Category Archives: Gods structuur

De geschiedenis herhaalt zich => andere tijden, zelfde patroon… TOTDAT…!!

HISTORY REPEATS ITSELF 02

Hier is wat stof tot nadenken voor je:

In de menselijke geschiedenis is altijd hetzelfde patroon te zien: een MINDERHEID van waarheidsgelovigen wordt vervolgd door de gevestigde MEERDERHEID.

In de dagen van de profeten werden zij verworpen en vaak vermoord door… de religieuze gevestigde meerderheid!

In de dagen van Jezus op aarde werd Hij continue bekritiseerd, verworpen en uiteindelijk vermoord door…de religieuze gevestigde meerderheid!
In de dagen van Paulus werd hij regelmatig bekritiseerd en verworpen door…de religieuze gevestigde meerderheid! Uiteindelijk lukte het ze zelfs om hem terecht te laten stellen door de Romeinen.

In onze dagen is het niet anders. Er is een MINDERHEID van gelovigen die wordt vervolgd door de religieuze gevestigde MEERDERHEID – maar nu op een “sociaal subtiele en geaccepteerde” wijze.

Wie is vandaag de religieuze gevestigde meerderheid? Dat is vooral het Christendom met ruim 2 miljard volgelingen, en daarbinnen de zeer populaire en snelst groeiende Evangelische stroming – en hun leiders – met nu ruim 650 miljoen volgelingen. Hun “Jezus” is veel populairder dan de Beatles ooit waren, en dát in een tijdperk dat door God Zelf is ontworpen om boos te zijn en ook zo wordt genoemd (Galaten1:4).
Ooops… dan klopt er iets niet, denk ik dan. Sterker nog, iets stinkt hevig!

Tijden zijn veranderd, net zoals omstandigheden, maar de symptomen zijn dezelfde gebleven. Dat is de herkenbare geest die erachter zit, totdat… wat?
Het einde van dit tijdperk is dichtbij en zal een markering vormen die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van mensen. Dan zal God alles omkeren, en dan zal duidelijk worden wat waarheid was en wat leugen was. Alles verloopt volgens Zijn meesterlijk Plan! 😉

Wie een oor heeft, die luistert hopelijk…

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN

Commemoration of Brazilia's 50th anniversary

Weet je wel hoe soeverein Dé God eigenlijk is?

Wist je al dat God:

 • Alles heeft bedacht en ontworpen?
 • Alles heeft gecreëerd?
 • Alles bij elkaar houdt?
 • Alles regisseert en plaatst?

Alles betekent trouwens ALLES – van het universum en de allergrootste melkwegstelsels daarin tot de kleinste atomaire deeltjes die er bestaan! En het geldt uiteraard ook voor de tijd en alles wat daarmee samenhangt! En – het geldt ook voor alle leven dat er bestaat in het universum!

Over Hem staat het volgende geschreven:

Handelingen 17: 25 => Hij Zelf geeft aan allen:

 1. Leven,
 2. Adem, en
 3. Alles!

Handelingen 17: 28 => In Hem:

 1. Leven wij,
 2. Bewegen wij, en
 3. Bestaan wij!

Zie je die mooie structuur?

 1. Hij zelf geeft leven aan allen, daarom leven allen in Hem.
 2. Hij zelf geeft adem aan allen, daarom bewegen allen in Hem.
 3. Hij zelf geeft alles aan allen, daarom bestaan allen in Hem.

Gods sovereignty 01

Dit is een absoluut feit! Simpel toch? Elementaire feiten zijn dit… dus informatie van het niveau “babyvoeding”! Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. En het ZAL eens vanzelfsprekend zijn voor iedereen, by the way!

Daarbij mogen we ook weten dat God de tijd niet alleen heeft ontworpen en gemaakt, maar deze ook in één keer overziet, volledig onder controle heeft, en alles wat daarbinnen plaatsvindt reeds lang geleden bepaald heeft… ALLES! Voor IEDEREEN!

Kortom: net zoals het verleden “in beton gegoten” is en dus vaststaat, zo is IN FEITE ook de toekomst “in beton gegoten” en staat dus volledig vast (Jesaja 46:10)!

Weet je wat het mooie hiervan is, ALS je dit echt gelooft?

We leven in een relatieve wereld, en zijn relatieve wezens. Daardoor mogen we gewoon onszelf zijn, onszelf accepteren, en leven – plannen, ondernemen, etc – alsof het allemaal van ons afhangt.

