All posts by Peter

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Commemoration of Brazilia's 50th anniversary

Weet je wel hoe soeverein Dé God eigenlijk is?

Wist je al dat God:

 • Alles heeft bedacht en ontworpen?
 • Alles heeft gecreëerd?
 • Alles bij elkaar houdt?
 • Alles regisseert en plaatst?

Alles betekent trouwens ALLES – van het universum en de allergrootste melkwegstelsels daarin tot de kleinste atomaire deeltjes die er bestaan! En het geldt uiteraard ook voor de tijd en alles wat daarmee samenhangt! En – het geldt ook voor alle leven dat er bestaat in het universum!

Over Hem staat het volgende geschreven:

Handelingen 17: 25 => Hij Zelf geeft aan allen:

 1. Leven,
 2. Adem, en
 3. Alles!

Handelingen 17: 28 => In Hem:

 1. Leven wij,
 2. Bewegen wij, en
 3. Bestaan wij!

Zie je die mooie structuur?

 1. Hij zelf geeft leven aan allen, daarom leven allen in Hem.
 2. Hij zelf geeft adem aan allen, daarom bewegen allen in Hem.
 3. Hij zelf geeft alles aan allen, daarom bestaan allen in Hem.

Gods sovereignty 01

Dit is een absoluut feit! Simpel toch? Elementaire feiten zijn dit… dus informatie van het niveau “babyvoeding”! Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. En het ZAL eens vanzelfsprekend zijn voor iedereen, by the way!

Daarbij mogen we ook weten dat God de tijd niet alleen heeft ontworpen en gemaakt, maar deze ook in één keer overziet, volledig onder controle heeft, en alles wat daarbinnen plaatsvindt reeds lang geleden bepaald heeft… ALLES! Voor IEDEREEN!

Kortom: net zoals het verleden “in beton gegoten” is en dus vaststaat, zo is IN FEITE ook de toekomst “in beton gegoten” en staat dus volledig vast (Jesaja 46:10)!

Weet je wat het mooie hiervan is, ALS je dit echt gelooft?

We leven in een relatieve wereld, en zijn relatieve wezens. Daardoor mogen we gewoon onszelf zijn, onszelf accepteren, en leven – plannen, ondernemen, etc – alsof het allemaal van ons afhangt.

En dit mogen we in alle rust en zekerheid doen! Waarom?

Nadat we “ons ding” hebben gepland, ondernomen, etc – indien de afloop nou geslaagd of mislukt is – mogen we namelijk ook altijd weten dat het niet anders had kunnen aflopen!

Bijkomend voordeel is tevens dat we weten dat God alles regisseert vanuit Zijn liefde, dus met het doel dat deze afloop het beste is voor ons, al zien we het grote plaatje nog niet!

Zoals ons leven loopt, zo MOET het lopen, tot in de kleinste bizarre details! Waarom? Omdat die afloop altijd het beste is voor ons.

Ronduit geweldig om ons dát te mogen realiseren!

OMGEDRAAID! HERKENBAAR?

werkelijkheid omgekeerd 03

“Om welke reden zullen de boosaardige mensen leven? Zij ontwikkelen zich en ook zijn zij krachtig in hun vermogen.
Hun zaad wordt bij hen gevestigd voor hun aangezicht en hun nageslacht voor hun ogen.
Hun huizen hebben vrede, zonder alarm en er is geen knuppel van Eloah [God] over hen.
Hun stier bevrucht en hij is nooit zonder vrucht. Zijn jonge koe kalft en zij geeft geen misdracht.
Zij laten hun peutertjes uit gaan als de kudde, en hun kinderen dansen.
Zij nemen de tamboerijn en de harp ter hand en zij verheugen zich bij het geluid van de herderspijp.
Zij slijten hun dagen in het goede en in een ogenblik vestigen zij zich in het ongeziene.
En zij zeggen tegen El: Ga van ons weg, want wij verlangen niet Uw wegen te kennen!”
– Job 21:7-14

Tot zover een passage uit Gods Woord over kwade mensen! Herkenbaar?

“Ik zag het allemaal in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die vergaat in zijn rechtvaardigheid en er is een boosaardige die ondanks zijn kwaad lang leeft.” – Prediker 7:15

Tot zover een passage uit Gods Woord die dit onderwerp mooi samenvat! Herkenbaar?

