Artikelen

019
Hoe ziet GODS wijsheid eruit?

Het is Dé God, uit Wie alles is, en Die alles ontworpen en gemaakt heeft. Dit heeft Hij gedaan met een doel en op basis van een Plan dat van tevoren is ontworpen en waarin met daadwerkelijk alles rekening is gehouden. Niets, maar dan ook niets, is aan het toeval overgelaten waardoor God dan ook alles in handen heeft en daar actief de regie over voert.

Gods doel met de hele schepping is om Alles in allen te worden. Niet Alles in sommigen, of zelfs Alles in velen. Ook niet Veel in allen, maar ALLES in ALLEN! – 1Korinthiërs 15:28.
Om dit doel te kunnen bereiken heeft Hij een Plan van Aanpak – dus strategie – ontworpen, en in uitvoering gebracht. De aard van God en dus van dit Plan geeft de 100%-garantie dat Zijn doel bereikt zal worden.
Als er Iemand is Die weet hoe Hij doelen moet bereiken, dan is het wel Dé levende God!

~~~~~~~~~~~~~~~~

018
Zonde, wat nu?

Dit artikel gaat in op twee universele vraagstukken waar iedereen wel(eens) mee worstelt: kwaad en – vooral – zonde.
In Gods Woord wordt duidelijk aangegeven wat de oorsprong is, wat de reden is, hoe ermee wordt omgegaan, en wat de toekomst is van het kwaad.
Er is echter een aspect van het kwaad wat feitelijk veruit de afschuwelijkste gevolgen heeft veroorzaakt in het ganse universum, en dat is de zonde. Wat is er nu eigenlijk aan de hand is met zonde, en wat betekent het? Het gaat dan om de oorsprong, de gevolgen, de oplossing, en de toekomst van zonde.

Dan blijkt dat dé liefdevolle GOD een onbevattelijk glorieus doel voor ogen heeft met Zijn schepping, en ook op een ongelooflijk ingenieuze manier omgaat met dit aspect binnen Zijn Plan.

~~~~~~~~~~~~~~~~

017
De mode van deze wereld

Als we dan Gods Woord bestuderen met een grondhouding die ruimte geeft aan Zijn soevereiniteit gaan we steeds beter begrijpen Wie God werkelijk is en wat Zijn Plan is met deze wereld. Maar dan komen we ook tot de revolutionaire ontdekking dat Gods manier van doen volkomen verschilt van de wijze waarop de wereld nu werkt. Het is zelfs grotendeels tegengesteld!

Hier is kennelijk meer aan de hand. Hoe kan het dat Dé God een hele andere wijze van werken heeft dan de wereld gewend is, terwijl Hij ALLES opereert naar de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11)? Welnu, Gods wil is wel bekend bij praktisch iedereen, maar Zijn bedoeling helemaal niet! En – hoe kan het ook anders – Hij houdt het verborgen voor de wereld! Wat is er dan aan de hand?

~~~~~~~~~~~~~~~~

016
De evolutie van een bijzondere groep mensen

Bij het bestuderen in Gods Woord van de groep mensen, die het Lichaam van Christus wordt genoemd, komen we soms zaken tegen die vraagtekens oproepen.
Waarom heeft Paulus het eerst heel vaak over de Hebreeuwse Schriften, om in zijn latere brieven daar praktisch niets meer over te vermelden? Hoe komt het nu dat fundamentele onderwerpen als rechtvaardiging door het geloof van Jezus Christus, zonder werken, volkomen afwezig zijn in Paulus’ latere (gevangenis- of volkomenheids)brieven? Waarom lezen we in zijn latere brieven niets meer over zichtbare organisatievormen, terwijl deze toch duidelijk aanwezig zijn in zijn eerdere brieven? En zo kunnen we doorgaan.
Dit zijn allemaal heel legitieme vragen die het de moeite waard maken om nader te onderzoeken hoe het nu precies staat met het Lichaam van Christus, en vooral gericht op de ontwikkeling daarvan.

~~~~~~~~~~~~~~~

015
De aanvang van het Lichaam van Christus

In Zijn schitterende Plan heeft God twee groepen mensen aangewezen om Zijn veelkleurige wijsheid bekend te maken:

  1. De gelovigen uit het volk Israël => ten behoeve van de natiën op aarde;
  2. De gelovigen uit de natiën => ten behoeve van de bewoners in de hemelen.

De eerste groep wordt de Bruid van het Lammetje genoemd (Openbaring 19:7); zij zullen de heerschappij op aarde voeren en als koninklijk priesterschap alle natiën leiden in Gods wegen.
De tweede groep wordt het Lichaam van Christus genoemd (Efeziërs 4:12); zij hebben een veel hogere roeping dan de gelovigen uit Israël en zullen de heerschappij voeren in de hemelen; daar zal de liefdevolle God Zijn overvloedige genade demonstreren door Zijn goedheid aan ons in Christus Jezus aan de vele miljarden bewoners van de hemelen.
Hoe en wanneer is de tweede groep zichtbaar ontstaan? Hier gaat dit artikel over.

~~~~~~~~~~~~~~~

014
Hoe de ekklesia werkelijk is ontstaan… verrassing!

In de tijd waarin we leven is God volop bezig om een groep mensen te roepen en geloof te schenken. Deze groep wordt het Lichaam van Christus genoemd (in deze tijd ook wel aangeduid met het Griekse woord ekklesia) en zal in de komende tijdperken een bepaalde rol binnen Gods Plan vervullen.
Het zal je verbazen  wat de oorsprong is van deze groep mensen. Dit artikel gaat daar nader op in.

