De doorn in het vlees van Paulus… Over Gods genade in overvloed!

Lees svp wat Paulus schrijft in 2Korinthiërs 12:7-9 =>

7 … opdat ik niet verhoogd zou worden vanwege de voortreffelijkheid van de openbaringen, werd mij een doorn in het vlees gegeven, een boodschapper van satan, opdat hij mij zou geselen, zodat ik niet verhoogd zou worden.
8 Voor dit [= deze kwestie] moedigde ik drie maal de Heer aan, dat het van mij weggenomen zou worden.
9 En Hij heeft tot mij gezegd: “Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd.” Dan zal ik met veel voldoening roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus zijn tenten opslaat over mij.

Wat is de context van deze kwestie?

Over welke openbaringen had Paulus het? Dat kun je lezen in de voorgaande passages waaruit blijkt dat hij veertien jaar daarvoor werd weggerukt naar zowel de derde hemel als het paradijs en daar ongelooflijke dingen heeft gezien!

Het wordt dan heel verleidelijk voor een mens om door zo’n ervaring hoogmoedig en/of arrogant te worden, nietwaar?
Welnu, Paulus heeft deze “doorn in het vlees” dus gekregen, juist zodat hij niet hoogmoedig zou worden.

thorn 01

In de loop van de tijd heeft men zich vaak afgevraagd wat Gods Woord nu zou bedoelen met de uitdrukking “doorn in het vlees”. Wat is dat precies?
Hieronder deel ik graag mijn visie hierover met jullie.

Bij het bestuderen van Gods Woord is het altijd van belang om voor ogen te houden dat het uitgangspunt is: een letterlijke opvatting, behalve als het niet letterlijk KAN worden opgevat.

Bovendien is het ook van groot belang om ons te blijven realiseren dat Gods Woord Zichzelf uitlegt!

Allereerst wordt “de doorn in het vlees” in de bovenstaande passage reeds uitgelegd, namelijk: een boodschapper van satan die Paulus geselt (dus pijn doet).
Het Griekse woord voor “boodschapper” is aggelos, wat kan duiden op zowel een hemelse (engel) als een aardse (mens).

Er is geen hard Schriftuurlijk bewijs dat het een hemelse of aardse boodschapper van satan betreft, maar mijns inziens is het veel waarschijnlijker dat het Alexander de kopersmid moet zijn geweest. Deze man vervalste brieven van Paulus waarbij hij een leugenachtige boodschap verspreidde naar de gemeenten. Men dacht dan dat het van Paulus afkomstig was! Smeriger kom je zulke daden weinig tegen, nietwaar? Het was zo gemeen, dat Paulus zelfs aan het eind van zijn leven opmerkt dat de Heer deze man naar zijn werken zal teruggeven (2Timotheüs 4:14).

Ten tweede is het hoogst interessant wat er gebeurt als Paulus aan de Heer vraagt om het van hem weg te nemen. Het opmerkelijke antwoord luidt: “Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd.”

Bij de bestudering van Gods Woord wordt duidelijk dat Gods genade altijd het antwoord blijkt te zijn op… jawel, zonde!

Daarom ben ik ook van mening dat deze herhaaldelijke misselijkmakende streken ieder keer weer een zodanige reactie opriepen bij Paulus dat hij daardoor zondigde. Denk bijvoorbeeld aan onbeheerste woede, etc. Dit is iets wat ik namelijk Paulus zeker zie doen, zo ontzettend gedreven als hij was! 😉

Kun je je dan voorstellen hoe Paulus zich dan moest voelen, iedere keer als het weer zover was? En juist deze voor hem pijnlijke voorvallen bleken steeds weer een belangrijke herinnering te zijn aan het feit dat alles Gods genade is… Een katalysator van toenemende dankbaarheid!

Grace 10

En juist daarom kon Paulus zeggen in vers 9 en 10 =>

9 … Dan zal ik met veel voldoening roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus zijn tenten opslaat over mij.
10 Daarom zal ik een welbehagen hebben in zwakheden, in beledigingen, in gebreken, in vervolgingen, in benauwenissen, alles ten behoeve van Christus, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik krachtig.

Conclusie voor ons:

We weten dat Dé GOD alles regisseert en dus alles in handen heeft.
We weten dat Dezelfde GOD ons zonder voorwaarden liefheeft.

Het maakt dus echt niet uit wat voor “kwaad” God in ons leven brengt. Het dient juist ALTIJD een prachtig doel dat ook ons ten goede komt! En we ons dát realiseren, dan kunnen we er ook een genoegen in hebben als kwaad ons leven raakt. Want juist als we zwak zijn, dan is Christus krachtig door ons!