En dit mogen we in alle rust en zekerheid doen! Waarom?

Nadat we “ons ding” hebben gepland, ondernomen, etc – indien de afloop nou geslaagd of mislukt is – mogen we namelijk ook altijd weten dat het niet anders had kunnen aflopen!

Bijkomend voordeel is tevens dat we weten dat God alles regisseert vanuit Zijn liefde, dus met het doel dat deze afloop het beste is voor ons, al zien we het grote plaatje nog niet!

Zoals ons leven loopt, zo MOET het lopen, tot in de kleinste bizarre details! Waarom? Omdat die afloop altijd het beste is voor ons.

Ronduit geweldig om ons dát te mogen realiseren!

Wie is Dé Baas? – deel 2 van 2

Bewustwording 02

“God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest…”

Zo heeft iedereen het geleerd… iedereen die ook maar een beetje Christendom heeft meegekregen, zowel van huis uit als van school uit.

Maar wat zegt Gods Woord over de juiste verhoudingen, zoals Hij, de Vader, dat heeft ontworpen?

A.
1Timotheüs 2:5 =>
Want er is één God en één Middelaar van God en van mensen: de Mens Christus Jezus, …

Het is nooit anders geweest! De Middelaar is toch niet Dezelfde als Dé God?

B.
1Korinthiërs 8:6 =>
… er is voor ons maar één God, de Vader, uit Wie het al is en wij in Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem.

Dit is de verhouding:
Dé God is Dé Bron van ALLES; alles is dus uit Hem!
De Zoon – het vleesgeworden Woord – is het Kanaal waardoorheen ALLES is geschapen en bestaat.

Peter Meye 20141004 - Reis door essentie Gods Plan 28

C.
Kolossenzen 1:15 =>
… Die het beeld is van God, de Onzichtbare, Eerstgeborene van heel de schepping.

Zie je hoe het werkt? Jezus is NIET Dé God, maar het Beeld van Dé God. Denk bijvoorbeeld aan een muntstuk met de afbeelding van een Koning. Is dat soms de Koning? Nee, het is zijn afbeelding!

Dáárom zei Hij tegen Filippus: “Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien” (Johannes 14:9).

Echter, sinds Zijn opstanding uit de doden mag Jezus als God worden geëerd, totdat Hij het Koninkrijk teruggeeft aan Zijn God en Vader (1Korinthiërs 15:24).
Waarom mag Jezus als God worden geëerd? Omdat het God de Vader Zelf is, Die Jezus heeft verhoogd en Hem dus de Naam boven alle naam heeft geschonken (Filippenzen 2:9)!

D.
2Korinthiërs 4:4 =>
… in wie de god van deze aion* het denken van de ongelovigen verblindt, zodat het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die beeld is van God, hen niet bestraalt.

Dit is nogmaals een bevestiging van het feit dat Jezus Christus niet God Zelf is, maar het Beeld van God.

Wie niet op de hoogte is van dit feit, kent het evangelie van de heerlijkheid van Christus ook niet omdat het denken van zo iemand wordt verblind door… de god van deze aion*! En dat is uiteraard satan.

* Een aion (Grieks) is een relatief lang tijdperk – met zowel een begin als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de 3e aion. Er volgen hierna nog 2 aionen waarin Jezus zal heersen.

E.
1Korinthiërs 11:3 =>
Maar ik wil dat jullie dit waarnemen: dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man is het hoofd van de vrouw, en God is het hoofd van Christus.

Wat??? Het stáát er gewoon keihard, helder en duidelijk!
GOD – is – het – Hoofd – van – Christus!

Neem svp de tijd… en laat dit tot je doordringen…

drie of een 01

Welnu, laat je niet verblinden en verbinden door de kracht van religie en traditie.

Denk zelf na, en… het mag! Sterker nog, het is – nogmaals, ten overvloede – heel goed om LOGISCH na te denken!

Hieronder volgt dus een LOGISCHE bonus voor jou:

Wat zegt Gods Woord over de bevruchting van Maria? Wie, o Wie, heeft haar bevrucht? Precies… Heilige Geest! Dat staat – héél logisch – geschreven in Lukas 1:35 =>
En antwoordend zei de boodschapper tot haar: “Heilige Geest zal op jou komen en kracht van de Hoogste zal jou overschaduwen. Daarom ook zal het heilige, dat verwerkt wordt, Zoon van God genoemd worden.

