over RevaGo

RevaGo Logo

RevaGo betekent Realisatie van God.

Deze uitdrukking verwijst naar de volgende passages in Gods Woord:

Efeziërs 1:17 =>
… dat de God van onze Heer, Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie moge geven de geest van wijsheid en van openbaring, in de realisatie van Hem, …

Kolossenzen 1:9-10 =>
Derhalve houden ook wíj vanaf de dag dat wij dit hoorden niet op voor jullie te bidden en te verzoeken, dat jullie vervuld worden met de realisatie van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel Zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragend en groeiend in de realisatie van God, …

Het woord realisatie is de vertaling van het Griekse woord epignOsis, wat letterlijk betekent BOVEN-KENNIS.

Dit betreft dus geen gewone kennis, maar een hogere vorm… We gebruiken ook wel het woord BESEF! Het overkomt iemand op dát moment wanneer “het kwartje valt”, wanneer “het licht gaat schijnen” en alles plotseling helemaal helder en duidelijk wordt! Er komt dan inzicht, waardoor ook uitzicht ontstaat! 😉

De content op deze site bestaat uit diverse blogs, artikelen en ander audio- en videomateriaal. Het uitgangspunt is steeds gericht op (groei in) de realisatie van God, alleen via Zijn Woord:
– zo consistent mogelijk benaderd uit de grondtekst, en
– zo recht mogelijk gesneden, zoals in 2Timotheüs 2:15 staat vermeld.

Het doel is om via deze site te kunnen groeien in de realisatie van Dé Levende God door middel van het lezen, bestuderen en overdenken van de content, maar ook deze checken op basis van Gods Woord.