Category Archives: ALLEN gered!

Breaking News waar je “U” tegen zegt!

Breaking News 01

Wist je dat God al Zijn schepselen redt door overweldigende liefde? Geen uitzonderingen! Je wist het nog niet? Dan weet je het nu!

Het fundament hiervoor was ongeveer 2000 jaar geleden gelegd – met succes! – door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En dit was de voorwaarde voor Zijn opstanding uit de doden, drie dagen later, met een lichaam dat de dood nooit meer zal meemaken!
Dit creëerde het FEIT van de redding, en de garantie dat ALLEN gered zullen worden!

Wist je dat God al Zijn schepselen met Zichzelf heeft verzoend door hen te veranderen van vijanden naar liefhebbers? Geen uitzonderingen! Je wist het nog niet? Dan weet je het nu!
Hoe doet Hij dat? Het fundament hiervoor was ongeveer 2000 jaar geleden gelegd – met succes! – door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En dit was de voorwaarde voor Zijn opstanding uit de doden, drie dagen later, voor altijd Levend!

Cross 02

Dit maakt Jezus Christus de Redder van de wereld, en Heer (= Eigenaar) van allen; bovendien wordt God, Zijn Vader, hierdoor geëerd!

Het volledige proces was al vanaf het begin gepland door God, en wordt uitgevoerd in diverse stadia. Nieuwsflash: Gods Masterplan is exact op schema!

Hopelijk begin je je een beetje te realiseren wat een prachtige, geweldige en glorieuze toekomst in het verschiet ligt voor jou… en voor de HELE schepping!

Hopelijk begin je je een beetje te realiseren dat dit alles NIET ons werk is (of kán zijn), maar voor 100% GODS WERK!

Jezus Christus kwam om ZONDAREN te redden; dat is dus iedereen! En… het lukte Hem!

Hoezo? Door Zijn dood nam Hij ALLE zonden van de wereld met Zich mee, van zowel verleden, heden als toekomst, en stond na drie dagen op uit de doden, ZONDER een enkele zonde, in een volledig nieuwe schepping!

Hij was de Eerste… en Zijn opstanding is de garantie dat de rest van de schepping uiteindelijk ZAL volgen!

De richting van de Wet

road_block 01

Dit is de weg van de Wet, die leidt tot Gods gerechtigheid…uuhhmmm… ONMOGELIJK voor mensen!

Helaas wordt wet (= werken) door alle religiën gepropageerd. Deze specifieke wet wordt vooral door het Christendom met al haar stromingen – openlijk of verborgen – verkondigd! Diverse stromingen beweren openlijk dat de wet reeds vervuld is, maar via een achterdeur wordt het tóch verkondigd… triest!

De ENIGE weg die tot Gods gerechtigheid leidt is het geloof VAN Jezus Christus!

Maar nu is, los van wet, rechtvaardigheid van God onthuld, (getuigenis gegeven wordend onder de wet en de profeten,) rechtvaardigheid van God nu door het geloof van Jezus Christus, tot in allen, en op allen die geloven, want er is geen onderscheid.
– Romeinen 3:21-22

En wat denk je? Het gebeurde al ± 2000 jaar geleden! De enige weg die tot Gods gerechtigheid is dus een FEIT dat door Jezus Christus is GEREALISEERD voor alle mensen. Niemand kan daar iets aan toevoegen of wegnemen!

En nu? Nu is Dé levende God precies op schema met Zijn ontzagwekkende Plan om uiteindelijk IEDEREEN te rechtvaardigen en te verzoenen! Hoe? Door middel van geloof dat Hij schenkt aan Zijn schepselen – ieder op hun beurt – zodat allen in dat eerdergenoemde FEIT geloven, elk op hun eigen tijd!

DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE (2 van 2)

he-has-risen 03

In de vorige blog ben ik vooral ingegaan op aspect 2. hierna: “voor onze zonden, naar de Schriften”.