Mensen die goed doen en daarvoor gestraft worden…
Mensen die kwaad doen en daarmee weg komen…
Mensen die goed doen, ziek worden en vroeg sterven…
Mensen die kwaad doen en lang leven…

Kortom, het lijkt wel de omgekeerde wereld! Niet de goede mensen worden beloond, maar de slechte mensen… Herkenbaar?

Waar komt dit vandaan? Hoe komt dit eigenlijk? En… wat zit erachter?

Er staat geschreven dat we in een boos wereldtijdperk leven (Galaten 1:4). Als je bestudeert wat daar nou precies mee bedoeld wordt dan kom je tot de ontdekking dat God enkele fundamentele zaken mbt ons gevoel voor rechtvaardigheid letterlijk heeft omgedraaid in dit tijdperk. Het dieptepunt wordt gekenmerkt door de ergste misdaad en zonde ooit begaan: de vernederende kruisiging en dood van de Zoon van God, Jezus Christus!

Dit alles is namelijk een noodzakelijk onderdeel van Gods geniale Plan om juist mbt deze aspecten grote contrasten (in onze ogen) aan te brengen.

Er komt uiteraard wél een moment – bij aanvang van het volgende wereldtijdperk – dat Hij alles weer omdraait zodat zaken zullen zijn zoals ze zouden moeten zijn, conform ons gevoel voor rechtvaardigheid.

Deze stap draagt er dan ook toe bij dat wij, mensen, de situatie in de toekomstige wereldorde nog veel meer zullen waarderen en God daar dankbaar voor zullen zijn. Dit geldt voor het volgende tijdperk op de herstelde aarde, en vooral in het tijdperk daarna op de volledig nieuwe aarde!

Juist door Gods onmeetbare allesomvattende liefde heeft Hij alles zodanig gearrangeerd dat Zijn schepping – dankzij het contrast van Zijn Plan – op een enorme wijze ZAL genieten van alle heerlijkheid die haar te wachten staat… Het feit dat God dezelfde Jezus Christus heeft opgewekt uit de doden is garantie voor zo’n schitterende toekomstverwachting! Dát is Gods verborgen wijsheid!

De richting van de Wet

road_block 01

Dit is de weg van de Wet, die leidt tot Gods gerechtigheid…uuhhmmm… ONMOGELIJK voor mensen!

Helaas wordt wet (= werken) door alle religiën gepropageerd. Deze specifieke wet wordt vooral door het Christendom met al haar stromingen – openlijk of verborgen – verkondigd! Diverse stromingen beweren openlijk dat de wet reeds vervuld is, maar via een achterdeur wordt het tóch verkondigd… triest!

De ENIGE weg die tot Gods gerechtigheid leidt is het geloof VAN Jezus Christus!

Maar nu is, los van wet, rechtvaardigheid van God onthuld, (getuigenis gegeven wordend onder de wet en de profeten,) rechtvaardigheid van God nu door het geloof van Jezus Christus, tot in allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid.
– Romeinen 3:21-22

En wat denk je? Het gebeurde al ± 2000 jaar geleden! De enige weg die tot Gods gerechtigheid is dus een FEIT dat door Jezus Christus is GEREALISEERD voor alle mensen. Niemand kan daar iets aan toevoegen of wegnemen!

En nu? Nu is Dé levende God precies op schema met Zijn ontzagwekkende Plan om uiteindelijk IEDEREEN te rechtvaardigen en te verzoenen! Hoe? Door middel van geloof dat Hij schenkt aan Zijn schepselen – ieder op hun beurt – zodat allen in dat eerdergenoemde FEIT geloven, elk op hun eigen tijd!

Verleden => BETON <= Toekomst

future past 02

Dit zou je kunnen verrassen:

Zoals je weet is het verleden in beton gegoten.
Welnu, op dezelfde manier is de toekomst in beton gegoten!

God Zelf zegt:
“Ik, die vanaf het begin de afloop afkondig en vanouds wat nog niet heeft plaatsgevonden; Ik, die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden, en alles wat Ik verlang zal Ik doen…” – Jesaja 46:10 (NBG±)

Wat verlangt God dan?
… onze Redder, God, Die wil dat ALLE MENSEN gered worden en komen in de bewustwording van de waarheid. – 1Timotheüs 2:3-4

Hoe vind je dit, lieve lezer? Dé God, Die Liefde is, heeft ALLES onder volledige controle…

Dit betekent dat heel Gods schepping een schitterende toekomst tegemoet gaat!

