All posts by Peter

NUTTELOOSHEID

nutteloosheid 03

Het “nieuws” interesseert me meestal niet zo, maar soms is het wel heel erg amusant! 😉

Kijk eens naar dit bericht:

“Jos van Rey, de oud-VVD-wethouder die wordt verdacht van corruptie en belangenverstrengeling, wordt lid van een integriteitscommissie in Roermond.”

Hahahaha! Zeg me nou, is dat niet kostelijk?! Dit is toch geweldig “stand-up comedy” materiaal…?!

Wie kan dit nou verzinnen?
Zoiets kan alleen maar worden verzonnen door GOD, Dé Auteur van wereldgeschiedenis én wereldtoekomst! 😀

Als GOD geen humor heeft, dan heeft niemand humor!

In Romeinen 8:20 staat het volgende geschreven:

Want aan de nutteloosheid [= leegheid] was de schepping ondergeschikt geworden, niet vrijwillig, maar door Hem Die onderschikt, …

nutteloosheid 08

Wil je een geheimpje vernemen? OK dan maar:
Zonder dat men het weet, kreunt en zwoegt de hele schepping tezamen, omdat men ten diepste verlangt naar bevrijding!

Bevrijding waarvan? En tot welk doel is de schepping dan onderschikt?

Zodat dezelfde schepping bevrijd zal worden van de SLAVERNIJ VAN CORRUPTIE [= bederf] tot in de glorieuze vrijheid van de kinderen van God!Romeinen 8:21

Dát is Gods liefdevolle doelstelling met de hele schepping… Zijn schepping, Zijn eigendom!

En… denk je dat Dé enige, almachtige, soevereine GOD Zijn doelstellingen ALTIJD behaalt? Natuurlijk denk je dát! 😉

DE GOD VAN RELIGIE => goed in verschijning, slecht in werkelijkheid!

wolf-in-sheeps-clothing 02

“… de vijand minachtte JAHWEH en een verdorven volk lasterde Uw Naam.” – Psalm 74:18

Heb je er ooit aan gedacht waarom Jezus tegen de religieuze leiders (Farizeeën, Schriftgeleerden) zei dat ze lijken op witgekalkte graven? Waarom specifiek die woorden?

Mattheüs 23:27 =>
“Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, hypocrieten! Want jullie lijken op graven, die witgekalkt zijn, die aan de buitenkant zeker mooi schijnen, maar ze zijn volgepropt met beenderen van doden en met alle onreinheid.”

Deze uitdrukking belichaamt de natuur van hypocrisie op prachtige wijze! De buitenkant ZIET er wit en mooi uit maar de binnenkant is vol met dode en verrotte beenderen!

BUITENKANT? Hoe alles eruit ziet en overkomt bij anderen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De aanbiddingsdienst, met haar mooie stemmen en muziek,
 • De prachtige versiering van het kerkgebouw, zowel buiten als het interieur,
 • De “godvrezende” trillende stem van de spreker, die toegewijd en geestelijk klinkt,
 • De moderne apparatuur die wordt gebruikt in kerken voor zang en prediking,
 • De sociale contacten en het “horen bij de groep”,
 • Zelfs het onderwijs dat op het eerste gezicht rechtvaardig overkomt.

Al deze zaken zijn erg aantrekkelijk voor de ziel (= zintuiglijke waarneming); ze creëren dus zielse mensen, die het tegendeel zijn van geestelijke mensen (1Korinthiërs 2:14)! Vergeet niet dat God alleen met de geest (= het hart) rekening houdt, en niet met de ziel.

BINNENKANT? Hoe de mensen écht van binnen denken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een ziek en verwrongen beeld van Wie God werkelijk is,
 • Er niet écht op vertrouwen dat Jezus werkelijk succesvol was aan het kruis op Golgotha en werkelijk ALLES VOLBRACHT heeft,
 • Niet erkennen dat God daadwerkelijk absoluut soeverein is, waardoor gedacht wordt dat mensen een “vrije” wil hebben,
 • Niet geloven dat Gods liefde ECHT onvoorwaardelijk is, en daardoor Zijn liefde kleineren,
 • God niet vertrouwen OP ZIJN WOORD, en daardoor afgaan op “geestelijke ervaringen”.

