Wie is Dé Baas? – deel 1 van 2

drie of een 02

“God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest…”

Zo heeft iedereen het geleerd… iedereen die ook maar een beetje Christendom heeft meegekregen, zowel van huis uit of van school uit.

Als er een machtig systeem is, dan is het religie wel. Een systeem dat ook zo krachtig is, dat het een diepe invloed heeft op bijna de gehele wereldbevolking! En de vaak trieste gevolgen daarvan kunnen we praktisch dagelijks volgen via de media, nietwaar?

Het onderwijs over de Drie-eenheid – want daar gaat het hier over – heeft een fundamentele plek in de geloofsvisie van het Christendom. Dit is al zo sinds het ontstaan van de Katholieke Kerk toen dit onderwijs is geïntroduceerd tijdens de eerste concilie van Nicea in het jaar 325 AD.

In het algemeen zijn er binnen het Christendom 2 visies op “de manier waarop God Zich manifesteert”:

  1. Er is één Persoon, God, Die Zich manifesteert in drie verschillende Vormen: Vader, Zoon en Heilige Geest”.
  2. Er zijn drie verschillende Personen – Vader, Zoon en Heilige Geest – Die samen “God” vormen.

Uiteraard is ook bekend hoe hardnekkig traditie is… helemaal als het zo oud is en tegelijk een zo fundamentele positie heeft in de gehele westerse wereld dankzij het Christendom!

Daarom is het van essentieel belang om ons te wenden tot het Woord van God, namelijk wat God Zelf zegt over Wie Hij is en wat Zijn Plan is met de hele schepping.
Aangezien God Zijn Woord zwart-op-wit aan ons heeft gegeven, is het zaak om erg goed te onderzoeken wat er precies staat geschreven. God serieus nemen en Hem geloven op Zijn Woord zijn aspecten van de houding die nodig is om dat Woord te kunnen onderzoeken.

Mogen we logisch denken bij het bestuderen van Gods Woord? Jazeker! Dat is juist de bedoeling, want zonder logisch en dus ook gestructureerd denken verzandt je al snel in een schemerwereld van menselijke wijs-, vaag- en mogelijkheden. Het is uitsluitend heilige Geest Die “de ogen van het verstand opent” om zaken te realiseren cq beseffen cq in te zien. En laat nou juist Dezelfde Geest werken langs de weg van… gezond verstand (2Timotheüs 1:7)!

Welnu, laten we dan met deze opgedane voorbereiding enkele passages doornemen uit Gods onfeilbare Woord om te zien of de eerdergenoemde visies daarop aansluiten.

1.
De Zoon van God kan niets doen zonder dat Hij het Zijn Vader ziet doen.

Johannes 5:19 =>
Dan antwoordde Jezus en zei tot hen: “Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, de Zoon is niet in staat iets uit Zichzelf te doen, indien Hij het niet de Vader ziet doen. Want wat Die ook zal doen, op gelijke wijze doet ook de Zoon deze dingen.”

2.
Het is de Vader – en niemand anders – Die het aan Zijn Zoon geeft om leven in Zichzelf te hebben.

Johannes 5:26 =>
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo geeft Hij ook aan de Zoon om leven in Zichzelf te hebben.

3.
De Zoon leeft door de Vader! De Zoon is gezonden door Zijn Vader!

Johannes 6:57 =>
Zoals de levende Vader Mij zendt, leef ook Ik door de Vader.

4.
De Vader is groter dan allen! Hij heeft de “schapen” aan de Zoon gegeven.

Johannes 10:29 =>
Mijn Vader, Die hen aan Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand is in staat hen uit de hand van de Vader te grissen.

5.
Als Zoon en Vader één Persoon zijn, dan behoren de leerlingen ook tot dezelfde Persoon! 😉
Of zijn de Vader en de Zoon tóch twee Personen, maar één in Geest en doelstelling? Dan klopt het weer, en geldt dat dus ook voor de leerlingen, nietwaar?

Johannes 17:22 =>
En Ik heb hen de heerlijkheid gegeven die U Mij heeft gegeven, opdat zij één zullen zijn zoals Wij één zijn, …

6.
Er is NIEMAND goed behalve GOD de Vader!

Mattheüs 19:17 =>
Hij nu zei tot hem: “Wat vraag jij Mij over het goede? Één is De Goede. Maar indien jij het leven in wil gaan, bewaar de voorschriften!”

Markus 10:18 =>
Jezus nu zei tot hem: “Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed, behalve Één: God.

Lukas 18:19 =>
En Jezus zei tot hem: “Waarom noem jij Mij goed? Niemand is goed, uitgezonderd God.”

7.
De Vader heeft Jezus geboden! Ja, je leest het goed: Jezus krijgt opdracht van Zijn Vader!

Johannes 12:49 =>
Want Ik spreek niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die Mij zendt, Hij heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zou zeggen en wat Ik zou spreken.

8.
God de Vader heeft Jezus gezonden!

Johannes 17:3 =>
Dit nu is het aionische* leven, dat zij U zullen kennen, de enig ware God, en Die U zendt: Jezus Christus.

9.
God de Vader is zowel de GOD als de VADER van Jezus Christus!

Johannes 20:17 =>
“Ga nu naar Mijn broeders en zeg tot hen: ‘Ik stijg op naar Mijn Vader en jullie Vader en Mijn God en jullie God.'”

Als je deze passages rustig doorneemt en op je laat inwerken, wat zeggen ze je? Wat is de rode draad die je steeds weer terug ziet komen?

Precies! Niet alleen is hier duidelijk sprake van twee verschillende Personen, maar duidelijk is ook te zien dat er maar Eén de Absoluut Soevereine Majesteit is: Dé God en Vader van onze Heer Jezus Christus!