [= God] geslagene en nederig gemaakt.

Als we Gods Woord bestuderen komen we er al snel achter dat gelovigen in Christus Jezus ook in deze tijd nog steeds verborgen en anoniem worden gehouden, samen met Christus in God (Kolossenzen 3:3). Hun bediening hier op aarde is ook verborgen en feitelijk in duisternis gehuld. Er is geen sprake van allerlei grote namen, titels, bedieningen, organisaties, promoties of sterrendom. Integendeel, deze groep mensen – het Lichaam van Christus – wordt in verborgenheid klaargemaakt.

Alles volgens Gods schitterende Plan!

Er zál een tijd aanbreken dat Christus Jezus zal worden onthuld op een ongelooflijke wijze, in heerlijkheid! En dan zal deze groep mensen, samen met Hem, worden onthuld (Kolossenzen 3:4)! Dit moment komt eraan en is in feite relatief vlakbij. En, vergis je niet, in vergelijking met al deze eeuwen van verborgenheid (Efeziërs 3:8-9) zal deze tijd niet alleen nog veel langer duren, maar ook magnifiek zijn in haar grootheid, schittering en glorie! In deze periode zal alles wat de gelovigen ontbrak meer dan bizar overvloedig vergoed worden (Romeinen 8:18, 2Korinthiërs 4:17).

En al deze ontwikkelingen en mijlpalen – zowel verborgenheid als onthulling – staan in dienst van Gods grote doel met de hele schepping (1Korinthiërs 15:28), gedreven door Zijn onpeilbare liefde voor iedereen!

Slimme keuzepatronen!

gekozen of niet 01

Het doet Dé God een plezier om de “minste” mensen te kiezen, en hen vervolgens de hoogste plaats te geven. Op die manier leren de “wijze” mensen dat er NIETS gedaan kan worden door mensen, en dat ALLES dus van Dé God komt!

1Korinthiërs 1:27-29 =>
God kiest de “dwazen” van de wereld, zodat Hij de “wijzen” kan beschamen, en de “zwakken” van de wereld kiest Hij, zodat Hij de “sterken” kan beschamen, en de “idiote en verachtelijke dingen” van de wereld kiest Hij, en ook “wat er niet is”, zodat Hij “wat er wel is” kan afdanken, waardoor er geen enkel vlees kan roemen voor Zijn aangezicht.

Onthoud dit: Jezus was een veracht man!

Hij kwam uit de stad Nazareth, waarvan mensen altijd zeiden: “Niets goeds kan daaruit komen.”!
Maar: Hij was, en is – in werkelijkheid – de Zoon van Dé God en de Redder van deze wereld!!!

Dus: let goed op, en beoordeel niets aan de buitenkant…

Kijk niet naar alle mooie dingen, mensen, kerken, “bedieningen”, muziek, zang, zelfs niet naar wat eruit ZIET als toewijding! – 2Timotheüs 3:5

gekozen of niet 02

Er is maar één ding dat geldt: het Woord van God, en wel correct ingedeeld. Daar, en daar alleen, vind je om Wie het gaat: Dé GOD en Zijn Christus!

Weet dat ALLES gaat volgens Gods wonderbaarlijke plan van wijsheid! 😉

Be-dekking => Ont-dekking!

Bedekking 02

God verbergt zaken zodat mensen, die van de waarheid houden, deze zaken kunnen onderzoeken. – Spreuken 25:2

Waarom denk je dat het verschijnen van engelen ivm Jezus’ geboorte uitgerekend aan simpele schaapherders was – de laagste van de toenmalige beroepen – en ook nog in de nacht?
De volgende dag geloofde niemand ook maar een enkel woord van wat de schaapherders vertelden!

Mensen kijken altijd naar de buitenkant, het uiterlijk voorkomen, van zowel dingen als andere personen!

Nogmaals: God verbergt dingen, net zoals Hij Jezus Christus verborg zodat niemand Hem herkende!

Nu, in de huidige tijd waarin wij leven is dit hetzelfde: God verbergt de mensen die zijn gekozen en geroepen om het Lichaam van Christus te vormen!

…want jullie zijn gestorven, en jullie leven is verborgen samen met Christus in God. – Kolossenzen 3:3

Echter, er KOMT een tijd waarin de gelovigen gemanifesteerd zullen worden!! Wanneer is dat?

Wanneer Christus, ons Leven, gemanifesteerd wordt, dan zullen ook jullie gemanifesteerd worden samen met Hem in heerlijkheid. – Kolossenzen 3:4

Glory 04

Over een ontzagwekkende verwachting gesproken… Wowww!! 😉

Gods ontwerp – NIET te omzeilen!

KPN stopt met vrouwenquotum 01

Onlangs was er een interessant bericht in de NL-media te volgen:

“KPN heeft het vrouwenquotum losgelaten.”

Citaat media:
“KPN is stilletjes gestopt met het voortrekken van vrouwen voor hoge functies. Het voortrekken zou namelijk ten koste gaan van allochtone mannen in topfuncties.”

Ten eerste zien we hier een mooi voorbeeld van hoe mensen Gods ontwerp – m.b.t. het perfect bedachte verschil tussen mannen en vrouwen – eigenmachtig willen veranderen.

