Category Archives: Contrast

De twee instellingen

setting business 01

De “zakelijke” instelling =>
Als je werk levert voor een dag, krijg je betaald voor het werk dat je gedaan hebt.
Waarom? Omdat je het loon hebt verdiend waar je voor hebt gewerkt!

Niets aan de hand… heel normaal als je het vanuit die denkhouding, die mindset, bekijkt…

Setting family 01

De “familie” instelling =>
Stel nu dat je naar een familiediner gaat bij je moeder thuis, met dezelfde mindset als hierboven: je trekt na afloop je portemonnee om haar te betalen voor het diner, wat denk je dat er zal gebeuren???
Ik denk dat je een goed pak slaag van je moeder ontvangt, mentaal en/of fysiek! 😀
Waarom? Omdat het aanbod om te BETALEN voor haar maaltijd een klap is in haar gezicht!!!

Dit is namelijk een heel andere setting! Dit is de mindset van Gods genade!
Hier past geen menselijke betaling, in welke vorm dan ook! Immers, God Zelf rechtvaardigt de goddeloze… wowww!
Het diner is om van te genieten, waardoor vanzelf grote vreugde en dankbaarheid ontstaat in alle ontspanning! 😀

De “zakelijke” instelling => produceert druk, stress, binding! – #nietgelukkig
Nu, aan de werknemer wordt het loon niet toegerekend als een gunst, maar als een schuld – Romeinen 4:4.

De “familie” instelling => produceert vrijheid, opluchting, en maakt ontspannen, je kunt echt jezelf zijn! – #gelukkig
Maar aan hem die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de oneerbiedige (= ongelovigen) rechtvaardigt, zijn geloof wordt toegerekend als rechtvaardigheid – Romeinen 4:5.

Gods rechtvaardiging is gratis in Zijn genade, door de verlossing die is in Christus Jezus – Romeinen 3:24.

Hoe duidelijk wil je het hebben? 😉

OMGEDRAAID! HERKENBAAR?

werkelijkheid omgekeerd 03

“Om welke reden zullen de boosaardige mensen leven? Zij ontwikkelen zich en ook zijn zij krachtig in hun vermogen.
Hun zaad wordt bij hen gevestigd voor hun aangezicht en hun nageslacht voor hun ogen.
Hun huizen hebben vrede, zonder alarm en er is geen knuppel van Eloah [God] over hen.
Hun stier bevrucht en hij is nooit zonder vrucht. Zijn jonge koe kalft en zij geeft geen misdracht.
Zij laten hun peutertjes uit gaan als de kudde, en hun kinderen dansen.
Zij nemen de tamboerijn en de harp ter hand en zij verheugen zich bij het geluid van de herderspijp.
Zij slijten hun dagen in het goede en in een ogenblik vestigen zij zich in het ongeziene.
En zij zeggen tegen El: Ga van ons weg, want wij verlangen niet Uw wegen te kennen!”
– Job 21:7-14

Tot zover een passage uit Gods Woord over kwade mensen! Herkenbaar?

“Ik zag het allemaal in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die vergaat in zijn rechtvaardigheid en er is een boosaardige die ondanks zijn kwaad lang leeft.” – Prediker 7:15

Tot zover een passage uit Gods Woord die dit onderwerp mooi samenvat! Herkenbaar?

Mensen die goed doen en daarvoor gestraft worden…
Mensen die kwaad doen en daarmee weg komen…
Mensen die goed doen, ziek worden en vroeg sterven…
Mensen die kwaad doen en lang leven…

Kortom, het lijkt wel de omgekeerde wereld! Niet de goede mensen worden beloond, maar de slechte mensen… Herkenbaar?

Waar komt dit vandaan? Hoe komt dit eigenlijk? En… wat zit erachter?

Er staat geschreven dat we in een boos wereldtijdperk leven (Galaten 1:4). Als je bestudeert wat daar nou precies mee bedoeld wordt dan kom je tot de ontdekking dat God enkele fundamentele zaken mbt ons gevoel voor rechtvaardigheid letterlijk heeft omgedraaid in dit tijdperk. Het dieptepunt wordt gekenmerkt door de ergste misdaad en zonde ooit begaan: de vernederende kruisiging en dood van de Zoon van God, Jezus Christus!

Dit alles is namelijk een noodzakelijk onderdeel van Gods geniale Plan om juist mbt deze aspecten grote contrasten (in onze ogen) aan te brengen.

