Category Archives: Gods doel

DANKBAARHEID

dankbaarheid 03

Vandaag denk ik weer aan wat mijn Pa, Dé God, Dé Bedenker, Ontwerper en Schepper van alles, voor mij heeft gedaan door Jezus Christus, Zijn geliefde Zoon.

Iedere keer kan ik het maar amper bevatten hoe omvangrijk het offer is dat Jezus heeft voltooid aan het kruis! Wat een vertoning van gigantische liefde voor ons allen!

En Hij is niet in mijn plaats gestorven, want anders zou ik niet gestorven zijn met Hem… Maar ik ben juist WEL gestorven mét Hem! Weet je wat Hij namelijk deed? Hij stond op uit de dood! En omdat ik met Hem stierf, ben ik dus ook in nieuwheid van leven met Hem opgestaan, nu nog geestelijk, straks ook fysiek… woww! Zijn opstanding is trouwens ook de garantie dat uiteindelijk de dood zal zijn afgeschaft en iedereen zal LEVEN!

Dat Hij van iedereen houdt zonder enige voorwaarde te stellen, dat Hij iedereen zal redden, gewoon omdat Hij dat wilt uit liefde… wat een privilege om dát “deep down” te mogen realiseren!

Zijn liefde dreef Hem er zelfs toe om Zijn enige Zoon op te offeren… voor Zijn vijanden!!

Als ik denk aan de genialiteit van Gods Plan, waarin Hij zo’n enorme wijsheid demonstreert door een contrast op te zetten en te hanteren waar je “U” tegen zegt…

Als ik denk aan wat op stapel staat in de komende grote tijdperken, aan wat een enorme heerlijkheid me te wachten staat, dan denk ik: “Waarom ik? Waarom heeft U mij uitgekozen?” Dan realiseer ik me weer dat Hij in Zijn wijsheid juist hen uitkiest die niets voorstellen, om de VIP’s belangrijke lessen in nederigheid en liefde te leren!

Als ik dan denk aan het heerlijke heilzame effect van dat contrast voor iedereen, voor IEDEREEN!

dankbaarheid 01

Wat een ongelooflijk succes komt eraan wanneer iedereen ten diepste overtuigd zal zijn van Gods allesomvattende liefde en dat zal erkennen… Wat een helende kracht zal daarvan uitgaan!

Jeetje, wat word ik dan blij en dankbaar in mijn hart! Wat wil ik dit dan vieren… met iedereen! Wat voel ik me dan veilig en geborgen! Wat verlang ik dan om ZSM met Hem te zijn, dicht bij Zijn Vaderhart… voor altijd!

Graag deel ik met jou wat ik op deze dag voel…
Hopelijk inspireert het je en maakt het je hart ook zo blij!

IN ANONIMITEIT… over VERBORGENHEID en ONTHULLING!

747 behind cessna 02

Jezus was 33 jaren op deze planeet. Als ik het was, zou ik Hem reeds als kind hebben gemaakt tot een publieke figuur. Ik zou hebben gewild dat Jezus zo veel jaren als mogelijk Zijn indruk zou hebben gemaakt. Ik zou een wereldtournee hebben georganiseerd voor Jezus, zodat Hij miljoenen mensen over de hele wereld zou hebben kunnen toespreken!

Maar de wijsheid van Dé GOD lijkt dwaasheid vanuit het menselijke perspectief.

De Vader hield Jezus verborgen tijdens het grootste deel van Zijn leven, om Hem pas tijdens Zijn laatste drie jaren “naar buiten” te brengen. Jezus bracht de meeste tijd van deze drie jaren door met het trekken door het platteland van het gebied Galilea. Er waren daar niet veel mensen in vergelijking met de rest van de wereld in die tijd. Hij bezocht de grote stad een paar keer, maar bracht het meeste van Zijn hele leven door in duisternis. De hele wereld had geen flauw vermoeden dat DE ZOON VAN GOD op dat moment op deze planeet wandelde. Gedurende Jezus’ korte leven verbleef Hij in een straal van ca 170 km van Zijn thuisdorp. Hij bekleedde geen openbare gezagspositie.