~~~~~~~~~~~~~~~

013
Hoeveel “eeuwigheden” wil je hebben?

Hieronder kun je al lezen dat de tijd – een schepping van God – o.a. is onderverdeeld in zgn. wereldtijdperken (Grieks: aionen).  Dit zijn lange tijdperken waarin een bepaalde wereldorde van toepassing is.
Dit zul je niet geloven, maar… deze tijdperken – aionen, dus – worden vertaald met het woord eeuwigheid (of eeuwigheden… já, je leest het goed, hoe raar ook!). En – guess what? – de hele wereld gelooft ook nog in deze onzin!

Wil je weten wat aionen nou écht zijn en wat hun rol is binnen het geniale Plan van God met Zijn hele schepping?
Lees dan dit artikel. Het zal je niet alleen een totaaloverzicht geven, maar ook een  dieper begrip in de wijze waarop Dé God Zijn Plan uitwerkt richting het glorieuze doel met ons allen!

~~~~~~~~~~~~~~~

012
Gods huishoudingen en bedelingen nader bekeken

Bekend is dat de tijd een onderdeel vormt van Gods perfecte Plan. Ook kunnen onderzoekers in Gods Woord er niet meer omheen dat de tijd o.a. is onderverdeeld in zgn. wereldtijdperken (Grieks: aionen). Echter, de tijd is ook op andere niveau’s onderverdeeld. Een wat onderbelichte verdeling betreft die in huishoudingen.

Wat is een huishouding eigenlijk? Dat is een situatie binnen een bepaalde periode waarbinnen een bepaald regime geldt en werkt.

Dit is van zeer relevant belang omdat onwetendheid m.b.t. Gods huishoudingen het verschil kan maken tussen leven en dood, maar ook kan resulteren in ronduit “idioteske” gedragingen die allang geen effect meer hebben in bijv. de huidige huishouding!

Lees over Gods huishoudingen, hun inrichting en de plaats van bedelingen, hun doel, hun gebalanceerde structuur en de gedachte achter hun aantal, waardoor jouw inzicht in de werking van Gods Plan verder zal toenemen!

~~~~~~~~~~~~~~~

011
Het geheim van de godsvrucht

In 2Timotheüs 3 wordt een rijtje opgesomd over mensen met hele nare verschijnselen:
1 Weet dan dit, dat in de laatste dagen er gevaarlijke tijden zullen zijn,
2 want de mensen zullen zelfzuchtig en gierig zijn, pronkzieken, trotsen, lasteraars, aan ouders ongehoorzamen, ondankbaren, kwaadaardigen,
3 zonder natuurlijke aanhankelijkheid, onverzoenlijken, oncontroleerbaren, wreden, afkerigen van het goede,
4 verraders, roekelozen, die opgeblazen zijn, met meer liefde voor eigen genot dan liefde voor God,
5 een vorm van godsvrucht hebbend, maar de kracht daarvan ontkend hebbend.

Niet-kerkgangers hebben niets met godsvrucht te maken, dus ook niet met een vorm daarvan. Het bovengenoemde rijtje gaat juist over religieuze mensen; zij zijn namelijk met godsvrucht bezig!
Iedereen heeft wel een “eigen” idee wat godsvrucht betekent. Maar wat betekent het nou écht? En wat is dan het geheim ervan?

Je snapt inmiddels dat dit artikel weer de nodige zaken uit de doeken zal doen die hopelijk zullen bijdragen tot de ontmaskering van traditioneel denken.

~~~~~~~~~~~~~~~

010
Wanneer is iemand een ware gelovige?

Het behoort tot de meest verleidelijke maar ook hardnekkige verschijnselen in de geschiedenis van de mensheid: traditie!
Eén van de vele aspecten daarvan is het begrip “gelovige”.

Dat wordt gelijkgesteld met religieus zijn, de kerk, moskee, synagoge etc, regelmatig bezoeken. Maar ook zijn er mensen die niet naar de kerk gaan, niet religieus zijn, etc, maar zichzelf tóch gelovig noemen.

Waarom is dit onderwerp zo relevant? Omdat de feitelijke betekenis van dit begrip behoorlijk verregaande consequenties heeft voor de manier waarop de mensheid tijdelijk verdeeld zal worden in de komende zéér lange wereldtijdperken (Grieks: aionen)!

Wat is hiervoor de enige juiste maatstaf? Dat is uiteraard het onfeilbare Woord van Dé God!
Conform deze standaard zou de feitelijke betekenis van het begrip “gelovige” zowel de niet- als de wel-religieuze mens stevig kunnen verrassen!

~~~~~~~~~~~~~~~~

009

Jezus, wat een Worm!