Dit is dus een voorbeeld van “God niet als GOD eren en danken”, zoals in Romeinen 1:21 mooi is verwoord. Men gaat er geforceerd vanuit dat mannen en vrouwen “gelijk zijn” in die zin dat ze onderling uitwisselbaar zijn voor wat betreft het invullen van elkaars rollen.
Maar het is biologisch simpel aangetoond dat mannen en vrouwen NIET gelijk zijn; sterker nog, ze hebben een heel verschillende hersensamenstelling! En hoewel praktisch iedereen op de hoogte is van dit feit, doet men toch alsof het er niet is!

Kijk maar naar het volgende citaat:
“Er is nog een reden dat KPN stopt met het vrouwenquotum: vrouwen zouden te weinig het verschil maken. “De leidinggevende vrouwen zijn ook vaak blank, tussen de 40 en 50 jaar en lijken in hun gedrag veel op leidinggevende mannen”, schrijft het bedrijf.”

Tja… nogal logisch! Dat is nou precies wat er gebeurt als je Gods ontwerp negeert.
Er zijn namelijk mannelijke en vrouwelijke rollen… écht waar! Nogmaals: er zijn rollen die voor mannen zijn bestemd en rollen die voor vrouwen zijn bestemd.

Gods Design 01

Weet je wat er gebeurt als dit ontwerp wordt genegeerd?
Vrouwen die structureel en gedurende langere tijd een mannelijke rol vervullen, gaan steeds meer als een man denken… en omgekeerd!
En… je snapt het hopelijk: gedrag begint bij het denkproces. Dus na de verandering van denken volgt het gedrag: vrouwen gaan zich steeds meer als mannen gedragen, en mannen als vrouwen!

Kijk nou eens om je heen – vooral in de westerse wereld – en zeg me wat je ziet… Is het niet duidelijk? Vooral in de afgelopen 20 jaar is het snel gegaan: steeds vrouwelijker wordende mannen en steeds mannelijker wordende vrouwen.

Citaat media:
“Het plan van KPN is op z’n zachtst gezegd niet lekker aangekomen. Een bekende vrouwelijke onderzoeker sloeg steil achterover. “Vrouwen en mannen in leiderschapsfuncties zijn juist heel verschillend. Vrouwen inspireren en verbinden meer. Bij mannen werkt dat anders. Jij doet wat voor mij, ik doe wat voor jou.””

Kijk, met betrekking tot de specifieke kwaliteiten van vrouwen (bijv. verbinden) en die van mannen (bijv. onderhandelen) klopt haar uitspraak wel. Dat is nou juist het eigene aan de vrouw en de man. Daarom vullen ze elkaar zo goed aan. Tja… ontwerp!
MAAR: zij glijdt genadeloos onderuit als ze stelt dat dit verschil nog steeds standhoudt BINNEN leiderschapsfuncties… nee! De denkprocessen van een vrouwelijke leider veranderen… ze worden steeds mannelijker, en het verschil is dan heel snel gereduceerd tot… niets.

Alles, maar dan ook ALLES, begint bij het kennen van Dé GOD die alles bedacht, ontworpen en gemaakt heeft. En als dát kwartje valt, dan word je stil… van puur ontzag voor de onbevattelijke grootheid van Zijn almacht! Eer en dank aan God zijn de volgende vanzelfsprekende stappen. Die houding is het juiste fundament om vervolgens het hoogste van God te zien: Zijn onvoorwaardelijke liefde en Vaderschap.
Alleen dán kunnen we op de juiste manier een visie opbouwen over de mens en over de wereld om ons heen. Nou, wat let je nog? 😉

GODS PERFECTE STRUCTUUR

balanced structure 03

Je was er niet bij toen Adam zondigde,
maar ook:
Je was er niet bij toen Jezus stierf voor de zonde van de wereld!

Je bent een zondaar vanwege wat Adam deed,
net zo:
Je bent gered vanwege wat Jezus Christus deed!

Je werd stervende door Adam,
maar ook:
Je werd levend gemaakt door Jezus Christus!

Al het GOEDE dat je doet in Adam kan jou NIET redden,
net zo:
Al het SLECHTE dat je doet in Christus kan jou NIET veroordelen!

Wat heb je dus gedaan en bereikt? NIETS!

Denk hier over na… en begrijp de wijsheid en wondere structuur van Dé God!

Alles mengen, of juist niet?

Vraag:
“Maar… Peter, Christenen tonen me veel passages in de Bijbel waar werken belangrijk zijn, waardoor zij genade lijken tegen te spreken. Wat te doen met die passages? ”

Antwoord:
Als je je keukenkast opendoet en ALLE ingrediënten gooit in een grote kom, misschien wat water erbij doet, het mengt, in een oven zet, en het “kookt”.

kitchen closet 02

Wat krijg je dan? EEN RAMP, toch? 😉

Op dezelfde wijze PASSEN Christenen het hele Woord van God op zichzelf TOE, en falen dus helaas om het Woord van de WAARHEID correct in te delen (2Timotheüs 2:15), wat een zeer belangrijke regel is om de Schrift te kunnen begrijpen!

Lees svp ook dit artikel (zie Artikelen in menu):
De hele Schrift: voor ons, niet over ons

Geen wonder dat er zoveel verwarring is in het Christendom!

Correct indelen = WAARHEID
Niet correct indelen = LEUGEN
Helemaal niet indelen = LEUGEN

In het huidige tijdperk is er slechts één evangelie (goed bericht) gericht aan ons, en dat is het evangelie wat Paulus bracht. De rest is ook erg goed om te bestuderen, maar we moeten beseffen dat het bestemd is voor een andere groep en een andere tijd; niet voor ons, en niet in dit tijdperk.