Daarom ga ik in deze blog nader in op de opstanding van Christus Jezus, en wel in het licht van de 3 andere aspecten.

Maar eerst herhaal ik hieronder de zo belangrijke essentie van het evangelie. Dat kun je dus vinden in 1Korinthiërs 15:1-4 waar staat geschreven:

En nu, broeders, maak ik het evangelie bekend dat ik jullie evangeliseer, dat jullie aanvaard hebben, waarin jullie ook staan, door welk jullie ook worden gered, indien jullie vasthouden aan het woord dat ik jullie evangeliseer, behalve als jullie zonder reden geloven.

Want ik geef door aan jullie ten eerste wat ook ik aanvaardde: dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, en dat Hij werd begraven en dat Hij werd opgewekt op de derde dag, naar de Schriften, …

De componenten hiervan tref je nogmaals op een rijtje aan:

 1. Christus stierf,
 2. Voor onze zonden, naar de Schriften,
 3. Hij werd begraven,
 4. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften.

Als je deze essentie gelooft, dwz ALLE 4 componenten, dan ben je een gelovige naar de definitie van Gods Woord. Dan geloof je namelijk GOD op Zijn WOORD.

Omdat deze boodschap eigenlijk simpel is maar ook zo essentieel heeft satan niet stilgezeten: hij heeft vóór ELK van deze 4 criteria één of meerdere valstrikken (valse, misleidende leringen) geplaatst zodat je erover ZAL struikelen als je Gods Woord niet serieus neemt en onderzoekt!

 1. Christus stierf

Ten eerste: HIJ stierf ECHT!

Als je gelooft dat alleen Zijn lichaam stierf maar Hij (kennelijk Zijn geest) actief was, en “diverse dingen deed” in de 3 dagen dat Hij dood was, dan geloof je God dus niet op Zijn WOORD.

Dit is de leer van de onsterfelijke ziel, en is zo oud als de Hof van Eden, zoals Genesis 3:4 laat zien: “En de slang zegt tot de vrouw: “Jullie zullen niet sterven om te sterven, …”.

Maar Gods Woord Zegt dat dood = dood (bijvoorbeeld Prediker 9:5, 10).

Waarom is het zo enorm belangrijk om dat te realiseren en te geloven? Omdat het een groot principe is in Gods Plan dat Hij laat zien in ons dagelijks leven: een zaadje moet eerst sterven voordat het nieuw Leven kan voortbrengen!
Dus: als Jezus niet écht gestorven is, dan is Hij ook niet écht opgestaan in nieuw Leven!

Ten tweede stierf Jezus omdat Hij mens was.

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat Jezus “de tweede Persoon van de Drie-enige God” is dan is Hij niet echt mens, en kan Hij dus ook niet ECHT gestorven zijn!

Er bestaat in Gods Woord – en dus in werkelijkheid – niet zoiets als “een Drie-eenheid”.

Bestaat niet! Wat dan wel?
Want er is één God en één Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus, …1Timotheüs 2:5.

Zie je dat? Christus Jezus is nog steeds Mens!

Nogmaals, als je dus gelooft in de leer van “de Drie-eenheid” dan geloof je niet dat Christus ECHT stierf, dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

 1. Voor onze zonden, naar de Schriften

Zie vorige blog => als je gelooft dat je toch iets moet doen – al is het maar heel klein, bijvoorbeeld “Jezus accepteren” – om gered te worden, dan geloof je God dus niet op Zijn WOORD. Daarmee maak je Zijn reddingswerk dus afhankelijk van jouw keuze en dus zinloos!

 1. Hij werd begraven

Ook hier zal jou ongetwijfeld de woordkeuze opvallen: HIJ werd begraven, en niet slechts Zijn lichaam!