Er komt uiteraard wél een moment – bij aanvang van het volgende wereldtijdperk – dat Hij alles weer omdraait zodat zaken zullen zijn zoals ze zouden moeten zijn, conform ons gevoel voor rechtvaardigheid.

Deze stap draagt er dan ook toe bij dat wij, mensen, de situatie in de toekomstige wereldorde nog veel meer zullen waarderen en God daar dankbaar voor zullen zijn. Dit geldt voor het volgende tijdperk op de herstelde aarde, en vooral in het tijdperk daarna op de volledig nieuwe aarde!

Juist door Gods onmeetbare allesomvattende liefde heeft Hij alles zodanig gearrangeerd dat Zijn schepping – dankzij het contrast van Zijn Plan – op een enorme wijze ZAL genieten van alle heerlijkheid die haar te wachten staat… Het feit dat God dezelfde Jezus Christus heeft opgewekt uit de doden is garantie voor zo’n schitterende toekomstverwachting! Dát is Gods verborgen wijsheid!

IN ANONIMITEIT… over VERBORGENHEID en ONTHULLING!

747 behind cessna 02

Jezus was 33 jaren op deze planeet. Als ik het was, zou ik Hem reeds als kind hebben gemaakt tot een publieke figuur. Ik zou hebben gewild dat Jezus zo veel jaren als mogelijk Zijn indruk zou hebben gemaakt. Ik zou een wereldtournee hebben georganiseerd voor Jezus, zodat Hij miljoenen mensen over de hele wereld zou hebben kunnen toespreken!

Maar de wijsheid van Dé GOD lijkt dwaasheid vanuit het menselijke perspectief.

De Vader hield Jezus verborgen tijdens het grootste deel van Zijn leven, om Hem pas tijdens Zijn laatste drie jaren “naar buiten” te brengen. Jezus bracht de meeste tijd van deze drie jaren door met het trekken door het platteland van het gebied Galilea. Er waren daar niet veel mensen in vergelijking met de rest van de wereld in die tijd. Hij bezocht de grote stad een paar keer, maar bracht het meeste van Zijn hele leven door in duisternis. De hele wereld had geen flauw vermoeden dat DE ZOON VAN GOD op dat moment op deze planeet wandelde. Gedurende Jezus’ korte leven verbleef Hij in een straal van ca 170 km van Zijn thuisdorp. Hij bekleedde geen openbare gezagspositie.

Paul Vieira
Jesus Has Left the Building Pages 155, 156

 

TIJD VAN VERBORGENHEID – TIJD VAN ONTHULLING

Neem nu even de tijd om dit op je te laten inwerken. Geeft dit niet te denken? Je zult toch tot de conclusie komen dat hier meer achter zit, nietwaar? Waarom was Jezus zo anoniem hier op aarde? Sterker nog, van Hem staat geschreven in Jesaja 53:2-4 =>
Hij heeft geen vorm en geen eer zodat wij Hem zullen opmerken, en geen voorkomen zodat wij Hem zullen benijden.
Die veracht is en vermeden onder mensen, een man van pijnen en Die ziekten kent, als iemand Die Zijn gezicht verbergt, Die veracht is en wij achtten Hem niet.
Zeker, onze ziekten droeg Hij en met onze pijnen werd Hij beladen, en wij achtten Hem als met een plaag, een door Elohim [= God] geslagene en nederig gemaakt.

Als we Gods Woord bestuderen komen we er al snel achter dat gelovigen in Christus Jezus ook in deze tijd nog steeds verborgen en anoniem worden gehouden, samen met Christus in God (Kolossenzen 3:3). Hun bediening hier op aarde is ook verborgen en feitelijk in duisternis gehuld. Er is geen sprake van allerlei grote namen, titels, bedieningen, organisaties, promoties of sterrendom. Integendeel, deze groep mensen – het Lichaam van Christus – wordt in verborgenheid klaargemaakt.

Alles volgens Gods schitterende Plan!

Er zál een tijd aanbreken dat Christus Jezus zal worden onthuld op een ongelooflijke wijze, in heerlijkheid! En dan zal deze groep mensen, samen met Hem, worden onthuld (Kolossenzen 3:4)! Dit moment komt eraan en is in feite relatief vlakbij. En, vergis je niet, in vergelijking met al deze eeuwen van verborgenheid (Efeziërs 3:8-9) zal deze tijd niet alleen nog veel langer duren, maar ook magnifiek zijn in haar grootheid, schittering en glorie! In deze periode zal alles wat de gelovigen ontbrak meer dan bizar overvloedig vergoed worden (Romeinen 8:18, 2Korinthiërs 4:17).