Wie denk je dat er wordt bedoeld met de zin in 2Timotheüs 3:5 =>
… een vorm van toewijding hebbend, maar de kracht ervan ontkennend …”?

Wereldse, seculiere mensen – die niets van God weten, en er niet mee bezig zijn – tonen ook geen toewijding. Wie zijn dan wél met “toewijding” bezig? Precies, religieuze mensen!

Lees svp de rest in 2Timotheüs 3:1-9. Het is geen prettig plaatje!

Wij, mensen, kunnen de binnenkant van een persoon niet zien, maar we kunnen zeker diens ONDERWIJS en de TOEPASSING DAARVAN onderzoeken!
Hoe? Op basis van Gods Woord welke altijd de waarheid bevat én consistent is!

Hieronder volgen enkele voorbeelden van onderwijs dat correct lijkt (1. = witgekalkte buitenkant), maar in werkelijkheid verdorven is (2. = dode en verrotte beenderen binnen).

 1. God zegt leert mensen om hun vijanden lief te hebben en goed te doen aan degenen die hen haten (Lukas 6:27);
 2. Terwijl hij zijn vijanden voor altijd zal pijnigen!
 1. God zegt “Wees niet overwonnen door het kwaad, maar wees het kwade overwinnend door het goede!” (Romeinen 12:21);
 2. Terwijl hij zelf het kwade NIET overwint door het goede! Immers, hij stuurt zijn vijanden naar de eindeloze pijniging in de hel…
 1. God instrueert mensen om anderen 70 x 7 keren te vergeven (Mattheüs 18:22);
 2. Terwijl hij het grootste deel van zijn schepping niet-vergeven achterlaat!
 1. God zegt ons dat de liefde nooit faalt (1Korinthiërs 13:8);
 2. Terwijl zijn liefde faalt om de meerderheid van zijn schepping terug te winnen!
 1. God toont Zijn liefde voor ons doordat Christus – terwijl wij nog zondaren (= vijanden) waren – voor ons stierf (Romeinen 5:8);
 2. Terwijl god kennelijk onze zonden (ook achteraf) toch tegen ons gebruikt!
 1. God zegt dat Hij de Redder is van alle mensen (1Timotheüs 4:10);
 2. En vervolgens redt hij NIET alle mensen!
 1. God zegt dat het loon van de zonde is de DOOD (Romeinen 6:23); dood is altijd onbewust;
 2. Terwijl hij “dat loon” kennelijk verandert in eindeloze BEWUSTE pijniging!
 1. God zegt dat Christus de betaling voor de zonde heeft gedaan (1Korinthiërs 7:23) en deze betaling heeft Hij gedaan met de DOOD (Johannes 19:30);
 2. Terwijl dezelfde god achteraf de betaling voor de zonde verandert in eindeloze BEWUSTE pijniging!
 1. God zegt dat Hij ALLES in ALLEN zal zijn (1Korinthiërs 15:28);
 2. Terwijl hij kennelijk ALLES in slechts ENKELEN zal zijn!
 1. God zal hoe dan ook alles terug verzoenen met Zichzelf (Kolossenzen 1:20);
 2. Terwijl hij kennelijk het grootste deel van zijn schepping niet-verzoend achterlaat!

Er is iets grondig verkeerd aan de god van religie => hij is INCONSISTENT en doet dus iets anders dan wat hij zegt. Dat is dus een hypocriet! En weet je wat nou zo typisch is? Mensen imiteren hun god! Deze god is NIET de ware GOD, dus is hij een afgod.