Dit is de basis:
Zo dan, zoals het door één misstap [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot in veroordeling, zo komt het ook door één rechtvaardigheidsdaad [van Jezus Christus] voor ALLE MENSEN tot in rechtvaardiging van leven. – Romeinen 5:18

En dit is het gevolg:
Want net zoals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. – 1Korinthiërs 15:22

Zóóó geruststellend!! 😀

Wie is Dé Baas? – deel 2 van 2

Bewustwording 02

“God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest…”

Zo heeft iedereen het geleerd… iedereen die ook maar een beetje Christendom heeft meegekregen, zowel van huis uit als van school uit.

Maar wat zegt Gods Woord over de juiste verhoudingen, zoals Hij, de Vader, dat heeft ontworpen?

A.
1Timotheüs 2:5 =>
Want er is één God en één Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus, …

Het is nooit anders geweest! De Middelaar is toch niet Dezelfde als Dé God?

B.
1Korinthiërs 8:6 =>
… er is voor ons maar één God, de Vader, uit Wie het al is en wij in Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem.

Dit is de verhouding:
Dé God is Dé Bron van ALLES; alles is dus uit Hem!
De Zoon – het vleesgeworden Woord – is het Kanaal waardoorheen ALLES is geschapen en bestaat.

Peter Meye 20141004 - Reis door essentie Gods Plan 28

C.
Kolossenzen 1:15 =>
… Die het beeld is van God, de Onzichtbare, Eerstgeborene van heel de schepping.

Zie je hoe het werkt? Jezus is NIET Dé God, maar het Beeld van Dé God. Denk bijvoorbeeld aan een muntstuk met de afbeelding van een Koning. Is dat soms de Koning? Nee, het is zijn afbeelding!

Dáárom zei Hij tegen Filippus: “Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien” (Johannes 14:9).

Echter, sinds Zijn opstanding uit de doden mag Jezus als God worden geëerd, totdat Hij het Koninkrijk teruggeeft aan Zijn God en Vader (1Korinthiërs 15:24).
Waarom mag Jezus als God worden geëerd? Omdat het God de Vader Zelf is, Die Jezus heeft verhoogd en Hem dus de Naam boven alle naam heeft geschonken (Filippenzen 2:9)!

D.
2Korinthiërs 4:4 =>
… in wie de god van deze aion* het denken van de ongelovigen verblindt, zodat het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die beeld is van God, hen niet bestraalt.

Dit is nogmaals een bevestiging van het feit dat Jezus Christus niet God Zelf is, maar het Beeld van God.

Wie niet op de hoogte is van dit feit, kent het evangelie van de heerlijkheid van Christus ook niet omdat het denken van zo iemand wordt verblind door… de god van deze aion*! En dat is uiteraard satan.

* Een aion (Grieks) is een relatief lang tijdperk – met zowel een begin als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de 3e aion. Er volgen hierna nog 2 aionen waarin Jezus zal heersen.

E.
1Korinthiërs 11:3 =>
Maar ik wil dat jullie dit waarnemen: dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man is het hoofd van de vrouw, en God is het hoofd van Christus.

Wat??? Het stáát er gewoon keihard, helder en duidelijk!
GOD – is – het – Hoofd – van – Christus!

Neem svp de tijd… en laat dit tot je doordringen…

drie of een 01

Welnu, laat je niet verblinden en verbinden door de kracht van religie en traditie.

Denk zelf na, en… het mag! Sterker nog, het is – nogmaals, ten overvloede – heel goed om LOGISCH na te denken!

Hieronder volgt dus een LOGISCHE bonus voor jou:

Wat zegt Gods Woord over de bevruchting van Maria? Wie, o Wie, heeft haar bevrucht? Precies… Heilige Geest! Dat staat – héél logisch – geschreven in Lukas 1:35 =>
En antwoordend zei de boodschapper tot haar: “Heilige Geest zal op jou komen en kracht van de Hoogste zal jou overschaduwen. Daarom ook zal het heilige, dat verwerkt wordt, Zoon van God genoemd worden.