Lees nogmaals Genesis 2:7 om te zien hoe menselijk leven ontstaat. Dood is het omgekeerde van leven. Simpel toch? Was het Zijn lichaam dat werd begraven, terwijl Zijn geest “op een andere manier leefde”? Volstrekt niet!

Gedurende 3 dagen waren zijn lichaam en geest uit elkaar, dus bestond Hij simpelweg niet! Waarom niet? Er was geen ziel (= bewustzijn), dus was Hij er niet.

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat alleen het lichaam van Jezus Christus begraven werd dan geloof je niet echt dat Hij Zelf begraven werd, dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

 1. Hij werd opgewekt op de 3e dag, naar de Schriften

Wees ten eerste hier heel bewust van wat er staat geschreven: HIJ werd opgewekt! Niet Zijn lichaam, of Zijn geest, maar Hij Zelf. Dit gaat dus weer om de ziel, Zijn bewustzijn!

Omdat Hij werd opgewekt in Nieuw Leven, dat de dood voorgoed achter zich heeft gelaten, kreeg Hij een daartoe aangepast lichaam. Het is een lichaam van vlees en beenderen (Lukas 24:39), waar geen bloed meer doorheen stroomt, maar (volheid van) geest!

Vergeet niet dat de ziel van het vergankelijk vlees in het bloed zit (Leviticus 17:11, 14)! In een verheerlijkt, onvergankelijk lichaam, dat tot nu toe alleen Christus Jezus heeft aangedaan, is de ziel verankerd in geest die in overvloed, in volheid, door het lichaam stroomt!

Let svp op: als je (zelfs onbewust) gelooft dat Zijn alleen lichaam en/of geest werd opgewekt uit de doden, dan kun je ook onmogelijk echt geloven dat HIJ Zelf werd opgewekt uit de doden (omdat Hij Zelf dus 3 dagen lang niet bestond!), dus geloof je God niet op Zijn WOORD.

Ten tweede vloeit het feit, dat Christus Jezus werd opgewekt op de 3e dag naar de Schriften, met grote kracht voort uit de eerdergenoemde aspecten 1. t/m 3.!

Immers, nogmaals de opmerking: eerst moet een zaadje ECHT sterven voordat het nieuw Leven kan voortbrengen.

he-has-risen 05

Alleen indien Hij echt dood is geweest kan Hij opgewekt zijn in volkomen nieuwheid van LEVEN! En laat dát nou precies op die wijze hebben plaatsgevonden … woww! In Christus Jezus heeft Dé God Nieuw LEVEN aan het licht gebracht, Leven dat de dood voorgoed achter zich gelaten heeft… volkomen onsterfelijk! Nooit meer last van dood, bederf, ziekte, zwakte, etc, maar ongelimiteerde kracht en heerlijkheid!

Als je (zelfs onbewust) de vorige aspecten 1. t/m 3. niet echt gelooft dan kun je ook onmogelijk echt geloven dat HIJ daadwerkelijk is opgestaan uit de doden, dus geloof je God niet op Zijn WOORD!

Meer hierover kun je doornemen in artikel 010 op http://revago.net/?page_id=197 =>
“Wanneer is iemand een ware gelovige?”

Hij is de Eerste Die Levend is gemaakt, en de hele mensheid zal volgen in een vooraf bepaalde volgorde – 1Korinthiërs 15:22-24 =>

Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.
Maar ieder in de eigen klasse:
– Eersteling is Christus,
– daarna die van de Christus zijn bij Zijn aanwezigheid,
– daarna de voleinding [waarbij de rest zal volgen], …

Wat een schitterend vooruitzicht voor de hele mensheid… Hopelijk snap je dat ik bijna niet kan wachten!! 😀

DE GOD VAN RELIGIE => goed in verschijning, slecht in werkelijkheid!

wolf-in-sheeps-clothing 02

“… de vijand minachtte JAHWEH en een verdorven volk lasterde Uw Naam.” – Psalm 74:18

Heb je er ooit aan gedacht waarom Jezus tegen de religieuze leiders (Farizeeën, Schriftgeleerden) zei dat ze lijken op witgekalkte graven? Waarom specifiek die woorden?