En geen wonder! Want de satan zelf wordt omgevormd in een boodschapper van licht!
Het is dan ook geen groot ding als ook zijn dienaren omgevormd worden als dienaren van gerechtigheid, van wie het einde zal zijn naar hun werken. – 2Korinthiërs 11:14-15

De WARE God, daarentegen, is ALTIJD consistent! Hij doet precies wat Hij zegt (in Zijn Woord) en dus kun je op Hem rekenen! Mensen die Hem kennen zoals Hij werkelijk is, zullen dus HEM imiteren en in Hem groeien.

EINDELOZE PIJNIGING? EINDELOZE VERVLOEKING? EINDELOZE HEL?

love never fails 04

 • Hoe kan een almachtige, alwetende, en allen-liefhebbende GOD miljarden mensen bedenken, ontwerpen en creëren terwijl Hij weet dat de meesten van hen zullen worden gepijnigd zonder einde in de hel?
 • Is de kracht van onze zgn. “vrije wil”, om onszelf te verdoemen, groter dan de kracht van Gods vrije wil om ons te redden, Zijn eigendom? “Alle zielen zijn van Mij”, zegt God (Ezechiël 18:4).
  Indien dit waar zou zijn, wie lijdt dan het meeste in die eindeloze pijniging? De mens? Of God, Die liefde is (1Johannes 4:8, 16) en dus van de mens houdt?
 • Hoe kan Christus groter zijn dan Adam als Adam de macht heeft om meer mensen te verdoemen dan Jezus heeft om mensen te redden?

Johannes de Doper zei over Jezus:
“Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”Johannes 1:29
Let wel, hij zei “wereld” en hij zei ook “wegneemt”!
Is het waar of niet?

Jezus Zelf zei:
“En Ik, als Ik verhoogd zal zijn van de aarde, zal allen tot Mij trekken.”Johannes 12:32
Let wel, Hij zei “verhoogd zal zijn van de aarde”, wat reeds bijna 2000 jaar geleden plaatsvond, en Hij zei ook “allen”!
Is dát waar of niet?

love never fails 05

Wil je meer weten over dit intrigerend onderwerp, dat de wereld al eeuwen lang massaal terroriseert via de akelige religie van het Christendom?
Download en lees het boek “Hoop voorbij de hel” op de betreffende site.

Het zal je helpen in je tocht naar de ontdekking en realisatie dat GODS LIEFDE ECHT NOOIT FAALT (1Korinthiërs 13:8)!
Hoe groot de haat ook is, Gods liefde overwint uiteindelijk altijd!

En als je tóch bezig bent, dan kun je meteen enkele korte (intro) video’s van de schrijver, Gerry Beauchemin, bekijken.

Geen ontsnapping mogelijk!

no escape 02

Dit zijn twee voorbeelden van perfecte vergelijkingen in Gods Woord:

Romeinen 5:18 =>
Zo dan, omdat het door één overtreding [van Adam] voor ALLE MENSEN kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad [van Christus] voor ALLE MENSEN tot rechtvaardiging van leven.

1Korinthiërs 15:22 =>
Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.

 

Er is NIETS wat we kunnen doen om te ontsnappen aan Zonde en Dood vanuit Adam…

Evenzo =>

Er is NIETS wat we kunnen doen om te ontsnappen aan Genade en Leven vanuit de Laatste Adam, Christus Jezus!

Eerst Licht, dan Vrucht!

Light-Fruit 01

Ooit een boom gezien die vrucht voortbrengt zonder (zon)licht te hebben geabsorbeerd? Absoluut onmogelijk!

Bomen hebben licht nodig VOORDAT ze vrucht kunnen voortbrengen.

Dit principe is universeel en is daarom ook van toepassing op individuen.

Ooit een mens gezien die godsvruchtig probeert of denkt te leven zonder het juiste onderwijs over, en dus de correcte kennis en realisatie van Dé levende God? Yep, dat heb ik (helaas) wél gezien!

Licht komt ALLEEN door correct onderwijs.
Op basis van dit licht (realisatie of besef!) wordt de juiste vrucht (wandel of gedrag!) voortgebracht.