Nu stel ik je wederom de vraag: Wie is de Vader van Jezus?
Heeft Hij soms TWEE Vaders… God de Vader EN heilige Geest??? 😉

Natuurlijk niet! Zie je nou wat gebrek aan logica kan doen? Het creëert hersenspoeling en dus fantasie!
Maar als je logisch denkt, zul je al snel zien dat het begrip “Drie-eenheid” niet bestaat in Gods Woord en komt uit de koker van kerkelijke traditie. Gods Woord leert echter het volgende:

1.
Heilige Geest is de Vader Zelf in Zijn operationele kracht;

2.
Jezus is Gods eniggeboren Zoon die niets anders wilt dan doen wat de wil is van Zijn God en Vader. Dát is Zijn heerlijkheid!

Wie is Dé Baas? – deel 1 van 2

drie of een 02

“God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest…”

Zo heeft iedereen het geleerd… iedereen die ook maar een beetje Christendom heeft meegekregen, zowel van huis uit of van school uit.

Als er een machtig systeem is, dan is het religie wel. Een systeem dat ook zo krachtig is, dat het een diepe invloed heeft op bijna de gehele wereldbevolking! En de vaak trieste gevolgen daarvan kunnen we praktisch dagelijks volgen via de media, nietwaar?

Het onderwijs over de Drie-eenheid – want daar gaat het hier over – heeft een fundamentele plek in de geloofsvisie van het Christendom. Dit is al zo sinds het ontstaan van de Katholieke Kerk toen dit onderwijs is geïntroduceerd tijdens de eerste concilie van Nicea in het jaar 325 AD.

In het algemeen zijn er binnen het Christendom 2 visies op “de manier waarop God Zich manifesteert”:

 1. Er is één Persoon, God, Die Zich manifesteert in drie verschillende Vormen: Vader, Zoon en Heilige Geest”.
 2. Er zijn drie verschillende Personen – Vader, Zoon en Heilige Geest – Die samen “God” vormen.

Uiteraard is ook bekend hoe hardnekkig traditie is… helemaal als het zo oud is en tegelijk een zo fundamentele positie heeft in de gehele westerse wereld dankzij het Christendom!

Daarom is het van essentieel belang om ons te wenden tot het Woord van God, namelijk wat God Zelf zegt over Wie Hij is en wat Zijn Plan is met de hele schepping.
Aangezien God Zijn Woord zwart-op-wit aan ons heeft gegeven, is het zaak om erg goed te onderzoeken wat er precies staat geschreven. God serieus nemen en Hem geloven op Zijn Woord zijn aspecten van de houding die nodig is om dat Woord te kunnen onderzoeken.

Mogen we logisch denken bij het bestuderen van Gods Woord? Jazeker! Dat is juist de bedoeling, want zonder logisch en dus ook gestructureerd denken verzandt je al snel in een schemerwereld van menselijke wijs-, vaag- en mogelijkheden. Het is uitsluitend heilige Geest Die “de ogen van het verstand opent” om zaken te realiseren cq beseffen cq in te zien. En laat nou juist Dezelfde Geest werken langs de weg van… gezond verstand (2Timotheüs 1:7)!

Welnu, laten we dan met deze opgedane voorbereiding enkele passages doornemen uit Gods onfeilbare Woord om te zien of de eerdergenoemde visies daarop aansluiten.

1.
De Zoon van God kan niets doen zonder dat Hij het Zijn Vader ziet doen.

Johannes 5:19 =>
Dan antwoordde Jezus en zei tot hen: “Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, de Zoon is niet in staat iets uit Zichzelf te doen, indien Hij het niet de Vader ziet doen. Want wat Die ook zal doen, op gelijke wijze doet ook de Zoon deze dingen.”

2.
Het is de Vader – en niemand anders – Die het aan Zijn Zoon geeft om leven in Zichzelf te hebben.

Johannes 5:26 =>
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo geeft Hij ook aan de Zoon om leven in Zichzelf te hebben.

3.
De Zoon leeft door de Vader! De Zoon is gezonden door Zijn Vader!

Johannes 6:57 =>
Zoals de levende Vader Mij zendt, leef ook Ik door de Vader.

4.
De Vader is groter dan allen! Hij heeft de “schapen” aan de Zoon gegeven.

Johannes 10:29 =>
Mijn Vader, Die hen aan Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand is in staat hen uit de hand van de Vader te grissen.