En al deze ontwikkelingen en mijlpalen – zowel verborgenheid als onthulling – staan in dienst van Gods grote doel met de hele schepping (1Korinthiërs 15:28), gedreven door Zijn onpeilbare liefde voor iedereen!

NUTTELOOSHEID

nutteloosheid 03

Het “nieuws” interesseert me meestal niet zo, maar soms is het wel heel erg amusant! 😉

Kijk eens naar dit bericht:

“Jos van Rey, de oud-VVD-wethouder die wordt verdacht van corruptie en belangenverstrengeling, wordt lid van een integriteitscommissie in Roermond.”

Hahahaha! Zeg me nou, is dat niet kostelijk?! Dit is toch geweldig “stand-up comedy” materiaal…?!

Wie kan dit nou verzinnen?
Zoiets kan alleen maar worden verzonnen door GOD, Dé Auteur van wereldgeschiedenis én wereldtoekomst! 😀

Als GOD geen humor heeft, dan heeft niemand humor!

In Romeinen 8:20 staat het volgende geschreven:

Want aan de nutteloosheid [= leegheid] was de schepping ondergeschikt geworden, niet vrijwillig, maar door Hem Die onderschikt, …

nutteloosheid 08

Wil je een geheimpje vernemen? OK dan maar:
Zonder dat men het weet, kreunt en zwoegt de hele schepping tezamen, omdat men ten diepste verlangt naar bevrijding!

Bevrijding waarvan? En tot welk doel is de schepping dan onderschikt?

Zodat dezelfde schepping bevrijd zal worden van de SLAVERNIJ VAN CORRUPTIE [= bederf] tot in de glorieuze vrijheid van de kinderen van God!Romeinen 8:21

Dát is Gods liefdevolle doelstelling met de hele schepping… Zijn schepping, Zijn eigendom!

En… denk je dat Dé enige, almachtige, soevereine GOD Zijn doelstellingen ALTIJD behaalt? Natuurlijk denk je dát! 😉

Slimme keuzepatronen!

gekozen of niet 01

Het doet Dé God een plezier om de “minste” mensen te kiezen, en hen vervolgens de hoogste plaats te geven. Op die manier leren de “wijze” mensen dat er NIETS gedaan kan worden door mensen, en dat ALLES dus van Dé God komt!

1Korinthiërs 1:27-29 =>
God kiest de “dwazen” van de wereld, zodat Hij de “wijzen” kan beschamen, en de “zwakken” van de wereld kiest Hij, zodat Hij de “sterken” kan beschamen, en de “idiote en verachtelijke dingen” van de wereld kiest Hij, en ook “wat er niet is”, zodat Hij “wat er wel is” kan afdanken, waardoor er geen enkel vlees kan roemen voor Zijn aangezicht.

Onthoud dit: Jezus was een veracht man!

Hij kwam uit de stad Nazareth, waarvan mensen altijd zeiden: “Niets goeds kan daaruit komen.”!
Maar: Hij was, en is – in werkelijkheid – de Zoon van Dé God en de Redder van deze wereld!!!

Dus: let goed op, en beoordeel niets aan de buitenkant…

Kijk niet naar alle mooie dingen, mensen, kerken, “bedieningen”, muziek, zang, zelfs niet naar wat eruit ZIET als toewijding! – 2Timotheüs 3:5

gekozen of niet 02

Er is maar één ding dat geldt: het Woord van God, en wel correct ingedeeld. Daar, en daar alleen, vind je om Wie het gaat: Dé GOD en Zijn Christus!

Weet dat ALLES gaat volgens Gods wonderbaarlijke plan van wijsheid! 😉

De doorn in het vlees van Paulus… Over Gods genade in overvloed!

Lees svp wat Paulus schrijft in 2Korinthiërs 12:7-9 =>

7 … opdat ik niet verhoogd zou worden vanwege de voortreffelijkheid van de openbaringen, werd mij een doorn in het vlees gegeven, een boodschapper van satan, opdat hij mij zou geselen, zodat ik niet verhoogd zou worden.
8 Voor dit [= deze kwestie] moedigde ik drie maal de Heer aan, dat het van mij weggenomen zou worden.
9 En Hij heeft tot mij gezegd: “Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd.” Dan zal ik met veel voldoening roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus zijn tenten opslaat over mij.

Wat is de context van deze kwestie?