Mattheüs 23:27 =>
“Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, hypocrieten! Want jullie lijken op graven, die witgekalkt zijn, die aan de buitenkant zeker mooi schijnen, maar ze zijn volgepropt met beenderen van doden en met alle onreinheid.”

Deze uitdrukking belichaamt de natuur van hypocrisie op prachtige wijze! De buitenkant ZIET er wit en mooi uit maar de binnenkant is vol met dode en verrotte beenderen!

BUITENKANT? Hoe alles eruit ziet en overkomt bij anderen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De aanbiddingsdienst, met haar mooie stemmen en muziek,
 • De prachtige versiering van het kerkgebouw, zowel buiten als het interieur,
 • De “godvrezende” trillende stem van de spreker, die toegewijd en geestelijk klinkt,
 • De moderne apparatuur die wordt gebruikt in kerken voor zang en prediking,
 • De sociale contacten en het “horen bij de groep”,
 • Zelfs het onderwijs dat op het eerste gezicht rechtvaardig overkomt.

Al deze zaken zijn erg aantrekkelijk voor de ziel (= zintuiglijke waarneming); ze creëren dus zielse mensen, die het tegendeel zijn van geestelijke mensen (1Korinthiërs 2:14)! Vergeet niet dat God alleen met de geest (= het hart) rekening houdt, en niet met de ziel.

BINNENKANT? Hoe de mensen écht van binnen denken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een ziek en verwrongen beeld van Wie God werkelijk is,
 • Er niet écht op vertrouwen dat Jezus werkelijk succesvol was aan het kruis op Golgotha en werkelijk ALLES VOLBRACHT heeft,
 • Niet erkennen dat God daadwerkelijk absoluut soeverein is, waardoor gedacht wordt dat mensen een “vrije” wil hebben,
 • Niet geloven dat Gods liefde ECHT onvoorwaardelijk is, en daardoor Zijn liefde kleineren,
 • God niet vertrouwen OP ZIJN WOORD, en daardoor afgaan op “geestelijke ervaringen”.

Wie denk je dat er wordt bedoeld met de zin in 2Timotheüs 3:5 =>
… een vorm van toewijding hebbend, maar de kracht ervan ontkennend …”?

Wereldse, seculiere mensen – die niets van God weten, en er niet mee bezig zijn – tonen ook geen toewijding. Wie zijn dan wél met “toewijding” bezig? Precies, religieuze mensen!

Lees svp de rest in 2Timotheüs 3:1-9. Het is geen prettig plaatje!

Wij, mensen, kunnen de binnenkant van een persoon niet zien, maar we kunnen zeker diens ONDERWIJS en de TOEPASSING DAARVAN onderzoeken!
Hoe? Op basis van Gods Woord welke altijd de waarheid bevat én consistent is!

Hieronder volgen enkele voorbeelden van onderwijs dat correct lijkt (1. = witgekalkte buitenkant), maar in werkelijkheid verdorven is (2. = dode en verrotte beenderen binnen).