5.
Als Zoon en Vader één Persoon zijn, dan behoren de leerlingen ook tot dezelfde Persoon! 😉
Of zijn de Vader en de Zoon tóch twee Personen, maar één in Geest en doelstelling? Dan klopt het weer, en geldt dat dus ook voor de leerlingen, nietwaar?

Johannes 17:22 =>
En Ik heb hen de heerlijkheid gegeven die U Mij heeft gegeven, opdat zij één zullen zijn zoals Wij één zijn, …

6.
Er is NIEMAND goed behalve GOD de Vader!

Mattheüs 19:17 =>
Hij nu zei tot hem: “Wat vraag jij Mij over het goede? Één is De Goede. Maar indien jij het leven in wil gaan, bewaar de voorschriften!”

Markus 10:18 =>
Jezus nu zei tot hem: “Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed, behalve Één: God.

Lukas 18:19 =>
En Jezus zei tot hem: “Waarom noem jij Mij goed? Niemand is goed, uitgezonderd God.”

7.
De Vader heeft Jezus geboden! Ja, je leest het goed: Jezus krijgt opdracht van Zijn Vader!

Johannes 12:49 =>
Want Ik spreek niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die Mij zendt, Hij heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zou zeggen en wat Ik zou spreken.

8.
God de Vader heeft Jezus gezonden!

Johannes 17:3 =>
Dit nu is het aionische* leven, dat zij U zullen kennen, de enig ware God, en Die U zendt: Jezus Christus.

9.
God de Vader is zowel de GOD als de VADER van Jezus Christus!

Johannes 20:17 =>
“Ga nu naar Mijn broeders en zeg tot hen: ‘Ik stijg op naar Mijn Vader en jullie Vader en Mijn God en jullie God.'”

Als je deze passages rustig doorneemt en op je laat inwerken, wat zeggen ze je? Wat is de rode draad die je steeds weer terug ziet komen?

Precies! Niet alleen is hier duidelijk sprake van twee verschillende Personen, maar duidelijk is ook te zien dat er maar Eén de Absoluut Soevereine Majesteit is: Dé God en Vader van onze Heer Jezus Christus!

Wie is gekwalificeerd?

God qualifies 01

Niemand is gekwalificeerd om te voldoen aan Gods standaard; iedereen mist dat doel.

Lees svp Romeinen 3:10-12 en zie daar het bewijs!

… zoals is geschreven: “Niet één is rechtvaardige, zelfs niet één.”
Niet één begrijpt het. Niet één zoekt God.
Allen vermijden zij. Tegelijkertijd werden zij onbruikbaar. Niemand doet vriendelijkheid; er is zelfs niet één!

Het is God, en alleen GOD, Die een persoon kan kwalificeren!

Als jij je dit ECHT realiseert en gaat geloven, dan is er dus ook een logische consequentie: je zult nooit meer denken dat jouw redding afhankelijk is van jouw keuze!

En… yes, Dé God is precies op schema met Zijn geniale Plan van voorbestemming, roeping, rechtvaardiging en verheerlijking (Romeinen 8:30)!

IN ANONIMITEIT… over VERBORGENHEID en ONTHULLING!

747 behind cessna 02

Jezus was 33 jaren op deze planeet. Als ik het was, zou ik Hem reeds als kind hebben gemaakt tot een publieke figuur. Ik zou hebben gewild dat Jezus zo veel jaren als mogelijk Zijn indruk zou hebben gemaakt. Ik zou een wereldtournee hebben georganiseerd voor Jezus, zodat Hij miljoenen mensen over de hele wereld zou hebben kunnen toespreken!

Maar de wijsheid van Dé GOD lijkt dwaasheid vanuit het menselijke perspectief.

De Vader hield Jezus verborgen tijdens het grootste deel van Zijn leven, om Hem pas tijdens Zijn laatste drie jaren “naar buiten” te brengen. Jezus bracht de meeste tijd van deze drie jaren door met het trekken door het platteland van het gebied Galilea. Er waren daar niet veel mensen in vergelijking met de rest van de wereld in die tijd. Hij bezocht de grote stad een paar keer, maar bracht het meeste van Zijn hele leven door in duisternis. De hele wereld had geen flauw vermoeden dat DE ZOON VAN GOD op dat moment op deze planeet wandelde. Gedurende Jezus’ korte leven verbleef Hij in een straal van ca 170 km van Zijn thuisdorp. Hij bekleedde geen openbare gezagspositie.