Waar vind je het licht dat de juiste voeding biedt om de juiste God en Zijn schitterende Plan te leren kennen? Precies, alleen in Zijn Woord! En dat is dus NIET de vertaling!
De Schrift, Gods Woord, is immers de enige autoriteit en is door Hem aan ons gegeven zodat wij dat mogen bestuderen.
Het gaat dus om woorden, zwart-op-wit, en stijlfiguren, waarvan de betekenis onderzocht mag worden.

Gods Woord niet onderzoeken (dus onder de oppervlakte!) betekent God niet kennen. En dat leidt tot een levenswandel die LIJKT op godsvrucht maar in feite slechts een uiterlijke vorm is terwijl de kracht daarvan genegeerd wordt. Zie svp 2Timoteüs 3:5.

Titus 2:11-12 =>
“Want de reddende genade van God verscheen aan alle mensen, ons opvoedend, zodat – de oneerbiedigheid en de wereldse verlangens verloochenend – wij verstandig en rechtvaardig en godsvruchtig zouden leven in de huidige aion [= wereldtijdperk]”.

Dé Chef-Kok

Chef at work 04

De laatste tijd zijn kook- en bakprogramma’s erg populair op TV.

Daarin zie je regelmatig momenten waarin de chef-kok een maaltijd bereidt, met zoveel aandacht, zorg en liefde voor elk detail op het bord. Het moet er perfect uitzien!

Ook zie je die aandacht, zorg en liefde voor elk detail duidelijk bij het klaarmaken van desserts waarbij echte kunststukjes worden afgeleverd!

Stel nu dat een klant of een concurrent deze met liefde bereide maaltijd of het prachtige dessert achteloos zou wegsmijten in een vuilnisbak…

Hoe zou de chef zich voelen? Alsof een deel van hem zelf wordt weg gekieperd en verloren gaat!

Zou de chef dit zelf ooit doen? Dacht het effe niet, behalve als er een paar steekjes los zouden zitten bij hem! Dat is namelijk zonde, want het mooie doel van de maaltijd – om van te genieten – is dan gemist! 😉

Chef at work 05

Hoeveel te meer God, dé Pottenbakker, Die – via Zijn Zoon Christus Jezus – hét voorbeeld is van ware Liefde (1Johannes 4:8 en 16)!

Snap je nu dat ik me afvraag hoeveel steekjes er los zitten bij de Christelijke god die een groot deel van de werken van zijn hand verloren laat gaan? 😉

De ware, levende GOD heeft elk van Zijn schepselen met nog véél meer aandacht, zorg en liefde bedacht, ontworpen en gemaakt. Zijn geniale Plan van opvoeding en toebereiding (Romeinen 9:21) ligt helemaal op schema. Zou Hij er ook maar iets van verloren laten gaan (Psalm 138:8)? Dacht het effe niet!

Slimme keuzepatronen!

gekozen of niet 01

Het doet Dé God een plezier om de “minste” mensen te kiezen, en hen vervolgens de hoogste plaats te geven. Op die manier leren de “wijze” mensen dat er NIETS gedaan kan worden door mensen, en dat ALLES dus van Dé God komt!

1Korinthiërs 1:27-29 =>
God kiest de “dwazen” van de wereld, zodat Hij de “wijzen” kan beschamen, en de “zwakken” van de wereld kiest Hij, zodat Hij de “sterken” kan beschamen, en de “idiote en verachtelijke dingen” van de wereld kiest Hij, en ook “wat er niet is”, zodat Hij “wat er wel is” kan afdanken, waardoor er geen enkel vlees kan roemen voor Zijn aangezicht.

Onthoud dit: Jezus was een veracht man!

Hij kwam uit de stad Nazareth, waarvan mensen altijd zeiden: “Niets goeds kan daaruit komen.”!
Maar: Hij was, en is – in werkelijkheid – de Zoon van Dé God en de Redder van deze wereld!!!