 1. God zegt leert mensen om hun vijanden lief te hebben en goed te doen aan degenen die hen haten (Lukas 6:27);
 2. Terwijl hij zijn vijanden voor altijd zal pijnigen!
 1. God zegt “Wees niet overwonnen door het kwaad, maar wees het kwade overwinnend door het goede!” (Romeinen 12:21);
 2. Terwijl hij zelf het kwade NIET overwint door het goede! Immers, hij stuurt zijn vijanden naar de eindeloze pijniging in de hel…
 1. God instrueert mensen om anderen 70 x 7 keren te vergeven (Mattheüs 18:22);
 2. Terwijl hij het grootste deel van zijn schepping niet-vergeven achterlaat!
 1. God zegt ons dat de liefde nooit faalt (1Korinthiërs 13:8);
 2. Terwijl zijn liefde faalt om de meerderheid van zijn schepping terug te winnen!
 1. God toont Zijn liefde voor ons doordat Christus – terwijl wij nog zondaren (= vijanden) waren – voor ons stierf (Romeinen 5:8);
 2. Terwijl god kennelijk onze zonden (ook achteraf) toch tegen ons gebruikt!
 1. God zegt dat Hij de Redder is van alle mensen (1Timotheüs 4:10);
 2. En vervolgens redt hij NIET alle mensen!
 1. God zegt dat het loon van de zonde is de DOOD (Romeinen 6:23); dood is altijd onbewust;
 2. Terwijl hij “dat loon” kennelijk verandert in eindeloze BEWUSTE pijniging!
 1. God zegt dat Christus de betaling voor de zonde heeft gedaan (1Korinthiërs 7:23) en deze betaling heeft Hij gedaan met de DOOD (Johannes 19:30);
 2. Terwijl dezelfde god achteraf de betaling voor de zonde verandert in eindeloze BEWUSTE pijniging!
 1. God zegt dat Hij ALLES in ALLEN zal zijn (1Korinthiërs 15:28);
 2. Terwijl hij kennelijk ALLES in slechts ENKELEN zal zijn!
 1. God zal hoe dan ook alles terug verzoenen met Zichzelf (Kolossenzen 1:20);
 2. Terwijl hij kennelijk het grootste deel van zijn schepping niet-verzoend achterlaat!

Er is iets grondig verkeerd aan de god van religie => hij is INCONSISTENT en doet dus iets anders dan wat hij zegt. Dat is dus een hypocriet! En weet je wat nou zo typisch is? Mensen imiteren hun god! Deze god is NIET de ware GOD, dus is hij een afgod.

En geen wonder! Want de satan zelf wordt omgevormd in een boodschapper van licht!
Het is dan ook geen groot ding als ook zijn dienaren omgevormd worden als dienaren van gerechtigheid, van wie het einde zal zijn naar hun werken. – 2Korinthiërs 11:14-15

De WARE God, daarentegen, is ALTIJD consistent! Hij doet precies wat Hij zegt (in Zijn Woord) en dus kun je op Hem rekenen! Mensen die Hem kennen zoals Hij werkelijk is, zullen dus HEM imiteren en in Hem groeien.

EINDELOZE PIJNIGING? EINDELOZE VERVLOEKING? EINDELOZE HEL?

love never fails 04

 • Hoe kan een almachtige, alwetende, en allen-liefhebbende GOD miljarden mensen bedenken, ontwerpen en creëren terwijl Hij weet dat de meesten van hen zullen worden gepijnigd zonder einde in de hel?
 • Is de kracht van onze zgn. “vrije wil”, om onszelf te verdoemen, groter dan de kracht van Gods vrije wil om ons te redden, Zijn eigendom? “Alle zielen zijn van Mij”, zegt God (Ezechiël 18:4).
  Indien dit waar zou zijn, wie lijdt dan het meeste in die eindeloze pijniging? De mens? Of God, Die liefde is (1Johannes 4:8, 16) en dus van de mens houdt?
 • Hoe kan Christus groter zijn dan Adam als Adam de macht heeft om meer mensen te verdoemen dan Jezus heeft om mensen te redden?

Johannes de Doper zei over Jezus:
“Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”Johannes 1:29
Let wel, hij zei “wereld” en hij zei ook “wegneemt”!
Is het waar of niet?

Jezus Zelf zei:
“En Ik, als Ik verhoogd zal zijn van de aarde, zal allen tot Mij trekken.”Johannes 12:32
Let wel, Hij zei “verhoogd zal zijn van de aarde”, wat reeds bijna 2000 jaar geleden plaatsvond, en Hij zei ook “allen”!
Is dát waar of niet?

love never fails 05

Wil je meer weten over dit intrigerend onderwerp, dat de wereld al eeuwen lang massaal terroriseert via de akelige religie van het Christendom?
Download en lees het boek “Hoop voorbij de hel” op de betreffende site.