Over welke openbaringen had Paulus het? Dat kun je lezen in de voorgaande passages waaruit blijkt dat hij veertien jaar daarvoor werd weggerukt naar zowel de derde hemel als het paradijs en daar ongelooflijke dingen heeft gezien!

Het wordt dan heel verleidelijk voor een mens om door zo’n ervaring hoogmoedig en/of arrogant te worden, nietwaar?
Welnu, Paulus heeft deze “doorn in het vlees” dus gekregen, juist zodat hij niet hoogmoedig zou worden.

thorn 01

In de loop van de tijd heeft men zich vaak afgevraagd wat Gods Woord nu zou bedoelen met de uitdrukking “doorn in het vlees”. Wat is dat precies?
Hieronder deel ik graag mijn visie hierover met jullie.

Bij het bestuderen van Gods Woord is het altijd van belang om voor ogen te houden dat het uitgangspunt is: een letterlijke opvatting, behalve als het niet letterlijk KAN worden opgevat.

Bovendien is het ook van groot belang om ons te blijven realiseren dat Gods Woord Zichzelf uitlegt!

Allereerst wordt “de doorn in het vlees” in de bovenstaande passage reeds uitgelegd, namelijk: een boodschapper van satan die Paulus geselt (dus pijn doet).
Het Griekse woord voor “boodschapper” is aggelos, wat kan duiden op zowel een hemelse (engel) als een aardse (mens).

Er is geen hard Schriftuurlijk bewijs dat het een hemelse of aardse boodschapper van satan betreft, maar mijns inziens is het veel waarschijnlijker dat het Alexander de kopersmid moet zijn geweest. Deze man vervalste brieven van Paulus waarbij hij een leugenachtige boodschap verspreidde naar de gemeenten. Men dacht dan dat het van Paulus afkomstig was! Smeriger kom je zulke daden weinig tegen, nietwaar? Het was zo gemeen, dat Paulus zelfs aan het eind van zijn leven opmerkt dat de Heer deze man naar zijn werken zal teruggeven (2Timotheüs 4:14).

Ten tweede is het hoogst interessant wat er gebeurt als Paulus aan de Heer vraagt om het van hem weg te nemen. Het opmerkelijke antwoord luidt: “Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd.”

Bij de bestudering van Gods Woord wordt duidelijk dat Gods genade altijd het antwoord blijkt te zijn op… jawel, zonde!

Daarom ben ik ook van mening dat deze herhaaldelijke misselijkmakende streken ieder keer weer een zodanige reactie opriepen bij Paulus dat hij daardoor zondigde. Denk bijvoorbeeld aan onbeheerste woede, etc. Dit is iets wat ik namelijk Paulus zeker zie doen, zo ontzettend gedreven als hij was! 😉

Kun je je dan voorstellen hoe Paulus zich dan moest voelen, iedere keer als het weer zover was? En juist deze voor hem pijnlijke voorvallen bleken steeds weer een belangrijke herinnering te zijn aan het feit dat alles Gods genade is… Een katalysator van toenemende dankbaarheid!

Grace 10

En juist daarom kon Paulus zeggen in vers 9 en 10 =>

9 … Dan zal ik met veel voldoening roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus zijn tenten opslaat over mij.
10 Daarom zal ik een welbehagen hebben in zwakheden, in beledigingen, in gebreken, in vervolgingen, in benauwenissen, alles ten behoeve van Christus, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik krachtig.

Conclusie voor ons:

We weten dat Dé GOD alles regisseert en dus alles in handen heeft.
We weten dat Dezelfde GOD ons zonder voorwaarden liefheeft.

Het maakt dus echt niet uit wat voor “kwaad” God in ons leven brengt. Het dient juist ALTIJD een prachtig doel dat ook ons ten goede komt! En we ons dát realiseren, dan kunnen we er ook een genoegen in hebben als kwaad ons leven raakt. Want juist als we zwak zijn, dan is Christus krachtig door ons!

Het wordt bizar goed!

Hey mensen, wisten jullie dit?

HET KWAAD is een tijdelijke dienaar van DE GOD om de grootste overvloed van HET GOEDE teweeg te brengen! Als God klaar is met het kwaad, zullen we heel bewust zijn van wat het kwaad deed in ons dagelijks leven.

Glory 02

Juist dáárom zullen we zulk een enorme, onbegrijpelijke HEERLIJKHEID ervaren nadat de laatste vijand – de tweede dood – is vernietigd!

Wowww… wat een wijsheid, WAT – EEN – WIJSHEID VAN DE GOD!
😀