Als wormen konden spreken…
Wormen? Yakkie! ….of toch niet??
Hoe dan ook, ze spelen in elk geval een interessante rol in de geschiedenis!

En wil je nu weten hoe 2 typen wormen elk een schitterend beeld laten zien van:
– het probleem van de mensheid en
– de oplossing voor de mensheid?
Wil je zien wat een ongelooflijk epische daad van liefde tot gevolg heeft?

Dan is dit artikel zeer de moeite waard!

~~~~~~~~~~~~~~~~

008
Het Naderingsgeschenk!

In de tijd waarin we leven heeft de uitspraak “God is Liefde” niet veel betekenis. Veruit de meeste mensen worden geboren, leven en sterven zonder dat ze een realisatie van God hebben ontvangen.

Iets krijgt echter pas betekenis als er een besef optreedt, een bewustwording van de diepe waarheid waar het voor staat. Eerst moet het bewijs van zo’n uitspraak concreet worden waardoor het “gaat leven”.

Dit artikel brengt één van de aspecten naar voren die het bewijs vormen van Gods onweerstaanbare liefde voor ons!

~~~~~~~~~~~~~~~~

007
Woorden zijn geest!

Een korte tocht door de wereld van woorden. Wat zijn ze eigenlijk? Hoe worden ze gebruikt? Welk effect kunnen ze hebben? Deze zaken komen o.a. in dit artikel aan de orde waarbij het belang van woorden en hun betekenis nadrukkelijk worden belicht.

~~~~~~~~~~~~~~~~

006
De grootste manifestaties van Gods kracht in deze tijd

Wat zijn de grootste manifestaties – of uitingen – van Gods kracht in deze tijd, en waar zijn ze te vinden?
De meeste mensen zullen zich verbazen als zij vernemen wat God hier Zelf over zegt in Zijn Woord!

~~~~~~~~~~~~~~~~

005
De werkelijkheid is… omgekeerd!

Hmmm… wat is het nu? Logisch denken, of juist niet?
En wat is het anker- of referentiepunt? Hoe werkt het? En is het wel terecht? Het antwoord hierop zou je kunnen verrassen! 😉
Als dát tot je doordringt, dan zul je behoorlijk opgelucht zijn! En als de enorm diepe wijsheid hierachter – van Dé God! – ook tot je doordringt, dan wordt je stil van verwondering en zul je Hem aanbidden in bewondering!

~~~~~~~~~~~~~~~~

004
Gods Woord: wat er staat en wat er lijkt te staan

Het is zeer hardnekkig, maar is ook wat ons “mens” maakt in dit lichaam: vooroordeel!

Als we ons een bepaalde mening vormen over een kwestie – altijd door beïnvloeding van buiten onszelf – dan is het zo moeilijk om die mening bij te stellen, vooral als we ermee zijn grootgebracht. Religieuze traditie behoort tot de hardnekkigste soort, en is nu niet uit te roeien. Dat zal gebeuren op Gods tijd.

Als we hiervan bewust zijn dan betrappen we onszelf nog wel eens op vooroordelen tijdens studie van Gods Woord. De relatieve vraag blijft altijd hangen: wat WILLEN we geloven?
God heeft Zijn Woord zodanig gestructureerd dat er een dunne lijn in is tussen waarheid en valsheid. Daarom is het van groot belang om te letten op de houding waarmee we Gods Woord bestuderen: (a) onbevangen of (b) vooringenomen.
Alleen in geval van (a) zullen onze ogen open staan voor wat God ons te zeggen heeft.

Dit artikel handelt over deze dunne lijn – de delicate balans – die God in Zijn Woord heeft aangebracht zodat alleen de onbevangen en eerbiedige student de waarheid ontdekt.

~~~~~~~~~~~~~~~~

003
HOE kijken wij naar GOD?

Het beeld dat je van God hebt, is namelijk ook bepalend voor hoe je naar jezelf en naar andere mensen kijkt, maar ook hoe je naar de wereld(ontwikkelingen) kijkt!
Dit artikel is handig voor iedereen die zijn/haar godsbeeld wil toetsen aan het gezaghebbende Woord van God.

~~~~~~~~~~~~~~~~

002
De hele Schrift: voor ons, niet over ons

Er is maar heel weinig dat zoveel inzicht schenkt als het recht snijden (of: correct indelen) van het Woord van de waarheid. In de loop van de afgelopen eeuwen heeft het ontbreken van een correcte indeling geleid tot enorme verwarring en dwaling, met alle dramatisch consequenties van dien.
Zie daar het grote belang van 2Timotheüs 2:15.

~~~~~~~~~~~~~~~~

001
Door welke bril lees jij Gods Woord?

Dit artikel zet uiteen waarom Gods Woord:
– écht bestaat uit Gods Woorden;
– zo ontzettend belangrijk is;
– het enige middel is waardoor God met Zijn schepping communiceert.

Hopelijk draagt dit artikel ertoe bij dat je een nóg hogere kijk ontvangt op Gods Woord, en dit gaat bestuderen met een hernieuwde houding.

~~~~~~~~~~~~~~~~

2 thoughts on “Artikelen”

Comments are closed.