Het zal je helpen in je tocht naar de ontdekking en realisatie dat GODS LIEFDE ECHT NOOIT FAALT (1Korinthiërs 13:8)!
Hoe groot de haat ook is, Gods liefde overwint uiteindelijk altijd!

En als je tóch bezig bent, dan kun je meteen enkele korte (intro) video’s van de schrijver, Gerry Beauchemin, bekijken.

Dé Chef-Kok

Chef at work 04

De laatste tijd zijn kook- en bakprogramma’s erg populair op TV.

Daarin zie je regelmatig momenten waarin de chef-kok een maaltijd bereidt, met zoveel aandacht, zorg en liefde voor elk detail op het bord. Het moet er perfect uitzien!

Ook zie je die aandacht, zorg en liefde voor elk detail duidelijk bij het klaarmaken van desserts waarbij echte kunststukjes worden afgeleverd!

Stel nu dat een klant of een concurrent deze met liefde bereide maaltijd of het prachtige dessert achteloos zou wegsmijten in een vuilnisbak…

Hoe zou de chef zich voelen? Alsof een deel van hem zelf wordt weg gekieperd en verloren gaat!

Zou de chef dit zelf ooit doen? Dacht het effe niet, behalve als er een paar steekjes los zouden zitten bij hem! Dat is namelijk zonde, want het mooie doel van de maaltijd – om van te genieten – is dan gemist! 😉

Chef at work 05

Hoeveel te meer God, dé Pottenbakker, Die – via Zijn Zoon Christus Jezus – hét voorbeeld is van ware Liefde (1Johannes 4:8 en 16)!

Snap je nu dat ik me afvraag hoeveel steekjes er los zitten bij de Christelijke god die een groot deel van de werken van zijn hand verloren laat gaan? 😉

De ware, levende GOD heeft elk van Zijn schepselen met nog véél meer aandacht, zorg en liefde bedacht, ontworpen en gemaakt. Zijn geniale Plan van opvoeding en toebereiding (Romeinen 9:21) ligt helemaal op schema. Zou Hij er ook maar iets van verloren laten gaan (Psalm 138:8)? Dacht het effe niet!

Eerst sterfelijkheid, daarna LEVENDMAKING!

Hopelijk is bij jullie bekend, en snappen én accepteren jullie dit: we zijn allemaal aan het sterven. Waarom? Omdat we leven in een sterfelijk lichaam! Sterven is in feite het proces vanaf onze geboorte tot onze daadwerkelijke dood… jazeker!

Feit: er is een verband tussen dood en zonde.
Wat staat hierover geschreven?

 … net zoals door één mens de zonde de wereld is binnen gekomen, en door de zonde de dood, zo ging de dood door in alle mensen, waarop allen zondigden; – Romeinen 5:12

De steek, nu, van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet – 1Korinthiërs 15:56

We vinden het de normaalste zaak om regelmatig ons lichaam te reinigen – denk aan zeep en tandpasta – en producten als deodorant en parfum te gebruiken. Daarnaast is het normaal om ons lichaam te onderhouden door te bewegen en aan sport te doen.

Soap 01toothpaste & brush 01

Echter, dit zijn allemaal zaken die nu nog bittere noodzaak zijn om dit sterfelijk, vernederd, bederfelijk, aan verval onderhevig lichaam nog een beetje te kunnen onderhouden.

Deodorant 01Perfume 02

We zijn dus zo gewend aan dit soort “leven” – dus feitelijk sterven – dat we ons kennelijk geen enkele voorstelling kunnen maken van ECHT Leven!