Dus: let goed op, en beoordeel niets aan de buitenkant…

Kijk niet naar alle mooie dingen, mensen, kerken, “bedieningen”, muziek, zang, zelfs niet naar wat eruit ZIET als toewijding! – 2Timotheüs 3:5

gekozen of niet 02

Er is maar één ding dat geldt: het Woord van God, en wel correct ingedeeld. Daar, en daar alleen, vind je om Wie het gaat: Dé GOD en Zijn Christus!

Weet dat ALLES gaat volgens Gods wonderbaarlijke plan van wijsheid! 😉

Gratis!

Gratis 01

Waarom hebben zoveel mensen problemen met het ontvangen van een groot geschenk, zonder enige wederdienst? Naar zo’n gunst, zonder voorwaarden, wordt altijd wantrouwend gekeken.

Waarom willen ze het zo graag zelf verdienen? Alleen maar om hun naam op een “prestatielijst” te zien staan?

Elk aspect van Gods redding, inclusief rechtvaardiging, is zo gratis als de zon en de lucht die we inademen. Zelfs “ons” geloof is Zijn geschenk!

Er is GEEN enkele verdienste of “werk” in het geloven. In feite is geloven het tegenovergestelde van werken! Niets is eenvoudiger en meer vanzelfsprekend voor een kind dan geloven in een liefhebbende vader. Op dezelfde wijze geldt dit voor dé liefhebbende Vader in de hemel.

Zijn geschenk van redding en genade is écht gratis. Je kunt niets anders doen dan dit te accepteren. Vroeg of laat ZUL je dit accepteren omdat Hij je het geloof zal schenken óm het je te kunnen realiseren en vervolgens te kunnen accepteren.

Dat grote geschenk wens ik je zo graag toe! 😀

Be-dekking => Ont-dekking!

Bedekking 02

God verbergt zaken zodat mensen, die van de waarheid houden, deze zaken kunnen onderzoeken. – Spreuken 25:2

Waarom denk je dat het verschijnen van engelen ivm Jezus’ geboorte uitgerekend aan simpele schaapherders was – de laagste van de toenmalige beroepen – en ook nog in de nacht?
De volgende dag geloofde niemand ook maar een enkel woord van wat de schaapherders vertelden!

Mensen kijken altijd naar de buitenkant, het uiterlijk voorkomen, van zowel dingen als andere personen!

Nogmaals: God verbergt dingen, net zoals Hij Jezus Christus verborg zodat niemand Hem herkende!

Nu, in de huidige tijd waarin wij leven is dit hetzelfde: God verbergt de mensen die zijn gekozen en geroepen om het Lichaam van Christus te vormen!

…want jullie zijn gestorven, en jullie leven is verborgen samen met Christus in God. – Kolossenzen 3:3

Echter, er KOMT een tijd waarin de gelovigen gemanifesteerd zullen worden!! Wanneer is dat?

Wanneer Christus, ons Leven, gemanifesteerd wordt, dan zullen ook jullie gemanifesteerd worden samen met Hem in heerlijkheid. – Kolossenzen 3:4

Glory 04

Over een ontzagwekkende verwachting gesproken… Wowww!! 😉

De doorn in het vlees van Paulus… Over Gods genade in overvloed!

Lees svp wat Paulus schrijft in 2Korinthiërs 12:7-9 =>

7 … opdat ik niet verhoogd zou worden vanwege de voortreffelijkheid van de openbaringen, werd mij een doorn in het vlees gegeven, een boodschapper van satan, opdat hij mij zou geselen, zodat ik niet verhoogd zou worden.
8 Voor dit [= deze kwestie] moedigde ik drie maal de Heer aan, dat het van mij weggenomen zou worden.
9 En Hij heeft tot mij gezegd: “Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd.” Dan zal ik met veel voldoening roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus zijn tenten opslaat over mij.

Wat is de context van deze kwestie?