Paul Vieira
Jesus Has Left the Building Pages 155, 156

 

TIJD VAN VERBORGENHEID – TIJD VAN ONTHULLING

Neem nu even de tijd om dit op je te laten inwerken. Geeft dit niet te denken? Je zult toch tot de conclusie komen dat hier meer achter zit, nietwaar? Waarom was Jezus zo anoniem hier op aarde? Sterker nog, van Hem staat geschreven in Jesaja 53:2-4 =>
Hij heeft geen vorm en geen eer zodat wij Hem zullen opmerken, en geen voorkomen zodat wij Hem zullen benijden.
Die veracht is en vermeden onder mensen, een man van pijnen en Die ziekten kent, als iemand Die Zijn gezicht verbergt, Die veracht is en wij achtten Hem niet.
Zeker, onze ziekten droeg Hij en met onze pijnen werd Hij beladen, en wij achtten Hem als met een plaag, een door Elohim [= God] geslagene en nederig gemaakt.

Als we Gods Woord bestuderen komen we er al snel achter dat gelovigen in Christus Jezus ook in deze tijd nog steeds verborgen en anoniem worden gehouden, samen met Christus in God (Kolossenzen 3:3). Hun bediening hier op aarde is ook verborgen en feitelijk in duisternis gehuld. Er is geen sprake van allerlei grote namen, titels, bedieningen, organisaties, promoties of sterrendom. Integendeel, deze groep mensen – het Lichaam van Christus – wordt in verborgenheid klaargemaakt.

Alles volgens Gods schitterende Plan!

Er zál een tijd aanbreken dat Christus Jezus zal worden onthuld op een ongelooflijke wijze, in heerlijkheid! En dan zal deze groep mensen, samen met Hem, worden onthuld (Kolossenzen 3:4)! Dit moment komt eraan en is in feite relatief vlakbij. En, vergis je niet, in vergelijking met al deze eeuwen van verborgenheid (Efeziërs 3:8-9) zal deze tijd niet alleen nog veel langer duren, maar ook magnifiek zijn in haar grootheid, schittering en glorie! In deze periode zal alles wat de gelovigen ontbrak meer dan bizar overvloedig vergoed worden (Romeinen 8:18, 2Korinthiërs 4:17).

En al deze ontwikkelingen en mijlpalen – zowel verborgenheid als onthulling – staan in dienst van Gods grote doel met de hele schepping (1Korinthiërs 15:28), gedreven door Zijn onpeilbare liefde voor iedereen!

DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE (1 van 2)

Jesus savior of the world 01

Deze dagen wordt Pasen herdacht door het Christendom.
Op Goede Vrijdag wordt herdacht dat Jezus Christus stierf aan het kruis.
Dit feit is een belangrijk onderdeel van de essentie van het evangelie (= goed bericht).

Wat IS dan de essentie – het fundament – van het evangelie?
Dat kun je vinden in 1Korinthiërs 15:1-4 waar staat geschreven: 

En nu, broeders, maak ik het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie aanvaard hebben, waarin jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, indien jullie vasthouden aan het woord dat ik jullie evangeliseer, behalve als jullie zonder reden geloven.

Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften, …

Laten we de componenten hiervan op een rijtje zetten:

  1. Christus stierf,
  2. Voor onze zonden, naar de Schriften,
  3. Hij werd begraven,
  4. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften.

Als je deze essentie gelooft, dan ben je een gelovige naar de definitie van Gods Woord.

Omdat deze boodschap eigenlijk simpel is maar ook zo essentieel heeft satan niet stilgezeten: hij heeft vóór ELK van deze 4 criteria één of meerdere valstrikken (valse, misleidende leringen) geplaatst zodat je erover ZAL struikelen als je Gods Woord niet serieus neemt en écht onderzoekt!

Meer hierover kun je doornemen in artikel 010 op http://revago.net/?page_id=197 =>
“Wanneer is iemand een ware gelovige?”

Voor nu beperk ik me tot een belangrijke passage in 1Korinthiërs 1:23 =>
Maar wij verkondigen Christus gekruisigd; voor de Joden een schandaal en voor de natiën een dwaasheid, …

(De Joden waren de religieuze mensen in die dagen.)