Nu stel ik je wederom de vraag: Wie is de Vader van Jezus?
Heeft Hij soms TWEE Vaders… God de Vader EN heilige Geest??? 😉

Natuurlijk niet! Zie je nou wat gebrek aan logica kan doen? Het creëert hersenspoeling en dus fantasie!
Maar als je logisch denkt, zul je al snel zien dat het begrip “Drie-eenheid” niet bestaat in Gods Woord en komt uit de koker van kerkelijke traditie. Gods Woord leert echter het volgende:

1.
Heilige Geest is de Vader Zelf in Zijn operationele kracht;

2.
Jezus is Gods eniggeboren Zoon die niets anders wilt dan doen wat de wil is van Zijn God en Vader. Dát is Zijn heerlijkheid!

Wie is Dé Baas? – deel 1 van 2

drie of een 02

“God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest…”

Zo heeft iedereen het geleerd… iedereen die ook maar een beetje Christendom heeft meegekregen, zowel van huis uit of van school uit.

Als er een machtig systeem is, dan is het religie wel. Een systeem dat ook zo krachtig is, dat het een diepe invloed heeft op bijna de gehele wereldbevolking! En de vaak trieste gevolgen daarvan kunnen we praktisch dagelijks volgen via de media, nietwaar?

Het onderwijs over de Drie-eenheid – want daar gaat het hier over – heeft een fundamentele plek in de geloofsvisie van het Christendom. Dit is al zo sinds het ontstaan van de Katholieke Kerk toen dit onderwijs is geïntroduceerd tijdens de eerste concilie van Nicea in het jaar 325 AD.

In het algemeen zijn er binnen het Christendom 2 visies op “de manier waarop God Zich manifesteert”:

 1. Er is één Persoon, God, Die Zich manifesteert in drie verschillende Vormen: Vader, Zoon en Heilige Geest”.
 2. Er zijn drie verschillende Personen – Vader, Zoon en Heilige Geest – Die samen “God” vormen.

Uiteraard is ook bekend hoe hardnekkig traditie is… helemaal als het zo oud is en tegelijk een zo fundamentele positie heeft in de gehele westerse wereld dankzij het Christendom!

Daarom is het van essentieel belang om ons te wenden tot het Woord van God, namelijk wat God Zelf zegt over Wie Hij is en wat Zijn Plan is met de hele schepping.
Aangezien God Zijn Woord zwart-op-wit aan ons heeft gegeven, is het zaak om erg goed te onderzoeken wat er precies staat geschreven. God serieus nemen en Hem geloven op Zijn Woord zijn aspecten van de houding die nodig is om dat Woord te kunnen onderzoeken.

Mogen we logisch denken bij het bestuderen van Gods Woord? Jazeker! Dat is juist de bedoeling, want zonder logisch en dus ook gestructureerd denken verzandt je al snel in een schemerwereld van menselijke wijs-, vaag- en mogelijkheden. Het is uitsluitend heilige Geest Die “de ogen van het verstand opent” om zaken te realiseren cq beseffen cq in te zien. En laat nou juist Dezelfde Geest werken langs de weg van… gezond verstand (2Timotheüs 1:7)!

Welnu, laten we dan met deze opgedane voorbereiding enkele passages doornemen uit Gods onfeilbare Woord om te zien of de eerdergenoemde visies daarop aansluiten.

1.
De Zoon van God kan niets doen zonder dat Hij het Zijn Vader ziet doen.

Johannes 5:19 =>
Dan antwoordde Jezus en zei tot hen: “Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, de Zoon is niet in staat iets uit Zichzelf te doen, indien Hij het niet de Vader ziet doen. Want wat Die ook zal doen, op gelijke wijze doet ook de Zoon deze dingen.”

2.
Het is de Vader – en niemand anders – Die het aan Zijn Zoon geeft om leven in Zichzelf te hebben.

Johannes 5:26 =>
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo geeft Hij ook aan de Zoon om leven in Zichzelf te hebben.

3.
De Zoon leeft door de Vader! De Zoon is gezonden door Zijn Vader!

Johannes 6:57 =>
Zoals de levende Vader Mij zendt, leef ook Ik door de Vader.