Over welke openbaringen had Paulus het? Dat kun je lezen in de voorgaande passages waaruit blijkt dat hij veertien jaar daarvoor werd weggerukt naar zowel de derde hemel als het paradijs en daar ongelooflijke dingen heeft gezien!

Het wordt dan heel verleidelijk voor een mens om door zo’n ervaring hoogmoedig en/of arrogant te worden, nietwaar?
Welnu, Paulus heeft deze “doorn in het vlees” dus gekregen, juist zodat hij niet hoogmoedig zou worden.

thorn 01

In de loop van de tijd heeft men zich vaak afgevraagd wat Gods Woord nu zou bedoelen met de uitdrukking “doorn in het vlees”. Wat is dat precies?
Hieronder deel ik graag mijn visie hierover met jullie.

Bij het bestuderen van Gods Woord is het altijd van belang om voor ogen te houden dat het uitgangspunt is: een letterlijke opvatting, behalve als het niet letterlijk KAN worden opgevat.

Bovendien is het ook van groot belang om ons te blijven realiseren dat Gods Woord Zichzelf uitlegt!

Allereerst wordt “de doorn in het vlees” in de bovenstaande passage reeds uitgelegd, namelijk: een boodschapper van satan die Paulus geselt (dus pijn doet).
Het Griekse woord voor “boodschapper” is aggelos, wat kan duiden op zowel een hemelse (engel) als een aardse (mens).

Er is geen hard Schriftuurlijk bewijs dat het een hemelse of aardse boodschapper van satan betreft, maar mijns inziens is het veel waarschijnlijker dat het Alexander de kopersmid moet zijn geweest. Deze man vervalste brieven van Paulus waarbij hij een leugenachtige boodschap verspreidde naar de gemeenten. Men dacht dan dat het van Paulus afkomstig was! Smeriger kom je zulke daden weinig tegen, nietwaar? Het was zo gemeen, dat Paulus zelfs aan het eind van zijn leven opmerkt dat de Heer deze man naar zijn werken zal teruggeven (2Timotheüs 4:14).

Ten tweede is het hoogst interessant wat er gebeurt als Paulus aan de Heer vraagt om het van hem weg te nemen. Het opmerkelijke antwoord luidt: “Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt in zwakheid geperfectioneerd.”

Bij de bestudering van Gods Woord wordt duidelijk dat Gods genade altijd het antwoord blijkt te zijn op… jawel, zonde!

Daarom ben ik ook van mening dat deze herhaaldelijke misselijkmakende streken ieder keer weer een zodanige reactie opriepen bij Paulus dat hij daardoor zondigde. Denk bijvoorbeeld aan onbeheerste woede, etc. Dit is iets wat ik namelijk Paulus zeker zie doen, zo ontzettend gedreven als hij was! 😉

Kun je je dan voorstellen hoe Paulus zich dan moest voelen, iedere keer als het weer zover was? En juist deze voor hem pijnlijke voorvallen bleken steeds weer een belangrijke herinnering te zijn aan het feit dat alles Gods genade is… Een katalysator van toenemende dankbaarheid!

Grace 10

En juist daarom kon Paulus zeggen in vers 9 en 10 =>

9 … Dan zal ik met veel voldoening roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus zijn tenten opslaat over mij.
10 Daarom zal ik een welbehagen hebben in zwakheden, in beledigingen, in gebreken, in vervolgingen, in benauwenissen, alles ten behoeve van Christus, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik krachtig.

Conclusie voor ons:

We weten dat Dé GOD alles regisseert en dus alles in handen heeft.
We weten dat Dezelfde GOD ons zonder voorwaarden liefheeft.

Het maakt dus echt niet uit wat voor “kwaad” God in ons leven brengt. Het dient juist ALTIJD een prachtig doel dat ook ons ten goede komt! En we ons dát realiseren, dan kunnen we er ook een genoegen in hebben als kwaad ons leven raakt. Want juist als we zwak zijn, dan is Christus krachtig door ons!