Paul Vieira
Jesus Has Left the Building Pages 155, 156

 

TIJD VAN VERBORGENHEID – TIJD VAN ONTHULLING

Neem nu even de tijd om dit op je te laten inwerken. Geeft dit niet te denken? Je zult toch tot de conclusie komen dat hier meer achter zit, nietwaar? Waarom was Jezus zo anoniem hier op aarde? Sterker nog, van Hem staat geschreven in Jesaja 53:2-4 =>
Hij heeft geen vorm en geen eer zodat wij Hem zullen opmerken, en geen voorkomen zodat wij Hem zullen benijden.
Die veracht is en vermeden onder mensen, een man van pijnen en Die ziekten kent, als iemand Die Zijn gezicht verbergt, Die veracht is en wij achtten Hem niet.
Zeker, onze ziekten droeg Hij en met onze pijnen werd Hij beladen, en wij achtten Hem als met een plaag, een door Elohim [= God] geslagene en nederig gemaakt.

Als we Gods Woord bestuderen komen we er al snel achter dat gelovigen in Christus Jezus ook in deze tijd nog steeds verborgen en anoniem worden gehouden, samen met Christus in God (Kolossenzen 3:3). Hun bediening hier op aarde is ook verborgen en feitelijk in duisternis gehuld. Er is geen sprake van allerlei grote namen, titels, bedieningen, organisaties, promoties of sterrendom. Integendeel, deze groep mensen – het Lichaam van Christus – wordt in verborgenheid klaargemaakt.

Alles volgens Gods schitterende Plan!

Er zál een tijd aanbreken dat Christus Jezus zal worden onthuld op een ongelooflijke wijze, in heerlijkheid! En dan zal deze groep mensen, samen met Hem, worden onthuld (Kolossenzen 3:4)! Dit moment komt eraan en is in feite relatief vlakbij. En, vergis je niet, in vergelijking met al deze eeuwen van verborgenheid (Efeziërs 3:8-9) zal deze tijd niet alleen nog veel langer duren, maar ook magnifiek zijn in haar grootheid, schittering en glorie! In deze periode zal alles wat de gelovigen ontbrak meer dan bizar overvloedig vergoed worden (Romeinen 8:18, 2Korinthiërs 4:17).

En al deze ontwikkelingen en mijlpalen – zowel verborgenheid als onthulling – staan in dienst van Gods grote doel met de hele schepping (1Korinthiërs 15:28), gedreven door Zijn onpeilbare liefde voor iedereen!

DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE (2 van 2)

he-has-risen 03

In de vorige blog ben ik vooral ingegaan op aspect 2. hierna: “voor onze zonden, naar de Schriften”.

Daarom ga ik in deze blog nader in op de opstanding van Christus Jezus, en wel in het licht van de 3 andere aspecten.

Maar eerst herhaal ik hieronder de zo belangrijke essentie van het evangelie. Dat kun je dus vinden in 1Korinthiërs 15:1-4 waar staat geschreven:

En nu, broeders, maak ik het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie aanvaard hebben, waarin jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, indien jullie vasthouden aan het woord dat ik jullie evangeliseer, behalve als jullie zonder reden geloven.

Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften, …

De componenten hiervan tref je nogmaals op een rijtje aan:

 1. Christus stierf,
 2. Voor onze zonden, naar de Schriften,
 3. Hij werd begraven,
 4. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften.

Als je deze essentie gelooft, dwz ALLE 4 componenten, dan ben je een gelovige naar de definitie van Gods Woord. Dan geloof je namelijk GOD op Zijn WOORD.

Omdat deze boodschap eigenlijk simpel is maar ook zo essentieel heeft satan niet stilgezeten: hij heeft vóór ELK van deze 4 criteria één of meerdere valstrikken (valse, misleidende leringen) geplaatst zodat je erover ZAL struikelen als je Gods Woord niet serieus neemt en onderzoekt!

 1. Christus stierf

Ten eerste: HIJ stierf ECHT!

Als je gelooft dat alleen Zijn lichaam stierf maar Hij (kennelijk Zijn geest) actief was, en “diverse dingen deed” in de 3 dagen dat Hij dood was, dan geloof je God dus niet op Zijn WOORD.