Is dát niet interessant? Waarom zou het kruis voor de Joden een schandaal zijn? Hadden ze hun lesje dan niet geleerd nadat Jezus bleek te zijn opgestaan uit de doden?

Guess what? Ook vandaag de dag is het kruis van Christus een schandaal (valstrik, struikelblok) voor religieuze mensen.

Weet je waarom? Vanwege de 100% COMPLEETHEID van het kruis!

Deze compleetheid is een schandaal, een valstrik, voor alle mensen die menen ZELF iets te moeten bijdragen aan hun redding (bijvoorbeeld “Jezus accepteren”!!), terwijl in feite het kruis voor 100% de redding van de wereld heeft bewerkstelligd. Dát is wat “Het is VOL-bracht” werkelijk betekent!

Religieuze mensen kunnen het maar niet verdragen dat ze ECHT NIETS meer hoeven te doen! Waarom ze het niet kunnen verdragen? Vanwege de trots in de schuilhoeken van hun hart waardoor ze toch stiekem willen meedelen in de eer van hun redding.

Daarom laat Gods Woord met nadruk zien dat het GOD is Die alles doet en bewerkt naar de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11). En 1Korinthiërs 1:29 zegt toch duidelijk: “zodat geen enkel vlees zou roemen voor God”. Hoe helder wil je het hebben? 😉

Maar Jezus Christus heeft ALLES al gedaan aan het kruis, dat TEGELIJK het dieptepunt van de zonde door de wereld EN het hoogtepunt van Gods liefde voor de wereld vertegenwoordigt – dé essentie van Gods schitterende Plan! 😀

NUTTELOOSHEID

nutteloosheid 03

Het “nieuws” interesseert me meestal niet zo, maar soms is het wel heel erg amusant! 😉

Kijk eens naar dit bericht:

“Jos van Rey, de oud-VVD-wethouder die wordt verdacht van corruptie en belangenverstrengeling, wordt lid van een integriteitscommissie in Roermond.”

Hahahaha! Zeg me nou, is dat niet kostelijk?! Dit is toch geweldig “stand-up comedy” materiaal…?!

Wie kan dit nou verzinnen?
Zoiets kan alleen maar worden verzonnen door GOD, Dé Auteur van wereldgeschiedenis én wereldtoekomst! 😀

Als GOD geen humor heeft, dan heeft niemand humor!

In Romeinen 8:20 staat het volgende geschreven:

Want aan de nutteloosheid [= leegheid] was de schepping ondergeschikt geworden, niet vrijwillig, maar door Hem Die onderschikt, …

nutteloosheid 08

Wil je een geheimpje vernemen? OK dan maar:
Zonder dat men het weet, kreunt en zwoegt de hele schepping tezamen, omdat men ten diepste verlangt naar bevrijding!

Bevrijding waarvan? En tot welk doel is de schepping dan onderschikt?

Zodat dezelfde schepping bevrijd zal worden van de SLAVERNIJ VAN CORRUPTIE [= bederf] tot in de glorieuze vrijheid van de kinderen van God!Romeinen 8:21

Dát is Gods liefdevolle doelstelling met de hele schepping… Zijn schepping, Zijn eigendom!

En… denk je dat Dé enige, almachtige, soevereine GOD Zijn doelstellingen ALTIJD behaalt? Natuurlijk denk je dát! 😉

Geen ontsnapping mogelijk!

no escape 02

Dit zijn twee voorbeelden van perfecte vergelijkingen in Gods Woord:

Romeinen 5:18 =>
Zo dan, omdat het door één overtreding [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad [van Christus] voor ALLE MENSEN tot rechtvaardiging van leven.

1Korinthiërs 15:22 =>
Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.

 

Er is NIETS wat we kunnen doen om te ontsnappen aan Zonde en Dood vanuit Adam…

Evenzo =>

Er is NIETS wat we kunnen doen om te ontsnappen aan Genade en Leven vanuit de Laatste Adam, Christus Jezus!

Dé Chef-Kok

Chef at work 04

De laatste tijd zijn kook- en bakprogramma’s erg populair op TV.