4.
De Vader is groter dan allen! Hij heeft de “schapen” aan de Zoon gegeven.

Johannes 10:29 =>
Mijn Vader, Die hen aan Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand is in staat hen uit de hand van de Vader te grissen.

5.
Als Zoon en Vader één Persoon zijn, dan behoren de leerlingen ook tot dezelfde Persoon! 😉
Of zijn de Vader en de Zoon tóch twee Personen, maar één in Geest en doelstelling? Dan klopt het weer, en geldt dat dus ook voor de leerlingen, nietwaar?

Johannes 17:22 =>
En Ik heb hen de heerlijkheid gegeven die U Mij heeft gegeven, opdat zij één zullen zijn zoals Wij één zijn, …

6.
Er is NIEMAND goed behalve GOD de Vader!

Mattheüs 19:17 =>
Hij nu zei tot hem: “Wat vraag jij Mij over het goede? Één is De Goede. Maar indien jij het leven in wil gaan, bewaar de voorschriften!”

Markus 10:18 =>
Jezus nu zei tot hem: “Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed, behalve Één: God.

Lukas 18:19 =>
En Jezus zei tot hem: “Waarom noem jij Mij goed? Niemand is goed, uitgezonderd God.”

7.
De Vader heeft Jezus geboden! Ja, je leest het goed: Jezus krijgt opdracht van Zijn Vader!

Johannes 12:49 =>
Want Ik spreek niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die Mij zendt, Hij heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zou zeggen en wat Ik zou spreken.

8.
God de Vader heeft Jezus gezonden!

Johannes 17:3 =>
Dit nu is het aionische* leven, dat zij U zullen kennen, de enig ware God, en Die U zendt: Jezus Christus.

9.
God de Vader is zowel de GOD als de VADER van Jezus Christus!

Johannes 20:17 =>
“Ga nu naar Mijn broeders en zeg tot hen: ‘Ik stijg op naar Mijn Vader en jullie Vader en Mijn God en jullie God.'”

Als je deze passages rustig doorneemt en op je laat inwerken, wat zeggen ze je? Wat is de rode draad die je steeds weer terug ziet komen?

Precies! Niet alleen is hier duidelijk sprake van twee verschillende Personen, maar duidelijk is ook te zien dat er maar Eén de Absoluut Soevereine Majesteit is: Dé God en Vader van onze Heer Jezus Christus!

Gods ontwerp – NIET te omzeilen!

KPN stopt met vrouwenquotum 01

Onlangs was er een interessant bericht in de NL-media te volgen:

“KPN heeft het vrouwenquotum losgelaten.”

Citaat media:
“KPN is stilletjes gestopt met het voortrekken van vrouwen voor hoge functies. Het voortrekken zou namelijk ten koste gaan van allochtone mannen in topfuncties.”

Ten eerste zien we hier een mooi voorbeeld van hoe mensen Gods ontwerp – m.b.t. het perfect bedachte verschil tussen mannen en vrouwen – eigenmachtig willen veranderen.

Dit is dus een voorbeeld van “God niet als GOD eren en danken”, zoals in Romeinen 1:21 mooi is verwoord. Men gaat er geforceerd vanuit dat mannen en vrouwen “gelijk zijn” in die zin dat ze onderling uitwisselbaar zijn voor wat betreft het invullen van elkaars rollen.
Maar het is biologisch simpel aangetoond dat mannen en vrouwen NIET gelijk zijn; sterker nog, ze hebben een heel verschillende hersensamenstelling! En hoewel praktisch iedereen op de hoogte is van dit feit, doet men toch alsof het er niet is!

Kijk maar naar het volgende citaat:
“Er is nog een reden dat KPN stopt met het vrouwenquotum: vrouwen zouden te weinig het verschil maken. “De leidinggevende vrouwen zijn ook vaak blank, tussen de 40 en 50 jaar en lijken in hun gedrag veel op leidinggevende mannen”, schrijft het bedrijf.”

Tja… nogal logisch! Dat is nou precies wat er gebeurt als je Gods ontwerp negeert.
Er zijn namelijk mannelijke en vrouwelijke rollen… écht waar! Nogmaals: er zijn rollen die voor mannen zijn bestemd en rollen die voor vrouwen zijn bestemd.