Dit is de leer van de onsterfelijke ziel, en is zo oud als de Hof van Eden, zoals Genesis 3:4 laat zien: “En de slang zegt tot de vrouw: “Jullie zullen niet sterven om te sterven, …”.

Maar Gods Woord Zegt dat dood = dood (bijvoorbeeld Prediker 9:5, 10).

Waarom is het zo enorm belangrijk om dat te realiseren en te geloven? Omdat het een groot principe is in Gods Plan dat Hij laat zien in ons dagelijks leven: een zaadje moet eerst sterven voordat het nieuw Leven kan voortbrengen!
Dus: als Jezus niet écht gestorven is, dan is Hij ook niet écht opgestaan in nieuw Leven!

Ten tweede stierf Jezus omdat Hij mens was.

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat Jezus “de tweede Persoon van de Drie-enige God” is dan is Hij niet echt mens, en kan Hij dus ook niet ECHT gestorven zijn!

Er bestaat in Gods Woord – en dus in werkelijkheid – niet zoiets als “een Drie-eenheid”.

Bestaat niet! Wat dan wel?
Want er is één God en één Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus, …1Timotheüs 2:5.

Zie je dat? Christus Jezus is nog steeds Mens!

Nogmaals, als je dus gelooft in de leer van “de Drie-eenheid” dan geloof je niet dat Christus ECHT stierf, dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

 1. Voor onze zonden, naar de Schriften

Zie vorige blog => als je gelooft dat je toch iets moet doen – al is het maar heel klein, bijvoorbeeld “Jezus accepteren” – om gered te worden, dan geloof je God dus niet op Zijn WOORD. Daarmee maak je Zijn reddingswerk dus afhankelijk van jouw keuze en dus zinloos!

 1. Hij werd begraven

Ook hier zal jou ongetwijfeld de woordkeuze opvallen: HIJ werd begraven, en niet slechts Zijn lichaam!

Lees nogmaals Genesis 2:7 om te zien hoe menselijk leven ontstaat. Dood is het omgekeerde van leven. Simpel toch? Was het Zijn lichaam dat werd begraven, terwijl Zijn geest “op een andere manier leefde”? Volstrekt niet!

Gedurende 3 dagen waren zijn lichaam en geest uit elkaar, dus bestond Hij simpelweg niet! Waarom niet? Er was geen ziel (= bewustzijn), dus was Hij er niet.

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat alleen het lichaam van Jezus Christus begraven werd dan geloof je niet echt dat Hij Zelf begraven werd, dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

 1. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften

Wees ten eerste hier heel bewust van wat er staat geschreven: HIJ werd opgewekt! Niet Zijn lichaam, of Zijn geest, maar Hij Zelf. Dit gaat dus weer om de ziel, Zijn bewustzijn!

Omdat Hij werd opgewekt in Nieuw Leven, dat de dood voorgoed achter zich heeft gelaten, kreeg Hij een daartoe aangepast lichaam. Het is een lichaam van vlees en beenderen (Lukas 24:39), waar geen bloed meer doorheen stroomt, maar (volheid van) geest!

Vergeet niet dat de ziel van het vergankelijk vlees in het bloed zit (Leviticus 17:11, 14)! In een verheerlijkt, onvergankelijk lichaam, dat tot nu toe alleen Christus Jezus heeft aangedaan, is de ziel verankerd in geest die in overvloed, in volheid, door het lichaam stroomt!

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat Zijn alleen lichaam en/of geest werd opgewekt uit de doden, dan kun je ook onmogelijk echt geloven dat HIJ Zelf werd opgewekt uit de doden (omdat Hij Zelf dus 3 dagen lang niet bestond!), dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

Ten tweede vloeit het feit, dat Christus Jezus werd opgewekt op de 3e dag naar de Schriften, met grote kracht voort uit de eerdergenoemde aspecten 1. t/m 3.!

Immers, nogmaals de opmerking: eerst moet een zaadje ECHT sterven voordat het nieuw Leven kan voortbrengen.

he-has-risen 05

Alleen indien Hij echt dood is geweest kan Hij opgewekt zijn in volkomen nieuwheid van LEVEN! En laat dát nou precies op die wijze hebben plaatsgevonden … woww! In Christus Jezus heeft Dé God Nieuw LEVEN aan het licht gebracht, Leven dat de dood voorgoed achter zich gelaten heeft… volkomen onsterfelijk! Nooit meer last van dood, bederf, ziekte, zwakte, etc, maar ongelimiteerde kracht en heerlijkheid!