Daarin zie je regelmatig momenten waarin de chef-kok een maaltijd bereidt, met zoveel aandacht, zorg en liefde voor elk detail op het bord. Het moet er perfect uitzien!

Ook zie je die aandacht, zorg en liefde voor elk detail duidelijk bij het klaarmaken van desserts waarbij echte kunststukjes worden afgeleverd!

Stel nu dat een klant of een concurrent deze met liefde bereide maaltijd of het prachtige dessert achteloos zou wegsmijten in een vuilnisbak…

Hoe zou de chef zich voelen? Alsof een deel van hem zelf wordt weg gekieperd en verloren gaat!

Zou de chef dit zelf ooit doen? Dacht het effe niet, behalve als er een paar steekjes los zouden zitten bij hem! Dat is namelijk zonde, want het mooie doel van de maaltijd – om van te genieten – is dan gemist! 😉

Chef at work 05

Hoeveel te meer God, dé Pottenbakker, Die – via Zijn Zoon Christus Jezus – hét voorbeeld is van ware Liefde (1Johannes 4:8 en 16)!

Snap je nu dat ik me afvraag hoeveel steekjes er los zitten bij de Christelijke god die een groot deel van de werken van zijn hand verloren laat gaan? 😉

De ware, levende GOD heeft elk van Zijn schepselen met nog véél meer aandacht, zorg en liefde bedacht, ontworpen en gemaakt. Zijn geniale Plan van opvoeding en toebereiding (Romeinen 9:21) ligt helemaal op schema. Zou Hij er ook maar iets van verloren laten gaan (Psalm 138:8)? Dacht het effe niet!

Eerst sterfelijkheid, daarna LEVENDMAKING!

Hopelijk is bij jullie bekend, en snappen én accepteren jullie dit: we zijn allemaal aan het sterven. Waarom? Omdat we leven in een sterfelijk lichaam! Sterven is in feite het proces vanaf onze geboorte tot onze daadwerkelijke dood… jazeker!

Feit: er is een verband tussen dood en zonde.
Wat staat hierover geschreven?

 … net zoals door één mens de zonde de wereld is binnen gekomen, en door de zonde de dood, zo ging de dood door in alle mensen, waarop allen zondigden; – Romeinen 5:12

De steek, nu, van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet – 1Korinthiërs 15:56

We vinden het de normaalste zaak om regelmatig ons lichaam te reinigen – denk aan zeep en tandpasta – en producten als deodorant en parfum te gebruiken. Daarnaast is het normaal om ons lichaam te onderhouden door te bewegen en aan sport te doen.

Soap 01toothpaste & brush 01

Echter, dit zijn allemaal zaken die nu nog bittere noodzaak zijn om dit sterfelijk, vernederd, bederfelijk, aan verval onderhevig lichaam nog een beetje te kunnen onderhouden.

Deodorant 01Perfume 02

We zijn dus zo gewend aan dit soort “leven” – dus feitelijk sterven – dat we ons kennelijk geen enkele voorstelling kunnen maken van ECHT Leven!

Maar… er komt een moment dat mensen daadwerkelijk LEVEND gemaakt zullen worden. Dat wil zeggen: leven dat de dood voorgoed achter zich heeft gelaten, leven met hoofdletters L-E-V-E-N-!

Hoezo? Wanneer het echte LEVEN begint zullen wij, mensen, een lichaam hebben:

–  waardoorheen geen bloed stroomt maar Geest, in onbeperkte volheid!

– dat zodanig barst van de energie dat we niets meer nodig hebben om het te onderhouden,

– dat kan stralen met de kracht van de helderste sterren, en feller dan de zon,

– dat niet beperkt kan worden, noch door tijd, noch door ruimte => we kunnen geografisch overal in het universum zijn waar we willen, op elk moment,

– dat voorgoed onsterfelijk is, waardoor we nooit meer kunnen zondigen!

Glory 04

Wat een contrast in ervaring zal DAT zijn! En dit alles heeft als doel om de veelkleurige wijsheid, de almacht, de heerlijkheid en – vooral – het liefdevolle hart van Dé GOD te demonstreren!