Gods Design 01

Weet je wat er gebeurt als dit ontwerp wordt genegeerd?
Vrouwen die structureel en gedurende langere tijd een mannelijke rol vervullen, gaan steeds meer als een man denken… en omgekeerd!
En… je snapt het hopelijk: gedrag begint bij het denkproces. Dus na de verandering van denken volgt het gedrag: vrouwen gaan zich steeds meer als mannen gedragen, en mannen als vrouwen!

Kijk nou eens om je heen – vooral in de westerse wereld – en zeg me wat je ziet… Is het niet duidelijk? Vooral in de afgelopen 20 jaar is het snel gegaan: steeds vrouwelijker wordende mannen en steeds mannelijker wordende vrouwen.

Citaat media:
“Het plan van KPN is op z’n zachtst gezegd niet lekker aangekomen. Een bekende vrouwelijke onderzoeker sloeg steil achterover. “Vrouwen en mannen in leiderschapsfuncties zijn juist heel verschillend. Vrouwen inspireren en verbinden meer. Bij mannen werkt dat anders. Jij doet wat voor mij, ik doe wat voor jou.””

Kijk, met betrekking tot de specifieke kwaliteiten van vrouwen (bijv. verbinden) en die van mannen (bijv. onderhandelen) klopt haar uitspraak wel. Dat is nou juist het eigene aan de vrouw en de man. Daarom vullen ze elkaar zo goed aan. Tja… ontwerp!
MAAR: zij glijdt genadeloos onderuit als ze stelt dat dit verschil nog steeds standhoudt BINNEN leiderschapsfuncties… nee! De denkprocessen van een vrouwelijke leider veranderen… ze worden steeds mannelijker, en het verschil is dan heel snel gereduceerd tot… niets.

Alles, maar dan ook ALLES, begint bij het kennen van Dé GOD die alles bedacht, ontworpen en gemaakt heeft. En als dát kwartje valt, dan word je stil… van puur ontzag voor de onbevattelijke grootheid van Zijn almacht! Eer en dank aan God zijn de volgende vanzelfsprekende stappen. Die houding is het juiste fundament om vervolgens het hoogste van God te zien: Zijn onvoorwaardelijke liefde en Vaderschap.
Alleen dán kunnen we op de juiste manier een visie opbouwen over de mens en over de wereld om ons heen. Nou, wat let je nog? 😉

GODS PERFECTE STRUCTUUR

balanced structure 03

Je was er niet bij toen Adam zondigde,
maar ook:
Je was er niet bij toen Jezus stierf voor de zonde van de wereld!

Je bent een zondaar vanwege wat Adam deed,
net zo:
Je bent gered vanwege wat Jezus Christus deed!

Je werd stervende door Adam,
maar ook:
Je werd levend gemaakt door Jezus Christus!

Al het GOEDE dat je doet in Adam kan jou NIET redden,
net zo:
Al het SLECHTE dat je doet in Christus kan jou NIET veroordelen!

Wat heb je dus gedaan en bereikt? NIETS!

Denk hier over na… en begrijp de wijsheid en wondere structuur van Dé God!

Alles mengen, of juist niet?

Vraag:
“Maar… Peter, Christenen tonen me veel passages in de Bijbel waar werken belangrijk zijn, waardoor zij genade lijken tegen te spreken. Wat te doen met die passages? ”

Antwoord:
Als je je keukenkast opendoet en ALLE ingrediënten gooit in een grote kom, misschien wat water erbij doet, het mengt, in een oven zet, en het “kookt”.

kitchen closet 02

Wat krijg je dan? EEN RAMP, toch? 😉

Op dezelfde wijze PASSEN Christenen het hele Woord van God op zichzelf TOE, en falen dus helaas om het Woord van de WAARHEID correct in te delen (2Timotheüs 2:15), wat een zeer belangrijke regel is om de Schrift te kunnen begrijpen!

Lees svp ook dit artikel (zie Artikelen in menu):
De hele Schrift: voor ons, niet over ons

Geen wonder dat er zoveel verwarring is in het Christendom!

Correct indelen = WAARHEID
Niet correct indelen = LEUGEN
Helemaal niet indelen = LEUGEN

In het huidige tijdperk is er slechts één evangelie (goed bericht) gericht aan ons, en dat is het evangelie wat Paulus bracht. De rest is ook erg goed om te bestuderen, maar we moeten beseffen dat het bestemd is voor een andere groep en een andere tijd; niet voor ons, en niet in dit tijdperk.