Als je (zelfs onbewust) de vorige aspecten 1. t/m 3. niet echt gelooft dan kun je ook onmogelijk echt geloven dat HIJ daadwerkelijk is opgestaan uit de doden, dus geloof je God niet op Zijn WOORD!

Meer hierover kun je doornemen in artikel 010 op http://revago.net/?page_id=197 =>
“Wanneer is iemand een ware gelovige?”

Hij is de Eerste Die Levend is gemaakt, en de hele mensheid zal volgen in een vooraf bepaalde volgorde – 1Korinthiërs 15:22-24 =>

Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.
Maar ieder in de eigen klasse:
– Eersteling is Christus,
– daarna die van de Christus zijn bij Zijn aanwezigheid,
– daarna de voleinding [waarbij de rest zal volgen], …

Wat een schitterend vooruitzicht voor de hele mensheid… Hopelijk snap je dat ik bijna niet kan wachten!! 😀

DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE (1 van 2)

Jesus savior of the world 01

Deze dagen wordt Pasen herdacht door het Christendom.
Op Goede Vrijdag wordt herdacht dat Jezus Christus stierf aan het kruis.
Dit feit is een belangrijk onderdeel van de essentie van het evangelie (= goed bericht).

Wat IS dan de essentie – het fundament – van het evangelie?
Dat kun je vinden in 1Korinthiërs 15:1-4 waar staat geschreven: 

En nu, broeders, maak ik het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie aanvaard hebben, waarin jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, indien jullie vasthouden aan het woord dat ik jullie evangeliseer, behalve als jullie zonder reden geloven.

Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften, …

Laten we de componenten hiervan op een rijtje zetten:

 1. Christus stierf,
 2. Voor onze zonden, naar de Schriften,
 3. Hij werd begraven,
 4. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften.

Als je deze essentie gelooft, dan ben je een gelovige naar de definitie van Gods Woord.

Omdat deze boodschap eigenlijk simpel is maar ook zo essentieel heeft satan niet stilgezeten: hij heeft vóór ELK van deze 4 criteria één of meerdere valstrikken (valse, misleidende leringen) geplaatst zodat je erover ZAL struikelen als je Gods Woord niet serieus neemt en écht onderzoekt!

Meer hierover kun je doornemen in artikel 010 op http://revago.net/?page_id=197 =>
“Wanneer is iemand een ware gelovige?”

Voor nu beperk ik me tot een belangrijke passage in 1Korinthiërs 1:23 =>
Maar wij verkondigen Christus gekruisigd; voor de Joden een schandaal en voor de natiën een dwaasheid, …

(De Joden waren de religieuze mensen in die dagen.)

Is dát niet interessant? Waarom zou het kruis voor de Joden een schandaal zijn? Hadden ze hun lesje dan niet geleerd nadat Jezus bleek te zijn opgestaan uit de doden?

Guess what? Ook vandaag de dag is het kruis van Christus een schandaal (valstrik, struikelblok) voor religieuze mensen.

Weet je waarom? Vanwege de 100% COMPLEETHEID van het kruis!

Deze compleetheid is een schandaal, een valstrik, voor alle mensen die menen ZELF iets te moeten bijdragen aan hun redding (bijvoorbeeld “Jezus accepteren”!!), terwijl in feite het kruis voor 100% de redding van de wereld heeft bewerkstelligd. Dát is wat “Het is VOL-bracht” werkelijk betekent!

Religieuze mensen kunnen het maar niet verdragen dat ze ECHT NIETS meer hoeven te doen! Waarom ze het niet kunnen verdragen? Vanwege de trots in de schuilhoeken van hun hart waardoor ze toch stiekem willen meedelen in de eer van hun redding.

Daarom laat Gods Woord met nadruk zien dat het GOD is Die alles doet en bewerkt naar de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11). En 1Korinthiërs 1:29 zegt toch duidelijk: “zodat geen enkel vlees zou roemen voor God”. Hoe helder wil je het hebben? 😉

Maar Jezus Christus heeft ALLES al gedaan aan het kruis, dat TEGELIJK het dieptepunt van de zonde door de wereld EN het hoogtepunt van Gods liefde voor de wereld vertegenwoordigt – dé essentie van Gods schitterende Plan! 😀