In dat lichaam zullen we ons – permanent – kunnen realiseren, maar ook aan anderen tonen, dat alles draait om HEM Die allen LEVEND maakt in Christus!

Iedereen komt uiteindelijk aan de beurt (1Korinthiërs 15:22), maar er is wel een bepaalde volgorde: Christus Jezus is al LEVEND, binnenkort volgen de gelovigen van deze tijd, vervolgens de gelovigen van de toekomende tijd, en veel later de rest van de hele schepping (hemels, aards, onderaards)!

… door de komst van onze Redder, Christus Jezus, Die inderdaad de dood afschaft, en onbederfelijk leven aan het licht brengt, door het evangelie – 2Timotheüs 1:10.

De laatste vijand wordt afgeschaft: de dood – 1Korinthiërs 15:26.

Het is Christus Jezus die de dood opheft, als laatste vijand, en dan is het voorgoed afgelopen met de zonde, voor allen! Nu nog toekomstmuziek, maar wel een keiharde waarheid…

Wat een verwachting, wat een voorpret voor diegenen die het nu reeds mogen geloven!

“Glitter en Glamour”

glamorous hotels 08

Glamourous House 01

Als je een uitzicht hebt zoals op de foto’s hierboven, ben je dan onder de indruk?

Echt waar?? 😉

De enige reden dat je onder de indruk bent van deze aardse schittering, is omdat er niets is waarmee je het kunt vergelijken, toch?

Echter, als het je gegeven is om het correct ingedeelde Woord van God te geloven, zal het je gegeven zijn om na te denken over het feit dat de heerlijkheid die op ons wacht op geen enkele manier vergeleken kan worden met de bleke “heerlijkheden” van deze aarde…

Pleiades Star cluster

Denk alvast aan de zon, de sterren…

Zie in gedachten het eindeloze spectrum van kleuren die we op aarde niet eens kennen.

Zie in gedachten het feit dat het nieuwe Jeruzalem (met al haar glitter en glamour) in de Hemel is, wachtende op haar tijd om neer te dalen op de nieuwe Aarde. – Openbaring 21:10 – 22:6

Dus… als zo’n schitterende stad bestemd is voor de nieuwe Aarde, bedenk dan wat voor een onovertroffen, ongeëvenaarde heerlijkheid ons staat te wachten in de Hemel, waar de echte Heerser van het Universum al is… wachtende op de juiste tijd om onthuld te worden! 😀

Glory 01

En dan heb ik het nog niet eens gehad over ons nieuwe lichaam… het lichaam dat de dood achter zich heeft gelaten, dat niet meer beperkt is door tijd en/of ruimte, waar geest doorheen stroomt in onbeperkte mate en volheid…wowww, wat een verwachting!!! 😀

Het wordt bizar goed!

Hey mensen, wisten jullie dit?

HET KWAAD is een tijdelijke dienaar van DE GOD om de grootste overvloed van HET GOEDE teweeg te brengen! Als God klaar is met het kwaad, zullen we heel bewust zijn van wat het kwaad deed in ons dagelijks leven.

Glory 02

Juist dáárom zullen we zulk een enorme, onbegrijpelijke HEERLIJKHEID ervaren nadat de laatste vijand – de tweede dood – is vernietigd!

Wowww… wat een wijsheid, WAT – EEN – WIJSHEID VAN DE GOD!
😀

Gods doel, door liefde

Indien God iets MAAKT, dan heeft Hij altijd een liefdevol doel.
Indien God iets BREEKT, dan heeft Hij altijd een liefdevol doel.

JAHWEH heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. – Spreuken 16:4

Of heeft de pottenbakker niet het gezag over de klei, om uit hetzelfde kneedsel het ene te maken tot eer en het andere tot schande? – Romeinen 9:21

Schitterend 01

Van één ding kunnen we zeker zijn: het uiteindelijke resultaat van Gods plan voor de hele schepping gaat oneindig ver boven onze wildste verwachtingen, en onze meest fantastische dromen! 😀

En het sleutelwoord is: LIEFDE!!

Dat creëert zo’n enorme voorpret, een leven lang! 😉