Maar… er komt een moment dat mensen daadwerkelijk LEVEND gemaakt zullen worden. Dat wil zeggen: leven dat de dood voorgoed achter zich heeft gelaten, leven met hoofdletters L-E-V-E-N-!

Hoezo? Wanneer het echte LEVEN begint zullen wij, mensen, een lichaam hebben:

–  waardoorheen geen bloed stroomt maar Geest, in onbeperkte volheid!

– dat zodanig barst van de energie dat we niets meer nodig hebben om het te onderhouden,

– dat kan stralen met de kracht van de helderste sterren, en feller dan de zon,

– dat niet beperkt kan worden, noch door tijd, noch door ruimte => we kunnen geografisch overal in het universum zijn waar we willen, op elk moment,

– dat voorgoed onsterfelijk is, waardoor we nooit meer kunnen zondigen!

Glory 04

Wat een contrast in ervaring zal DAT zijn! En dit alles heeft als doel om de veelkleurige wijsheid, de almacht, de heerlijkheid en – vooral – het liefdevolle hart van Dé GOD te demonstreren!

In dat lichaam zullen we ons – permanent – kunnen realiseren, maar ook aan anderen tonen, dat alles draait om HEM Die allen LEVEND maakt in Christus!

Iedereen komt uiteindelijk aan de beurt (1Korinthiërs 15:22), maar er is wel een bepaalde volgorde: Christus Jezus is al LEVEND, binnenkort volgen de gelovigen van deze tijd, vervolgens de gelovigen van de toekomende tijd, en veel later de rest van de hele schepping (hemels, aards, onderaards)!

… door de komst van onze Redder, Christus Jezus, Die inderdaad de dood afschaft, en onbederfelijk leven aan het licht brengt, door het evangelie – 2Timotheüs 1:10.

De laatste vijand wordt afgeschaft: de dood – 1Korinthiërs 15:26.

Het is Christus Jezus die de dood opheft, als laatste vijand, en dan is het voorgoed afgelopen met de zonde, voor allen! Nu nog toekomstmuziek, maar wel een keiharde waarheid…

Wat een verwachting, wat een voorpret voor diegenen die het nu reeds mogen geloven!

Bewijs!

We zullen NIET gered worden omdat we tot geloof komen, maar
we zullen geloof ontvangen (ieder op Zijn tijd) zodat we allen gered zullen worden!
Het is NOOIT ons werk maar Gods werk, zodat wij niet kunnen roemen! Efeziërs 2:8-9

OK, dus je wilt bewijzen?

Bewijs 02

1Timotheüs 4:10 =>
God is een Redder van ALLEN, in het bijzonder van gelovigen!
Gelovigen komen simpelweg eerder a/d beurt, juist om dienst te doen door de rest tot zegen te zijn.

Romeinen 5:18 =>
Zo dan, omdat het door één overtreding voor alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven.

1Korinthiërs 15:22 =>
Zoals in Adam ALLEN sterven [dus niemand uitgezonderd],
zo zullen in Christus ALLEN levend gemaakt worden [dus niemand uitgezonderd]!!
Prachtige vergelijking, toch? Wie had wiskunde weer uitgevonden?

Johannes 6:44 =>
NIEMAND kan tot Mij [Jezus] komen, BEHALVE als de Vader – die Mij zendt – hem trekt. En Ik zal hem opwekken in de laatste dag.

Johannes 12:32 =>
En wanneer Ik [Jezus] van de aarde verhoogd ben, zal Ik ALLEN tot Mij trekken.

Kolossenzen 1:20 =>
… en door Hem [Jezus] ALLES weer te verzoenen tot Hem [Vader] – vrede makende door het bloed van Zijn kruis – via Hem [Jezus], zowel op de aarde als in de hemelen.

Wowww!!! Het is mijn hoop dat je deze schitterende waarheid nog in dit leven op aarde zult ZIEN…
Zo niet, dan komt het later wel… echter, iedereen ZAL het uiteindelijk zien!